သင်၏ အလုပ်ခွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အခွင့်ရေးများကို သင် သိရှိပါသလား။

WorkSafe သည် အားလုံးသော အလုပ်သမားများ အလုပ်ခွင်၌ ဘေးကင်းလုံခြုံကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ပေးသည်။ WorkSafe နှင့်ပတ်သက်သည့် ပိုမိုသိရှိရန် အောက်ပါ ဗွီဒီယိုများကို ကြည့်ပါ၊ ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ရှိ သင်၏ အလုပ်ခွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အခွင့်ရေးများဖြစ်သည်။

Date last updated

Wednesday 29 Jul 2020

Industries and topics
  • Communicating across languages

အခန်းကဏ္ and များနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ

တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္မွာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မ၍မၽား ႁဖစ္တတ္ပါသည္၊ ဤသို႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္္ WorkSafe  က ကူညီဖို၌ အသင့္½ွိေနပါသည္၊ WorkSafe က လုပ္ငန္းခြင္မွာ အလုပ္သမားအားလံုး ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေၾကာင္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေသခ်ာေအာင္ ကူညီဖို႔ ႐ွိေနပါသည္။ 

WorkSafe, ၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ာ

WorkSafe အကြောင်းလေ့လာပါ

လုပ္ငန္းခြင္ ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ မ်ား ကို တုန္႕ ျပန္ ျခင္း။

ကၽႊႏု္ပ္က လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ ဒဏ္ရာရပါက ဘာျဖစ္လာမည္နည္။

Worksafe က အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အားလံုး အတြက္ ျဖစ္သည္။

အလုပ္ခြင္၌ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး

သင့္လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ေၾကာ္ျငာစာကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ပါ

စကားျပန္တစ္ဦးႏွင့္အတူ WorkSafe ကို စကားေျပာဆိုရန္အတြက္ ဖုန္း 131 450 ကိုေခၚၿပီး သင့္ ဘာသာစကားကို ေတာင္းဆိုပါ။ ဤဝန္ေဆာင္မႈကို တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ အထိ နံနက္ 7.30 နာရီမွ ညေန 6.30 နာရီအထိ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

သင့္လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ေၾကာ္ျငာစာကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ပါ

မြန်မာအရင်းအမြစ်များ

သင့္လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ေၾကာ္ျငာစာကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ပါ

စကားျပန္တစ္ဦးႏွင့္အတူ WorkSafe ကို စကားေျပာဆိုရန္အတြက္ ဖုန္း 131 450 ကိုေခၚၿပီး သင့္ ဘာသာစကားကို ေတာင္းဆိုပါ။ ဤဝန္ေဆာင္မႈကို တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ အထိ နံနက္ 7.30 နာရီမွ ညေန 6.30 နာရီအထိ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

131 450