آیا حقوق مصؤنیت محل کار تان را می دانید؟

WorkSafe مؤظف است تا اطمینان حاصل نماید که تمام کارگران در محل کارشان مصؤن هستند. برای کسب معلومات بیشتر راجع به WorkSafe و حقوق مصؤنیت محل کارتان در ویکتوریا، ویدیوی های ذیل را تماشا کنید.

Date last updated

Wednesday 29 Jul 2020

Industries and topics
  • Communicating across languages

، نقش و وظایف

.بعضی اوقات واقعات در محل کار اتفاق می افتد .زمانیکه اینکار اتفاق می افتد، Worksafe به کمک شما حاضر است .Worksafe موجود است تا اطمینان حاصل کند که تمام کارگران تا حد امکان در محل کارشان مصؤن باشند

WorkSafe، نقش و وظایف

Learn about WorkSafe

طرز رفتار در مقابل صدمات محل کار و محل های کار غیرمصؤن

Worksafe در خدمت تمام کارگران و صنایع/سکتور ها قرار دارد

در صورت صدمه دیدن در محل کار چکار باید بکنم؟

مصؤن در کار

پوستر را برای محل کار خودتان دانلود کنید

برای صحبت با WorkSafe با کمک ترجمان با شماره 450 131 در تماس شوید و لسان خود را بگویید. این خدمات روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30 صبح تا 6:30 بعد ازظهر ارائه می گردد.

پوستر را برای محل کار خودتان دانلود کنید

Resources in Dari

برای صحبت با WorkSafe با کمک ترجمان با شماره 450 131 در تماس شوید و لسان خود را بگویید. این خدمات روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30 صبح تا 6:30 بعد ازظهر ارائه می گردد.

131 450