តើអ្នកដឹងអំពីសិទ្ធិសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកឬទេ?

WorkSafe Victoria ជានិយតករសុវត្ថិភាព និងសុខភាពរបស់រដ្ឋ។ គោលបំណងរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណារក្សាកន្លែងធ្វើការអោយមានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ហើយ ផ្តល់ការថែទាំ និងការព្យាបាលនៅពេលកម្មករមានរបួស។ សូមចុចតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម ដើម្បីស្វែងយល់ថែមទៀតអំពី WorkSafe និងធនធាននានាជាភាសាខ្មែរ។

Date last updated

Wednesday 29 Jul 2020

Industries and topics
  • Communicating across languages

តួនាទីនិងមុខងារ

ជួនកាល ឧប្បត្តិហេតុកើតឡើងនៅកន្លែងការងារ។ នៅពេលឧប្បត្តិហេតុកើតឡើង WorkSafe នៅទីនោះដើម្បីជួយ។ WorkSafe នៅទីនោះ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាកម្មករទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងារ តាមដែលអាចធ្វើបាន។

WorkSafe តួនាទី និងមុខងារ

ស្វែងយល់អំពី WorkSafe

របៀបឆ្លើយតបទៅនឹងការរងរបួសនៅកន្លែងធ្វើការ និងកន្លែងធ្វើការដែលគ្មានសុវត្ថិភាព

តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើខ្ញុំរងរបួសនៅកន្លែងធ្វើការ?

Worksafe នៅទីនេះសម្រាប់អ្នកធ្វើការ និងឧស្សាហកម្មទាំងអស់

សុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការ

ទាញយកផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់កន្លែងធ្វើការរបស់លោកអ្នក

ដើម្បីនិយាយទៅកាន់ WorkSafe ជាមួយអ្នកបកប្រែភាសា សូមទូរស័ព្ទលេខ 131 450 ហើយស្នើសុំភាសា របស់លោកអ្នក។ សេវាកម្មនេះមានផ្តល់ជូនពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង៧.៣០ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង៦.៣០ល្ងាច។

ទាញយកផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់កន្លែងធ្វើការរបស់លោកអ្នក

ធនធានខ្មែរ

សេវាកម្មបកប្រែ

ដើម្បីនិយាយទៅកាន់ WorkSafe ជាមួយអ្នកបកប្រែភាសា សូមទូរស័ព្ទលេខ 131 450 ហើយស្នើសុំភាសា របស់លោកអ្នក។ សេវាកម្មនេះមានផ្តល់ជូនពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង៧.៣០ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង៦.៣០ល្ងាច។

131 450