مدیریت احتمال خطرات قرارگیری در معرض ویروس کرونا (کوید-19): صنعت زراعت

جلوگیری و کنترول نمودن احتمال خطرات قرار گیری در معرض ویروس کرونا (کوید-19) در صنعت زراعت.

قیودات مرحله 4 برای نواحی کلانشهر ملبورن و قیودات مرحله 3 برای مناطق خارج از ملبورن نافذ می باشند

در مواردیکه قیودات مرحله 4 "در خانه بمانید" نافذ می باشند، نظر به صنعت تان، ممکن است نکات ذیل در مورد محل کار تان ضروری باشد:

 • برای انجام دادن کار حضوری (در خود محل کار) مسدود باشد
 • برای انجام دادن کار حضوری (در خود محل کار) تحت یک پلان مصؤنیتی علیه کوید باز باشد
 • تابع قیودات عملیاتی یا مکلفیت های خاص صنعت تان باشد.

این قیودات ممکن است هر زمانی تجدید گردند. شما باید خود را از آخرین معلومات روز راجع به هرگونه تغییرات در صنعت تان با خبر نگهدارید.

یک پلان مصؤنیتی علیه کوید را ترتیب کنید

داشتن یک پلان مصؤنیتی علیه کوید برای هر کار و باری که در محل کارشان تحت قیودات مرحله 4 "در خانه بمانید" فعالیت می کنند، اجباری است. داشتن یک پلان مصؤنیتی عیه کوید برای کار و بارهائیکه تحت قیودات مرحله 3 "در خانه بمانید" فعالیت می کنند، توصیه می شود.

موجودیت یک پلان مصؤنیتی علیه کوید کار و بار ها را کمک می کند تا مقتضیات شانرا مطابق هدایات صادر شده توسط رئیس صحت عامه ویکتوریا (CHO) برآورده سازند.

تجارت ویکتوریا دارای معلومات راجع به پلان های مصؤنیتی علیه کوید می باشد، بشمول نمونه ها و رهنمود ها.

این قیودات چگونه مکلفیت های OHS من را متاثر ساخته است؟

این قیودات هیچگونه تغییراتی را در مکلفیت های شما تحت قانون صحت و مصؤنیت شغلی مصوبه سال 2004 (OHS Act) و مقررات صحت و مصؤنیت شغلی 2017 (OHS Regulations) وارد نمی کند.

ترتیب نمودن یک پلان مصؤنیتی علیه کوید یک بخشی از انکشاف دادن یک سیستم کاری مصؤن می باشد، ولی صرف داشتن یک پلان مصؤنیتی علیه کوید و پیروی از هدایات CHO حتماً بدین معنی نمی باشد که شما مکلفیت های OHS Act وOHS Regulations تانرا برآورده ساخته اید.

شما باید هرگونه هدایات صحی نافذه را در مورد طرز پیشبرد کار و بار تان رعایت کنید و همچنان اطمینان حاصل کنید که مکلفیت های OHS Act تانرا نیز برآورده سازید. کارگران نیز باید وظایف خود را مطابق هدایات OHS Act پیروی کنند.

ویروس کرونا (کوید-19) و کارگران در صنعت زراعت

 ویروس کرونا (کوید-19) می تواند باعث ایجاد علایم خفیف الی شدید مریضی تنفسی گردد. معمول ترین علایم راپور داده شده ویروس کرونا (کوید-19) قرار ذیل اند:

 • تب
 • لرزه و عرق کردن
 • سرفه
 • گلو درد
 • کوتاهی نفس
 • آبریزش بینی
 • از دست دادن حس شامه

در بعضی موارد، سردردی، درد عضلات، بندش بینی، دلبدی، استفراق و اسهال نیز ممکن است به حیث علایم ویروس کرونا (کوید-19) شناخته شوند.

ویروس کرونا (کوید-19) اکثراً  به طرق ذیل از شخص به شخص سرایت می کند:

 • تماس نزدیک با یک شخص مبتلا
 • لمس کردن اشیا یا سطوح ملوث شده (مانند دستگیره های دروازه ها و دستگیره رایزینه ها) توسط یک شخص مبتلا به این ویروس.

برای کسب معلومات بیشتر راجع به سرایت و علایم ویروس کرونا (کوید-19)، به ویب سایت وزارت  صحت عامه و خدمات بشری (DHHS) مراجعه کنید (لینک ذیل).

قراردادی های موسمی و کارگران مؤقت یک جز اساسی بسیاری از محل های کار را در صنعت زراعت تشکیل می دهند. این کارگران ممکن است بخاطر دلایل ذیل بطور خاص در مقابل ابتلا به ویروس کرونا (کوید-19) آسیب پذیرباشند:

 • کار کردن، زندگی نمودن و سفر کردن درمجاورت نزدیک با اشخاص دیگر
 • روال کار موسمی که می تواند منجر به سفر کردن کارگران به محل های مختلف کار گردد، و احتمال خطر انتشار دادن ویروس کرونا را افزایش دهد.
 • ماهیت کار کردن مؤقت ممکن است باعث شود که کارگران نتوانند راجع به نکات ذیل معلومات لازم را حاصل نمایند:
  • پالیسی ها و طرزالعمل های محل کار
  • طرزالعمل های حالات اضطراری
  • آموزش مخصوص راجع به ویروس کرونا (کوید-19)
  • پالیسی های کنترول عفونت
  • حفظ الصحه دستها
  • تدابیری که باید هنگام احساس مریضی اتخاذ کنند
  • طرز ابراز نمودن نگرانی های شان

کارفرمایان تحت قانون OHS Act مکلف اند که تاحد امکان باید یک محیط کاری ایرا ایجاد کنند که مصؤن و عاری از احتمال خطرات صحی برای کارگران بشمول قراردادی های مستقل باشد. این امر شامل جلوگیری از احتمال خطرات به صحت (بشمول صحت روانی) و مصؤنیت ناشی از قرارگیری کارگران در معرض بالقوه ویروس کرونا (کوید-19) می باشد.

کارگران مکلف اند که مواظبت مناسب را جهت حفظ صحت و مصؤنیت خود و دیگران در محل کار اتخاذ نمایند و با رعایت نمودن  قانون یا مقررات OHS Act با کارفرمایشان در مورد هرگونه اقداماتیکه ایشان می گیرند همکاری کنند.

تشخیص دادن احتمال خطرات در صنعت زراعت

کارفرمایان باید خطرات را شناسایی کنند و در صورت ضرورت میزان احتمال خطرات ایکه متوجه صحت کارگران از اثر قرارگیری ایشان در معرض ویروس کرونا (کوید-19) در محل کار می گردد، ارزیابی کنند.  

اینکار باید تاحد امکان در مشاوره با نمایندگان صحت و مصؤنیت (HSRs) (درصورت موجودیت) و کارگران انجام یابد.

خطرات برای کارگران صنعت زراعت  شامل نکات ذیل می باشند:

 • استفاده از تسهیلات مشترک در محل کار و محل بود و باش جمعی، مانند تشنابها، آشپزخانه ها و ساحات عمومی تفریح
 • استفاده از ترانسپورت مشترک یا جمعی، بطور مثال: رفت و برگشت مشترک بین محل بود و باش و محل کار
 • انجام دادن کارهائیکه ایجاب تماس نزدیک با دیگران را می نماید
 • استفاده مشترک از ابزار کار، کارگاه یا وسایل

احتمال خطر انتشار ویروس کرونا (کوید-19) می تواند تحت حالات ذیل افزایش یابد:

 • در مواردیکه کارگران مستحق رخصتی مریضی (مانند کارگران مؤقت) نمی باشند و ممکن است هنگام مریض بودن به کارکردن ادامه دهند
 • زمانیکه کارگران مریض می شوند ولی نزد داکتر مراجعه نمی کنند، بطور مثال: در مواردیکه کارگران موسمی، قراردادی یا مؤقت با داکتر عمومی محلی شان رابطه ندارند.
 • در مواردیکه کارگران نمی دانند از کجا باید معلومات مؤثق را بدست آورند، یا معلومات راجع به مصؤنیت و هشداریه های مربوط به ویروس کرونا (کوید-19) به لسان های مناسب موجود نمی باشد.

برای کسب معلومات بیشتر، به لینک های مربوطه در زیر مراجعه کنید.

احتمال خطرات خستگی در صنعت زراعت

بیماری جهانگیر ویروس کرونا (کوید-19) شرایط کار و زندگی را برای بسیاری از کارگران صنعت زراعت تغیر داده است. عواملی مانند فشار روحی افزوده در محل کار و زندگی شخصی، تغیرات در محیط کار و تقاضای کار زیاد می تواند احتمال خطر خستگی در محل کار را افزایش دهد. خستگی می تواند بالای صحت یک شخص تاثیر وارد نماید و احتمال وقوع جراحات را در محل کار افزایش دهد. 

کنترول کردن احتمال خطراته باشند.

  در مواردیکه یک احتمال خطر صحی در محل کار تشخیص داده شود، کارفرمایان باید تاحد امکان چنین احتمال خطر را از بین ببرند. درصورتیکه اینکار امکان پذیر نباشد، اینگونه احتمال خطر باید تاحد امکان کنترول شود.

  مشاوره با کارگران

  کارفرمایان مکلف اند که تاحد امکان با کارگران، قراردادی های مستقل و HSRs راجع به موضوعات مربوط به صحت و مصؤنیتی که مستقیماً یا به احتمال زیاد مستقیماً بالای کارگران تاثیرگزار می باشد، مشورت نمایند. این شامل مشاوره راجع به تشخیص دادن خطرات یا احتمال خطرات و تصمیم گیری ها راجع به طرز کنترول احتمال خطرات ناشی از قرار گیری در معرض ویروس کرونا (کوید-19) در مطابقت با هرگونه طرزالعل های مشورتی متوافقه می باشد.

  انواع تدابیر کنترولی مورد ضرورت مربوط می شود به میزان احتمال خطرات و همچنان موجودیت و مناسبت کنترول ها درهر محل کار، بشمول استیشن های انفرادی کار.

  آشنا سازی

  یک پروسه جامع آشنا سازی کارگران می تواند احتمال خطرات را به صحت و مصؤنیت کاهش دهد، بشمول نکات ذیل:

  • ارائه نمودن معلومات و آشناسازی مفصل با وظایف
  • فراهم نمودن جزئیات تماس مراجع حمایت کننده برای کارگران
  • آموزش دهی راجع به پالیسی ها و طرزالعمل های مربوطه. بطور مثال: راپوردهی واقعات کنترول عفونت و کنترول های خاص مربوط به ویروس کرونا (کوید-19)

  حصول اطمینان از آگاهی کارگران مبنی بر اینکه بدانند چکار باید بکنند

  مکلفیت کارفرما مبنی بر از بین بردن یا کاهش دادن تاحد امکان احتمال خطرات ناشی از قرارگیری در معرض ویروس کرونا (کوید-19) شامل حصول اطمینان از نکات ذیل می باشد:

  • کارگران هنگام احساس مریضی یا مشکوک بودن مبنی بر ابتلا به ویروس کرونا بدانند که مطابق هدایات DHHS چکار باید بکنند و با چه کسانی باید تماس بگیرند (به لینک زیر مراجعه کنید).
  • هیچ کارگر مریض نباید به کار برود، بشمول  کارگرانی  برای ویروس کرونا (کوید-19) آزمایش شده اند یا قضایای تثبیت شده ابتلا به ویروس کرونا (کوید-19)

  اگر علایم مریضی ویروس کرونا (کوید-19) در یک کارگر ظاهر شود، صرفنظر از خفیف بودن آن، وی باید:

  • فوراً خود را قرنطینه نماید، با داکتر خانوادگی خود مشورت کند یا با لین معلوماتی 24 ساعته ویروس کرونا (کوید-19) DHHS به شماره 1800 675 398 زنگ بزند و معاینه شود.
  • بزودترین فرصت ممکنه موضوع را برای کارفرمایش راپور دهد، طرزالعمل های نافذه محل کارش را تعقیب نماید، و کارفرمای خود را از وقوع هرنوع تغیر در حالاتش باخبر سازد (بطور مثال: اگر نتیجه معاینه وی برای ویروس کرونا (کوید-19) مثبت تشخیص شود).

  Notifiable incidents and coronavirus (COVID-19)

  From 28 July 2020 new temporary regulations under the Occupational Health and Safety Act 2004 specify when employers and self-employed persons must notify WorkSafe of a confirmed diagnosis of coronavirus (COVID-19) in the workplace. For more information see the guidance Notifiable incidents involving coronavirus (COVID-19).

  بررسی کردن

  کارفرمایان باید یک پروسه بررسی کاهش دادن میزان سرایت ویروس کرونا (کوید-19) را به حداقل آن در محل کار وضع کنند. این پروسه می تواند شامل پرسیدن سوالات ذیل قبل از ورود کارگران به محل کار باشد:

  • آیا دارای هرگونه علایم ویروس کرونا (کوید-19) هستند
  • آیا تابع هرگونه هدایات صحی (مانند منزوی شدن، قرنطینه شدن یا هدایات مربوط به مسافرت) می باشند

  به منظور حصول اطمینان از کاهش دادن تماس شخص به شخص به میزان حداقل آن، بررسی می تواند بشکل یک بررسی توسط خود شخص باشد طوریکه کارگران بتوانند یک پرسشنامه را قبل از ورود به محل کار در هر شیفت تکمیل کنند.

  پرسشنامه صحی موجوده راجع به ویروس کرونا (کوید-19) در ویب سایت تجارت ویکتوریا یک وسیله مفید برای کارفرمایان می باشد (لینک زیر)

  نقشه کشی تثبیت محل کار

  در صورت تثبیت شدن یک کارگر بحیث یک فرد مبتلا به کوید-19، اشخاص   دیگری که احتمالاً مبتلا شده باشند باید فوراً شناسایی شوند.

  کارفرمایان باید طرزالعمل هائی را جهت ثبت نمودن تقسیم اوقات و محل کار کارگران وضع نمایند که ذریعه آن بتوانند اشخاصیکه با شخص مبتلا در تماس بوده اند ردیابی و شناسایی شوند.

  نقشه تثبیت محل کار باید حاوی معلومات ذیل باشد:

  • روز و وقت کار انجام داده شده
  • نام اعضای تیم هائیکه باهمدیگر کار کرده اند
  • ساحات/استیشن های خاص کار
  • هرگونه تفریح های گرفته شده بشمول وقت و موقعیت آن.

  رفت و آمد بین ساحات کار (یا ساحات داخل یک محوطه بزرگ) باید تاحد امکان به میزان حداقل آن کاهش داده شود.

  در مواردیکه رفت و آمد بین ساحات مختلف ضروری باشد (بطور مثال: توسط HSRs، پرسونل کمک های اولیه، ناظرین واقعات عاجل)، خط السیر تردد بین ساحه ها باید در نقشه تثبیت محل کار ثبت گردد.

  فاصله جسمانی

  یک فاصله جسمانی حداقل 1.5 متری باید تاحد امکان ایجاد و حفظ گردد. کارفرمایان باید هنگام توظیف نمودن یک کار تعمق نمایند که آیا یک روش مصؤن بدیل انجام دادن کار مذکور با حفظ نمودن فاصله جسمانی بیشتر بین کارگران وجود دارد یا نه.

  تدابیر کنترولی دیگر قرار ذیل اند:

  • فاصله های جسمانی مصؤن  را در ساحه های تفریح و رفت و آمد (مانند روی کف زمین و دیوارها) علامتگذاری کنید.
  • جهت کاهش دادن حضور تعداد کارگران به حداقل آن در ساحه کار، در مورد شیوه های دیگر شیفت کار فکر کنید (بطور مثال: شیفت های قبل از ظهر/بعد از ظهر).
  • اوقات شروع کار، تفریح ها و ختم کار کارگران را متناوب کنید تا از ازدحام در ساحه های پُررفت و آمد و کاهش یافتن تماس کارگران باهمدیگر به حداقل آن هنگام تردد در ساحه کار جلوگیری کنید.
  • راجع به حفظ فاصله جسمانی هنگام آب و هوای نامساعد پلانگذاری کنید (بطور مثال: استفاده از اتاقهای غذاخوری و تسهیلات).
  • موانع فزیکی مؤقت (مانند دیوار های سیمی و پرده ها) را بین ساحه های کار در صورت امکان نصب کنید.
  • به منظور حفظ مقررات فاصله جسمانی، فرنیچر ها را در ساحات عمومی به فاصله دور از همدیگر قرار دهید. هنگام تغیر دادن فاصله جسمانی در محل کار اطمینان حاصل کنید که تغیرات وارده موانعی را در رابطه به ورود، خروج و تردد در ساحه کار ایجاد نمی کند.
  • راننده های تحویل دهی اجناس باید در موتر هایشان باقی بمانند و هنگام تماس و ارتباط گرفتن با کارگران تاحد امکان از شیوه های بدون تماس (مانند تیلفون ها) استفاده کنید.
  • تقسیم اوقات کار کارگران دارای اسکان مشترک را طوری ترتیب کنید که در استیشن های تعین شده یکجا باهمدیگر کار نمایند تا احتمال خطر سرایت ویروس کرونا (کوید-19) را به کارگرانیکه در خانه های شریکی یکجا باهمدیگر زندگی نمی کنند کاهش دهید. باآنهم کوشش شود که استیشن های تعین شده کار باید تاحد امکان فاصله جسمانی را حفظ نموده و از بخش های کاری دیگر جدا باشند (مانند عدم استفاده از وسایط نقلیه یا اسکان مشترک)

  در مواردیکه امکانات کار کردن و حفظ فاصله جسمانی امکان پذیر نباشد، تدابیر کنترولی دیگر باید وضع و اجرا گردند. بطور مثال:

  • تعداد تماس های ضروری شخص به شخص که باید در فاصله کمتر از 1.5 متر انجام شوند به حداقل آن کاهش دهید.
  • تعداد اشخاصیکه که باید کار را در فاصله کمتر از 1.5 متری همدیگر انجام دهند، به حداقل آن کاهش دهید.
  • وسایل حفاظت شخصی (PPE) (مانند دستکش ها، ماسک ها، ماسک های صورت) را فراهم سازید.

  یادداشت: PPE  یک وسیله آخری حفاظت می باشد، و صرف در موارد خاص باید استفاده گردد.

  در مواردیکه فعالیت های کاری ضروری باید در ساحات کنترول شده انجام شوند (مانند محور لفت، وسیله بالابر پرسونل و لفت ها)، تعداد کارگران ایکه باید در آن ساحه کار نمایند به حداقل آن کاهش داده شود.

  معلومات بیشتر راجع به استفاده مصؤن PPE  در زیر توضیح داده شده است.

  گردهمایی و آموزش دهی کارگران

  اگر کارفرمایان باید با کارگران تماس حضوری داشته باشند یا آموزش ببیند، در اینصورت اطمینان حاصل شود که:

  • کارگران بتوانند یک فاصله حداقل 1.5 متری را بین همدیگر حفظ کنند یا حداقل 4 مترمربع برای نشستن هر کارگر تخصیص داده شود
  • اوقات تماس رخ به رخ (حضوری) محدود گردد 
  • تعداد اشخاص اشتراک کننده تاحد امکان محدود گردد
  • برای گردهمایی های داخل تعمیر، سیستم تهویه هوای خوب موجود باشد
  • ملاقات ها و آموزش های حضوری باید تاحد امکان بشکل ویدیویی یا کانفرانس تیلفونی تبدیل شوند.

  حفظ الصحه

  رعایت نمودن حفظ الصحه خوب می تواند از انتشار ویروس کرونا (کوید-19) جلوگیری کند. کارفرمایان باید:

  • اطمینان حاصل نمایند که تمام کارگران حفظ الصحه خوب را رعایت می کنند، بشمول:
   • شستن مرتب دستهای شان با صابون و آب گرم برای مدت حداقل 20 ثانیه
   • پوشاندن صورت با آرنج دست یا بازوی شان هنگام عطسه یا سرفه کردن
   • خودداری از لمس کردن چشمها، بینی و دهن شان
  • معلومات رعایت نمودن حفظ الصحه را در مکان های اساسی ساحات کار ساختمانی مانند اتاقهای چای خوری، دفاتر ساحه کار، تشنابها، راهرو ها، لفت ها و نقاط ورودی به نمایش بگذارند. 
  • مواد ضدعفونی کننده الکول دار دستها را در نقاط ورودی و خروجی، و تمام محل های تفریح گرفتن و غذاخوری محل کار فراهم نمایند.
  • نقاط موجودیت موادضد عفونی کننده دستها را برای کارگران ابلاغ کنند و ایشانرا تشویق کنند که مرتباً از آن استفاده نمایند.
  • مرتباً با کارگران راجع به مقتضیات حفظ الصحه صحبت کنند و جهت حصول اطمینان نظارت کنند که مقتضیات مذکور رعایت می شوند.
  • رانندگان تحویل دهنده و قراردادی ها را هدایت دهند که قبل از دست زدن به اجناسی که تحویل می دهند از مواد ضدعفونی کننده الکول دار دستها استفاده کنند. 
  • اطمینان حاصل کنند که تسهیلات شستن دستها، یا درصورت عدم موجودیت آن، مواد ضدعفونی الکول دار دستها بشکل قابل دسترس برای کارگران بعد از تحویل گیری اجناس موجود باشد.  

  تسهیلات

  کارفرمایان باید اطمینان حاصل نمایند که کارگران به تسهیلات لازم دسترسی داشته باشند. کارفرمایان باید تعداد و موقعیت های تسهیلات را جهت کاهش دادن رفت و آمد کارگران در محل کار بررسی و تعدیل کنند.

  تسهیلات باید دارای امکانات ذیل باشند:

  • تسهیلات شستن دستها (چه مؤقتی یا دایمی)، مانند دستشوی ها، آب جاری پاک، صابون و دستمال کاغذی باید در نقاط حساس گذاشته شوند تا اطمینان حاصل گردد که کارگران می توانند به آنها به آسانی دسترسی داشته باشند.
  • دسترسی به مواد ضدعفونی کننده دستها
  • دهله های کثافات دارای سرپوش هائیکه بدون تماس باز شوند (مانند دهله های  کثاقاتی که ذریعه پا باز می شوند)
  • پاک کاری کامل و مرتب
  • سیستم های مناسب مدیریت کردن مواد فاضله

  ابزار، کارگاه و وسایل کار مشترک

  تا حد امکان از استفاده شریکی ابزار، کارگاه یا وسایل کار مشترک خودداری کنید.

  در مواردیکه حذف استفاده شریکی امکان پذیر نباشد:

  • محصولات پاک کاری (مانند مواد یا اسپری الکول دار) را در مکان های عامه ایکه  ابزار، کارگاه و وسایل کار در آنجا موقعیت دارند، تهیه کنید.
  • محصولات پاک کاری را هنگام حرکت دادن ابزار، تجهیزات و وسایل کار به جاهای مختلف در ساحه کار باهمدیگر یکجا نگهدارید.
  • اطمینان حاصل کنید که تمام کارکنان قبل و بعد از هربار استفاده وسایل دستهای شانرا کاملاً بشویند یا تعقیم کنند.
  • اطمینان حاصل کنید که تمام حصه های ابزار، کارگاه و وسایل محل کار (بشمول دستگیره ها، دستگیره کتاره ها) قبل و بعد از هر بار استفاده پاک کاری شوند.

  استفاده مشترک از تیلفون ها، میزها، دفاتر ، کمپیوتر ها و غیره وسایل نیز باید خودداری شود. در صورتیکه اینکار امکان پذیر نباشد، وسایل مذکور باید مرتباً تعقیم شوند.

  پاک کاری

  پاک کاری کامل و منظم تمام ساحات ذیل باید انجام شود:

  • ساحات کار
  • وسیله های حمل و نقل (مانند موترها، بس ها و مینی بس ها)
  • ساحات عمومی غذا خوری و تفریح گرفتن
  • تسهیلات مشترک (مانند تشتنابها و آشپزخانه ها)
  • وسایل مشترک.

  آموزش راجع به استفاده مصؤن مواد کیمیاوی و مقتضیات حفظ الصحه شخصی باید برای اشخاص تنظیف کننده فراهم شود.

  پاک کاری باید طبق هدایات DHHS راجع به پاک کاری و تعقیم نمودن ساحات تجارتی و ساختمانی صورت گیرد (به لینک زیر مراجعه کنید).

  وسایل حفاظت شخصی (PPE)

  کارفرمایان باید معلومات، هدایات و آموزش های لازم راجع به استفاده مصؤن، ضدعفونی سازی مجدد، مراقبت و دور انداختن هرگونه وسایل حفاظت شخصی (PPE) تهیه شده را فراهم سازند. کارفرمایان همچنان باید هرگونه نظارت لازم را انجام دهند.

  هرگونه وسایل حفاظت شخصی باید مناسب محیط کار باشد (قدرت دید و تحرک لازم را میسر سازد) و بعد از هربار استفاده در ختم شیفت کار بصورت درست تعقیم مجدد یا دور انداخته شوند.

  کارفرمایان باید طرز استفاده درست PPE را نظارت و تشویق نمایند، بطور مثال: از طریق ارائه نمودن معلومات ذریعه پوسترها راجع به:

  • شستن یا تعقیم کردن دستها قبل از پوشیدن PPE، و گذاشتن ماسک صورت قبل از پوشیدن دستکش ها.
  • بیرون کشیدن دستکش ها قبل از دور کردن ماسک حفاظتی، شستن و تعقیم نمودن دستها بعد از دورانداختن PPE و ضدعفونی سازنی مجدد یا دورانداختن مصؤن PPE استفاده شده.

  مدیریت کردن خستگی های مربوط به کار

  کارفرمایان باید خطرات خستگی در محل کار را تشخیص دهند، و تاحد امکان احتمال خطرات را ارزیابی و کنترول نمایند.

  تدابیر کنترولی می توانند شامل نکات ذیل باشند:

  • حصول اطمینان از فراهم بودن زمان کافی برای خواب و فرصت شفایابی برای کارگران جهت کاهش دادن احتمال خطرات خستگی
  • وضع نمودن مقررات برای ترتیب نمودن تقسیم اوقات جهت کاهش دادن میزان خستگی به حداقل آن:
   • حفظ فاصله حداقل ده ساعت بین شیفت های کار
   • خودداری از توظیف نمودن شیفت های متواتر شبکاری برای کارگران
   • دو شب وقفه بعد از انجام دادن یک شیفت شب جهت استراحت دادن به کارگر.
  • حصول اطمینان از وضع نمودن طرزالعمل های ترتیب نمودن تقسیم اوقات کار جهت کاهش دادن از تخلف مربوط به مقررات خستگی، مانند تبدیل کردن شیفت ها و اضافه کاری
  • وضع نمودن طرزالعمل ها جهت ارزیابی و راپوردهی خستگی و رفاه روحی کارگران.

  رفت و برگشت و تردد در محل کار

  در مواردیکه یک کارفرما یا کارفرمای میزبان خدمات ترانسپورتی را برای کارگران فراهم می سازد، نکات ذیل باید رعایت گردد:

  • خودداری از حمل و نقل کارگران متعدد در موترها یا بس ها، مگر اینکه ایشان در یک خانه زندگی کنند.
  • در مواردیکه حمل و نقل یکجایی کارگران مختلفی ایکه باهم یکجا زندگی نمی کنند ضروری باشد، باید تاحد امکان یک فاصله حداقل 1.5 متری هنگام سفر بین کارگران حفظ شود. 
  • ایرکندیش را طوری تنظیم کنید که هوا را به بیرون انتقال دهد نه دوباره به داخل تعیمر، یا کلکین ها را در صورت امکان باز بگذارید.
  •  سطوحی که  مرتباً لمس می شوند (مانند دورازه ها، دستگیره ها، کمربند حفاظتی وسایط نقلیه و کلکین ها) بین هر سفر با مواد مناسب پاک کاری و تعقیم مجدد پاک کاری و تعقیم نمائید.
  • اگر خدمات ترانسپورتی توسط یک شرکت استخدام کارگران ارائه می گردد، با شرکت موصوف راجع به اتخاذ نمودن این تدابیر صحبت کنید.

  تهیه مسکن برای کارگران

  در مواردیکه یک کارفرما یا کارفرمای میزبان مسکن را برای کارگران تهیه می کند، کارفرمای مذکور باید اطمینان حاصل نماید که:

  • تسیهلات کافی و قابل دسترس جهت رعایت نمودن حفظ فاصله جسمانی و حفظ الصحه خوب کارگران موجود باشد
  • ترتیبات لازم برای کارگران موجود باشد تا بتوانند مقتضیات قرنطینه کردن خود را در صورت ضرورت برآورده سازند
  • مسکن باید قبل از رسیدن کارگران، بعد از ترک کردن ایشان و مرتباً هنگام اقامت شان کاملاً پاک و تعقیم شود
  • درصورتیکه مسکن توسط یک شرکت ارائه کننده خدمات استخدام فراهم شود، کارفرما باید راجع به اتخاذ تدابیر لازم با شرکت مذکور تماس بگیرد.

  در صورت ابتلای یک کارگر به ویروس کرونا (کوید-19) چکار باید کرد

  در موارد قضایای مشکوک یا تثبیت شده ویروس کرونا (کوید-19)، DHHS جهت شناسایی نمودن تماس های نزدیک چنین اشخاص با ایشان تماس می گیرد.

  اگر کارگر حین ابتلا به محل کارش رفته باشد و تماس نزدیک با کارگران دیگر پیدا نموده باشد، DHHS موضوع را برای کارفرمای وی اطلاع می دهد.

  کارفرمایان باید دارای یک پلان و طرزالعمل واکنشی برای قضایای مشکوک و تثبیت شده داشته باشند که حاوی نکات ذیل باشد:

  • ترتیبات مشاوره و اطلاع رسانی برای کارگران و قراردادی ها، بشمول حصول اطمینان از بروز بودن جزئیات تماس ایشان.
  • نگهداری نقشه تثبیت موقعیت کار کردن کارگران
  • مشخص ساختن ساحات کار برای پاک کاری و تعقیم سازی.
  • اجرا نمودن یک شیوه مناسب تعقیم سازی و پاک کاری، که باید توسط یک شخص ماهر قبل از صدور اجازه ورود مجدد به ساحات ملوث شده نظارت شده باشد.
  • ارائه نمودن معلومات مربوطه برای کارگران و قراردادی ها قبل از صدور اجازه ورود مجدد شان به ساحات متاثر شده و ادامه دادن کار در آنجا.
  • بررسی و تعدیل نمودن سیستم ها در مشاوره با HSRs و کارگران جهت حصول اطمینان از تحت کنترول بودن مؤثر احتمال خطرات.

  وظایف قانونی

  کارفرمایان طبق قانون OHS Act مکلف اند که تاحد امکان نکات ذیل را انجام دهند: 

  • یک محیط کاری فراهم و حفظ نمایند که مصؤن و عاری از احتمال خطرات به صحت کارگران و قراردادی های مستقل باشد
  • در مواردیکه یک احتمال خطر به صحت کارگران در محل کار تشخیص داده شود، احتمال خطر مذکور باید از بین برده شود. در صورت عدم امکانات از بین بردن احتمال خطر باید سعی بعمل آید که تاحد امکان کاهش داده شود.
  • تسهیلات کافی را برای رفاه کارگران و قراردادی های مستقل فراهم سازند
  • معلومات، هدایات، آموزش یا نظارت های لازم را برای کارگران و قراردادی های مستقل فراهم نمایند تا اشخاص مذکور بتوانند وظایف خود را بشکل مصؤن و عاری از احتمال خطرات صحی انجام دهند
  • معلومات مربوط به صحت و مصؤنیت کارگران بشمول ارائه معلومات به لسان های غیر از انگلیسی (در صورت امکان) را برایشان فراهم سازند.
  • صحت کارگران خود را باید نظارت کنند.
  • شرایط کاری را در هرمحل کاری که تحت مدیریت و کنترول کارفرما باشد، نظارت نمایند
  • اطمینان حاصل نمایند که اشخاص غیر از کارگران مربوطه از اثر انجام دادن وظایف برای کارفرما در معرض احتمال خطرات صحی یا مصؤنیتی قرار نگیرند.
  • با کارگران و HSRs (در صورت موجودیت) راجع به موضوعات مربوط به صحت و مصؤنیت ایکه مستقیماً یا به احتمال قوی مستقیماً بالای کارگران تاثیرگزار می باشند، مشورت کنند.

  صاحبان کار و بار شخصی باید تاحد امکان اطمینان حاصل نمایند که هنگام انجام داد فعالیت های شان احتمال خطری را متوجه صحت و مصؤنیت اشخاص دیگر نسازند.

  یک مدیر مسؤل یا ناظر کنترول کننده محل کار باید تاحد امکان اطمینان حاصل نماید که محل کار و نقاط ورودی و خروجی آن مصؤن و عاری از احتمال خطرات صحی باشند. 

  کارگران نیز تحت OHS Act مکلفیت هایی دارند که شامل نکات ذیل می باشند:

  • مواظبت مناسب را برای صحت و مصؤنیت خود اتخاذ کنند
  • مواظبت مناسب را برای حفظ صحت و مصؤنیت اشخاصیکه ممکن است از اثر اعمال یا غفلت کارگران در محل کار متاثر شوند، اتخاذ کنند.
  • با کارفرمای شان در رابطه به هرگونه اعمال اتخاذ شده توسط کارفرما مطابق OHS Act همکاری احترام آمیز داشت