مدیریت احتمال خطر ناشی از قرارگیری در معرض ویروس کرونا (کوید-19) : پروسس کردن گوشت و مرغ

جلوگیری و کنترول کردن کارگران از قرارگیری در معرض ویروس کرونا (کوید-19) در صنایع پروسس گوشت و مرغ.

قیودات مرحله 4 برای ساحات کار پروسس گوشت در سراسر ایالت ملبورن نافذ می باشند

هنگامیکه قیودات مرحله 4 "در خانه بمانید" نافذ می باشند، پروسس نمودن گوشت، محصولات گوشتی و غذای بحری تابع هدایات برای فعالیت های مقید و مکلفیت های خاص می باشند.

این شامل محدود سازی میزان تولید محصولات، محدودسازی محل کار کارگران به یک ساحه خاص و ایجاد نمودن یک پلان مصؤنیتی علیه کوید می باشد. 

این قیودات ممکن است هر زمانی تجدید گردند. شما باید خود را از آخرین معلومات روز راجع به هرگونه تغییرات در صنعت تان با خبر نگهدارید

یک پلان مصؤنیتی علیه احتمال خطرات شدید کوید را ترتیب کنید

تمام ساحات پروسس گوشت در ویکتوریا که در خود محل کار فعالیت دارند، مکلف اند که علاوه بر داشتن یک پلان مصؤنیتی علیه کوید یک پلان مصؤنیتی علیه احتمال خطرات شدید کوید را نیز داشه باشند. 

یک پلان مصؤنیتی علیه احتمال خطرات شدید کوید کار و بارها را کمک می کند تا مقتضیات شانرا مطابق هدایات صادر شده توسط رئیس صحت عامه ویکتوریا (CHO) برآورده سازند.

تجارت ویکتوریا دارای معلومات راجع به پلانهای مصؤنیتی کوید می باشد، بشمول نمونه ها و رهنمود ها.

این قیودات چگونه مکلفیت های OHS من را متاثر نموده اند؟

این قیودات هیچگونه تغیراتی را در مکلفیت های شما تحت قانون صحت و مصؤنیت شغلی مصوبه سال 2004 (OHS Act) و مقررات صحت و مصؤنیت شغلی 2017 (OHS Regulations) وارد نمی کند.

ترتیب نمودن یک پلان مصؤنیتی علیه کوید یک بخشی از انکشاف دادن یک سیستم کاری مصؤن می باشد، ولی صرف داشتن یک پلان مصؤنیتی علیه کوید و پیروی از هدایات CHO حتماً بدین معنی نمی باشد که شما مکلفیت های OHS Act وOHS Regulations تانرا برآورده ساخته اید.

شما باید هرگونه هدایات صحی نافذه را در مورد طرز پیشبرد  کسب و کار رعایت کنید و همچنان اطمینان حاصل کنید که مکلفیت های OHS Act تانرا نیز برآورده سازید. کارگران نیز باید وظایف خود را مطابق هدایات OHS Act پیروی کنند.

ویروس کرونا (کوید-19) و صنعت پروسس گوشت و مرغ

یک عفونت ویروس کرونا (کوید-19) می تواند باعث ایجاد مریضی تنفسی خفیف الی شدید گردد. معمول ترین علایم راپور داده شده ویروس کرونا (کوید-19) عبارت اند از:

 • تب
 • لرزه و عرق
 • سرفه
 • گلو درد
 • نفس کوتاهی
 • آبریزش بینی
 • از دست دادن حس شامه
 • ضعف و خستگی

ویروس کرونا (کوید-19) به احتمال قوی از یک شخص به شخص دیگر به طرق ذیل سرایت می کند:

 • تماس نزدیک با یک شخص مبتلا به ویروس
 • لمس کردن اشیا یا سطوح (مانند دستگیره های دروازه ها و دستگیره رایزینه ها) آلوده شده توسط یک شخص مبتلا به این ویروس

کارمندان پروسس صنعت گوشت و مرغ از اثر پروسس کردن محصولات گوشتی در معرض ویروس کرونا (کوید-19) قرار نمی گیرند، ولی انجام دادن وظایفی که ایجاب تماس نزدیک بین کارگران را می نماید مانند کارگران لینهایپروسس و ماهیت سریع کار، احتمال قرارگیری ایشان را در معرض ویروس کرونا (کوید-19) افزایش می دهد.

کارفرمایان تحت قانون صحت و مصؤنیت شغلی مصوبه سال 2004 (OHS Act) مکلف اند که تاحد امکان یک محیط کاری ایرا ایجاد کنند که برای کارگران مصؤن و عاری از احتمال خطرات صحی باشد. این امر شامل جلوگیری احتمال خطرات صحی (بشمول صحت روانی) و مصؤنیتی مربوط به قرارگیری بالقوه در معرض ویروس کرونا (کوید-19) می باشد.  

کارمندان مسؤل اند که تدابیر لازم را جهت حفظ سلامتی خود و دیگران در محل کار شان رعایت کنند و با پیروی از قوانین صحت و مصؤنیت شغلی (OHS Act) هنگام انجام دادن هرگونه وظایف با کارفرمایان شان همکاری نمایند.

تشخیص دادن احتمال خطرات 

کارفرمایان باید خطرات را تشخیص داده و میزان احتمال خطرات صحی کارگران را از اثر قرارگیری در معرض ویروس کرونا (کوید-19) در محل کارشان ارزیابی کنند. اینکار باید تاحد امکان در مشاوره با نمایندگان صحت و مصؤنیت شغلی (HSRs) و کارگران صورت گیرد.

محل کار هر یک از گروه های کارگران باید از زمان تسلیم دهی مواد خام الی آماده شدن محصولات بررسی گردد. این می تواند شامل ساحه هایی مانند کشتارگاه، استخوان کشی، تولید، بسته بندی، نگهداری، گدام، حرکت فورک لفت، پاک کاری و کارمندان کافه تریا باشد.

بعضی از عوامل اصلی ایکه می توانند در مبتلا شدن کارگران به ویروس کرونا (کوید-19) کمک کنند، عبارت اند از:

 1. فاصله جسمانی بین کارگران

  کارگران لینهای پروسس اکثراً نزدیک همدیگر کار می کنند. همچنان کارگران ممکن است  در جاهای دیگری مانند نقاط ورودی/خروجی تعمیرها، نقاط استفاده از ماشین کارت زنی هنگام شروع و ختم کار، اتاقهای تفریح، اتاقهای شستشو، اتاقهای کفش کنی، اتاقهای تبدیلی و نگهداری لباس، تشناب و حمام ها، و اتاقهای شستشو قبل از ورود به کشتارگاه ها یا اتاقهای پروسس نیز نزدیک همدیگر قرار گیرند.

 2. طول مدت تماس نزدیک

  کارگران ممکن است اکثراً تماس نزدیک با همدیگر پیدا کنند. تماس نزدیک دوامدار با اشخاص بالقوه مبتلا شده احتمال خطر سرایت ویروس کرونا (کوید-19) را افزایش می دهد.

 3. نوع تماس نزدیک

  کارگران ممکن است از طریق استنشاق ذرات کوچک تنفسی در هوا در معرض ابتلای ویروس کرونا (کوید-19) قرار گیرند، بطور مثال هنگام سرفه یا عطسه زدن کارگران ایکه به این ویروس مبتلا شده باشند. همچنان امکان دارد که ابتلا از اثر تماس با اشیا یا سطوح ملوث مانند ابزار کار، استیشن های کار یا میزهای اتاق تفریح نیز صورت گیرد.

 4. عوامل بارز دیگری که می توانند احتمال خطرات را در بین کارگران صنعت گوشت و مرغ افزایش دهند، شامل نکات ذیل اند:
  • استفاده مشترک وسایل ترانسپورتی یک شیوه معمول در بعضی محل های کار می باشد (مانند بس/موترهای رفت و برگشت به محل کار، رفت و برگشت به محل کار ذریعه موتر شریکی  و استفاده از وسایط نقلیه عامه)
  • تماس مکرر با همکاران در جامعه در محل هائیکه سرایت عامه در آنجا جریان دارد.

کنترول کردن احتمال خطرات ناشی از قرارگیری در معرض ویروس کرونا (کوید-19)

Face masks in workplaces

Directions from the Victorian Chief Health Officer about face masks are in place across Victoria. Everyone in Victoria over 12 must wear a fitted face mask outside of their home. For more information see the guidance Managing coronavirus (COVID-19) risks: Face masks in workplaces.

در مواردیکه یک احتمال خطر صحی در محل کار تشخیص داده شود، کارفرمایان باید تاحد امکان این احتمال خطر را از بین ببرند. در صورتیکه امکانات از بین بردن چنین احتمال خطر موجود نباشد، باید تاحد امکان کاهش داده شود.

کارفرمایان همچنان مکلف اند که تاحد امکان راجع به موضوعاتیکه مستقیماً یا به احتمال قوی مستقیماً بالای صحت و مصؤنیت کارگران تاثیر گزار می باشد با کارگران و HSRs (در صورت موجودیت) مشورت نمایند. این امر شامل مشاوره در مورد تصمیم گیری راجع به طرز کنترول احتمال خطرات ناشی از ویروس کرونا (کوید-19) می باشد.

هر محل کار باید یک پلان مخصوص خودش را جهت به حد اقل رساندن احتمال خطرات از طریق وضع نمودن تدابیر کنترولی متفاوت ترتیب نماید. انواع تدابیر کنترولی لازمه مربوط می شود به میزان احتمال خطر و همچنان موجودیت و مناسبت کنترول ها برای هر محل کار، بشمول استیشن های کاری انفرادی.

بررسی و قرنطینه کردن

به منظوربه حداقل رساندن احتمال خطرات ناشی از قرار گیری در معرض ویروس کرونا (کوید-19)، کارفرمایان باید قبل از داخل شدن کارگران به محل کار در شروع هر شیفت، راجع به وضع نمودن یک پروسه بررسی مد نظر گیرند. این پروسه می تواند شامل نکات ذیل باشد:

 • پرسیدن از کارگران که آیا ایشان سفر کرده اند یا با یک شخص ملوث تثبیت شده به ویروس کرونا (کوید-19) در تماس بوده اند، و یا در طی 48 ساعت گذشته علایم معمول این ویروس را داشته اند (به لست فوق مراجعه شود).
 • چک کردن حرارت بدن اشخاص توسط دستگاه حرارت سنج بدون تماس. باید بخاطر داشت که این چنین آزمایش ها نشان نمی دهند که آیا یک شخص مبتلا به ویروس کرونا (کوید-19) است یا نه. ممکن است حرارت بدن یک شخص بخاطر دلایل دیگر بلند باشد یا از دواهای تب بُر استفاده کند و یا ممکن است بدون علایم مرض باشد. در صورت استفاده، بررسی کردن حرارت بدن باید صرف بحیث یک رهنمود همراه با وسایل دیگر جهت کمک نمودن در زمینه تصمیم گیری بکار رود.

وسایل بررسی کردن حرارت بدن باید پاک و قابل اعتماد باشند، و طرزالعمل برخورد در صورت کشف حرارت بلند بدن باید موجود باشد.

پالیسی ها و طرزالعمل های بررسی کردن کارگران باید در مشاوره با کارگران، HSRs و متخصصین صحی شغلی ترتیب گردند.

اگر یک کارگر در محل کار باشد و علایم بیماری ویروس کرونا (کوید-19) در وی ظاهر گردد، کارفرمای وی باید یک ماسک را در صورت امکان برایش تهیه کند و فوراً او را به خانه اش بفرستد، برای لین معلوماتی ویروس کرونا (کوید-19) به شماره 1800 675 398 زنگ بزند، و هدایات منزوی سازی (قرنطینه) کردن را از ویب سایت DHHS پیروی کند.

مکلفیت یک کارفرما مبنی بر از بین بردن یا کاهش دادن احتمال خطرات ناشی از قرار گیری در معرض ویروس کرونا (کوید-19) شامل حصول اطمنیان تاحد امکان از نکات ذیل می باشد:

 • اگر کارگران احساس مریضی می کنند یا شک دارند که مبتلا شده اند، کارگران بدانند که طبق معلومات ارائه شده توسط DHHS چکار باید بکنند یا برای چه کسی اطلاع دهند.
 • هر کارگر مریض نباید به محل کار حاضر شود، بشمول کارگران ایکه برای ویروس کرونا (کوید-19) آزمایش شده اند یا قضایای تثبیت شده ابتلا به ویروس کرونا (کوید-19).

Notifiable incidents and coronavirus (COVID-19)

From 28 July 2020 new temporary regulations under the Occupational Health and Safety Act 2004 specify when employers and self-employed persons must notify WorkSafe of a confirmed diagnosis of coronavirus (COVID-19) in the workplace. For more information see the guidance Notifiable incidents involving coronavirus (COVID-19).

جسمانی

یکی از طرق انتشار ویروس کرونا (کوید-19) سرفه یا عطسه زدن اشخاص می باشد که باعث می شود تا ذرات تنفسی در هوا از یک شخص به شخص دیگر سرایت نماید. لذا حفظ نمودن فاصله جسمانی بین اشخاص یکی از بهترین طرق حفاظت نمودن دیگران می باشد.

فاصله جسمانی به معنی حفظ نمودن یک فاصله حداقل 1.5 متری بین اشخاص در صورت امکان می باشد. باید سعی نهایی صورت گیرد تا اطمینان حاصل گردد که حداقل یک فاصله 1.5 متری بین کارگران ایجاد و رعایت گردد. اگر اینکار در یک محل ضیق امکان پذیر نباشد، در آنصورت بطور اوسط نباید بیشتر از 1 شخص در هر 4 مترمربع در آن محل کار نماید.

فاصله جسمانی باید در محل های کار پروسس گوشت و مرغ عملی و تشویق گردد. این شامل ساحه کف کارگاه، نقاط ورودی و خروجی، محل های رهایشی (مانند تشناب ها و اتاقهای تبدیل کردن لباس)، ساحه های سگرت کشیدن و غذاخوری، و جلسات می باشد.

طرقی که کارفرمایان و کارگران ذریعه آن می توانند فاصله جسمانی را تشویق کنند، شامل نکات ذیل اند:

 • ساحه های گردهمایی عامه باید تاحد امکان بشکلی تنظیم شوند که حداقل یک فاصله 1.5 متری بین اشخاص موجود باشد. ممکن است برای حفظ فاصله جسمانی مناسب بین کارگران لازم شود که تغیراتی در شیوه های تولید وارد گردد.
 • جهت حفظ فاصله جسمانی بین استیشن های کار، کف زمین کارگاه را برای رهنمایی کارگران علامتگذاری کنید.
 • موقعیت استیشن های کار را طوری تنظیم کنید که رخ کارگران به مقابل همدیگر قرار نگیرند.
 • در مواردیکه حفظ فاصله جسمانی 1.5 متری بین کارگران امکان پذیر نباشد، حایل یا دیواره پلاستیکی را درصورت امکان نصب کنید تا احتمال خطر سرایت ذرات تنفسی در هوا را از یک کارگر به کارگر دیگر به حد اقل آن کاهش دهید. ارتفاع حایل/دیواره ها باید به اندازه کافی بلند باشند تا ذرات تنفسی بالقوه ناشی از سرفه یا عطسه نتوانند مستقیماً به کارگران دیگر برسند.
 • اطمینان حاصل کنید که هر کارگر وسایل حفاظت شخصی و ابزار کار انفرادی خودش را داشته باشد.
 • در مواردی که جای مخصوص برای سگرت کشیدن معین شده باشد، اطمینان حاصل کنید که اشخاص سگرت کش حداقل1.5 متر از همدیگر فاصله داشته باشند. اینکار را می توان از طریق علامتگذاری کردن کف زمین انجام داد، و در صورت ضرورت، ساحه سگرت کشیدن را بزرگتر ساخت.
 • با عملی نمودن شیوه های ذیل می توانید تجمع تعداد کارگران ایکه منتظر ورود یا خروج از محل کار یا استیشن های دیگر محل کار هستند، به حداقل آن کاهش دهید:
  • تاحد امکان دروازه های دخولی و خروجی علیحده را در تمام محل های کار تخصیص دهید
  • از سیستم های دخولی و خروجی ای در محل کار استفاده کنید که تاحد امکان بدون تماس بدنی باشند و بسرعت بتوان به محل کار داخل و خارج شد.
  • برای رهنمایی در مورد حفظ فاصله جسمانی، می توانید کف زمین نقاط ورودی و خروجی را علامتگذاری کنید.
 • درصورت موجودیت پکه های پایه دار سیار یا نصب شده در محل کار، جریان مستقیم وزش هوا از پکه ها را از یک کارگر به کارگر دیگر به حداقل آن کاهش دهید.
 • سعی شود که تا حدامکان اتاقهای غذاخوری علیحده برای تیم های مختلف تهیه گردد.
 • محل های تفریح و غذاخوری اضافی یا متناوب (مانند اتاق های آموزشی یا کانفرانس و یا اتاق های قابل حمل) برای کارگران تعین شود.
 • برای هر کارگر یک چوکی دایمی در اتاق غذاخوری تهیه شود. درصورت عدم امکان پذیری اینکار، کارفرما باید اطمینان حاصل نماید که اتاق غذاخوری بعد غذا خوردن هر گروپ، پاک و ضدعفونی شود.
 • بین میزها و چوکی های اتاق غذاخوری دیواره/حایل ها را نصب کنید.
 • تعداد نشستن اشخاص دور هر میز را به دونفر محدود سازید طوریکه در دو کنار میز بنشینند مگر اینکه بتوانند دورتر از همدیگر فاصله بگیرند (چوکی های اضافی را بردارید)، در غیرآن بین میز ها دیواره/حایل ها را نصب کنید.
 • جهت جلوگیری از ازدحام، اوقات رسیدن، ترک کردن و تفریح ها را تاحد امکان تقسیم بندی/نوبتی کنید.
 • در مورد افزایش دادن فاصله زمانی بین شیفت ها فکر کنید.
 • اگر لازم شود که فاصله جسمانی 1.5 متری حفظ گردد، امکانات رهایشی محل کار (بشمول تعداد تشناب های سیار و ساحه های شستشو) را افزایش دهید.
 • به منظور حفظ فاصله جسمانی 1.5 متری اشخاص از همدیگر، قسمت هایی از چوکی ها را برای نشستن منع کنید.
 • تعداد محل های شستشوی دستها را افزایش دهید.
 • تعداد محل های لباس تبدیل کردن را افزایش دهید، یا وقت بیشتری را برای تبدیل کردن لباس تخصیص دهید، و در مورد تقسیم اوقات تبدیل کردن لباس در صورت امکان فکر کنید.
 • به منظور کاهش دادن ازدحام در اتاق کفش کنی و اتاق تبدیل و نگهداری لباس، میزان تولید را آهسته تر کنید.
 • دستشوی ها را تبدیل کنید که ذریعه زانو یا پا فعال شوند، بین دستشوی ها و پایپ ها دیواره ها را نصب کنید، و از دستگاه های هواکش برای کاهش دادن رطوبت کار بگیرید.
 • راهرو های انفرادی را به فاصله هر 1.5 متر ایجاد کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که ناظرین یا اشخاص تعین شده فاصله جسمانی را نظارت، تشویق و فراهم سازند، بخصوص در ساحات پروسس، شستشو و تعقیم نمودن دستها.
 • کارگران را تشویق نمائید که تاحد امکان از رفت و برگشت ذریعه موتر شریکی به محل کار خودداری کنند.
 • اگر کارگران صرف در یک شیفت کار می کنند، در صورت امکان راجع به تغیر دادن آن به دو شیفت فکر کنید.
 • در مواردیکه رخصتی از اثر کوید-19 لازم می باشد، راجع به طولانی تر ساختن مدت رخصتی فکر کنید. اینکار می تواند احتمال خطر آمدن کارگران مریض را به محل کار بخاطر ضروریات مالی شان کاهش دهد.
 • به منظور کاهش دادن تعداد کارگرانی که مستقیماً کنارهمدیگر کار می کنند، راجع به تقسیم بندی تیم های کارگران به تیم های فرعی فکر کنید. اینکار می تواند انتشار ویروس کرونا (کوید-19) را در محل کار (در صورت موجودیت) به حداقل آن برساند، تعداد کارگرانیکه باید قرنطینه شوند به حد اقل آن کاهش دهد (اگر قرنطینه لازم شود) و مؤثریت هرگونه سیستم های تغیریافته محل کار (مانند شیفت های مجزا) را افزایش دهد.
 • موقعیت کارگران را هر روز به منظور ردیابی منشا بیماری ثبت کنید.
 • به طور مداوم ارتباط برقرار کنید تا ضرورت به حفظ فاصله اجتماعی و سایر تدابیر کنترولی را مورد تاکید قراردهید. هرگونه جلسات آموزش حضوری غیر ضروری باید با تعویق بیفتد یا کنسل شوند.
 • هواکشی رقیق نیز ممکن است در جاهای دیگری که کارگران در آن تجمع می کنند (مانند اتاقهای کفش کنی و شستشو) استفاده گردد تا هوای محیط مذکور را رقیق ساخته و هرگونه احتمال خطرات بالقوه را کاهش یابد.

اگر تدابیر حفظ فاصله جسمانی باعث ایجاد احتمال خطرات صحی و مصؤنیتی جدید گردد، کارفرمایان باید اینگونه احتمال خطرات را نیز مورد رسیدگی قرار دهند.

DHHS و وزارت صحت عامه و خدمات بشری دولت آسترالیا دارای پوستر ها و  و منابع دیگری است که هدف آن آگاه ساختن عامه مردم راجع به ویروس کرونا (کوید-19) می باشد. اینها را می توان در محل های کار چشم دید مراجعین (مانند نقاط ورودی محل کار) نصب نمود.

نمونه شیوه های فاصله جسمانی

خراب

کارگران در فاصله کمتر از 1.5 متری همدیگر قرار دارند، استیشن های کار پهلو به پهلو یا رخ به رخ همدیگر موقعیت دارند

Employees are within 1.5 metres of one another, side by side or facing workstations.

خوب

موانع فزیکی مانند دیواره/حایل ها کارگران را از همدیگر جدا نگه میدارند.

ممکن است ایجاب کند که دیواره/حایل ها طوری تنظیم گردند تا با لین پروسس یا وسایل دیگر تولیدی مدغم گردند.

Employees are spaced at least 1.5 metres apart, not facing one another. Other configurations may be used to achieve similar distancing between employees.

خوب

کارگران حد اقل 1.5 متر از همدیگر فاصله دارند، و رخ به رخ همدیگر قرار ندارند

بخاطر حفظ  فاصله جسمانی مشابه، می توان ترتیبات دیگر را برای قراردهی کارگران به کار برد.

Physical barriers such as partitions, separate employees from each other. Partitions may need to be adjusted to integrate with the processing line or other manufacturing equipment.

خوب

موانع فزیکی مانند دیواره/حایل ها کارگران را از همدیگر جدا نگه میدارند.

ممکن است ایجاب کند که دیواره/حایل ها طوری تنظیم گردند تا با لین پروسس یا وسایل دیگر تولیدی مدغم گردند، بشمول مواردیکه کارگران باید هنگام کار کردن پشت شان به همدیگر باشد و در مقابل همدیگر قرار داشته باشند.

دیواره/حایل های حفاظتی کارگران هنگامیکه ایشان وظایف خود را بشکل پشت به پشت و در مقابل همدیگر انجام می دهند، می توانند طوری نصب شوند که عبور دادن مواد/اشیا از آنها امکان پذیر باشد.

Image shows employees needing to work in tandem and positions of partitions as recommended.

حفظ الصحه

پاک کاری محیطی

طول مدت ایکه ویروس کرونا (کوید-19) می تواند روی اشیای بیجان و سطوح زنده باقی بماند، متفاوت می باشد. پاک کاری محیطی یکی از طرق برطرف سازی این ویروس می باشد.

توصیه های DHHS را راجع به پاک کاری پیروی کنید – مراجعه کنید به یادداشت تحت عنوان "پاک کاری و تعقیم نمودن جهت کاهش دادن سرایت کوید-19" در صفحه تجارت و صنعت بیماری ویروس کرونا DHHS (کوید-19).

شیوه های معمول پاک کاری باید بیشتر گردند، بشمول پاک کاری در ختم هر شیفت. علاوه بر این:

 • اطمینان حاصل کنید سطوح ایکه مرتباً لمس می شوند باید ذریعه مواد پاک کننده یا ضدعفونی کننده مرتباً پاک و تعقیم شوند.
 • اشیای شخصی ایکه در محل کار استفاده می شوند (مانند عینک ها و تیلفون ها) باید مرتباً پاک و تعقیم شوند.
 • اتاقهای کفش کنی و شستشو (بشمول پایپ ها) را بعد از هر وقفه مناسب پاک کنید.
 • تسهیلات محل کار بشمول آشپزخانه ها، صالون های غذاخوری، محل های رهایشی، اتاقهای لباس تبدیلی کردن، تشناب ها، شاور ها، ماشین های آبخوری و ماشین های اتومات فروش باید مرتباً پاک و تعقیم شوند، و تعداد دفعات این پاک کاری باید افزایش یابند.

کنترول های اضافی پاک کاری و حفظ الصحه ایکه ممکن است لازم باشند قرار ذیل اند:

 • اطمینان حاصل کنید که بعد از پخش شدن ذرات تنفسی توسط یک کارگر (مانند عطسه زدن، سرفه کردن یا استفراق کردن) سطوح مربوطه پاک شوند.
 • اطمینان حاصل کنید که نظافت کنندگان دستکش بپوشند و توصیه های تولید کننده محصولات را مبنی بر استفاده از PPE رعایت کنند. بطور مثال، ممکن است لازم باشد که کارگران هنگام استفاده از بعضی مواد کیمیاوی عینک های محافظتی را بپوشند. در صورت امکان، بعد از پاک کاری دستهایتان را با آب گرم و صابون بشوئید و اگر شستن دستها امکان پذیر نباشد، از مواد ضدعفونی کننده الکول دار دستها استفاده کنید.
 • مواد ضدعفونی کننده الکول دار دستها را در تمام محل های کار فراهم سازید.
 • دهله های کثافات سربسته را در جاهای مناسب برای استفاده کارگران بگذارید تا ایشان بتوانند مواد فاصله را هرچه زودتر بعد از استفاده بشکل صحی دور به اندازند.
 • مواد ضدعفونی کننده الکول دار دستها را برای کارگران مهیا سازید تا بعد از دورانداختن مواد فاصله از آن استفاده کنند.
 • در مواردیکه لباس های کارگران در محل کار شسته می شوند، طرزالعمل های مناسب باید برای حصول اطمینان از مؤثریت آنها وضع و مرور گردند.
 • راجع به افزایش استفاده از هوای تازه (بیرون) و کاهش دادن استفاده از جریان مجدد هوای ایرکندیش در ساحات عامه فکر کنید.

برای معلومات بیشتر راجع به پاک کاری، مراجعه کنید به یادداشت تحت عنوان "پاک کاری و تعقیم نمودن جهت کاهش دادن سرایت کوید-19"  در صفحه تجارت و صنعت بیماری ویروس کرونا DHHS (کوید-19).

حفظ الصحه کارگران

اطمینان حاصل کنید که کارگران حفظ الصحه خوب را رعایت می کنند، بشمول نکات ذیل:

 • شستن مرتب دستها با صابون و آب گرم برای مدت حداقل 20 ثانیه، بشمول اوقات قبل و بعد از صرف طعام و تشناب رفتن.
 • پوشانیدن صورت با آرنج دست یا دستمال کاغذی هنگام سرفه یا عطسه زدن
 • خودداری از لمس کردن چشمها، بینی و دهن
 • دورانداختن فوری دستمال کاغذی بعد از استفاده به داخل دهله کثافات و سپس شستن دستها
 • استفاده از مواد ضدعفونی کننده الکول دار
 • پاک کاری و تعقیم نمودن سطوح و وسایل بعد از استفاده مشترک
 • محدود سازی تماس جسمانی، بشمول قول دادن، با دیگران

کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند که محل های شستشوی کارگران دارای تسهیلات کافی جهت رعایت حفظ الصحه خوب بشمول آب جاری پاک و مقدار کافی صابون، آب، دستمال کاغذی یکبار مصرف یا ماشین دست خشک کنی و کاغذ تشناب باشند. اینها باید پاک نگهداشته شوند، و به اندازه کافی موجود و فعال باشند.

همچنان در صورت عدم موجودیت فوری صابون و آب کارفرمایان باید مواد ضدعفونی کننده دستها را که دارای حداقل %60 الکول باشد برای کارگران مهیا سازند. مواد ضدعفونی کننده دستها باید در محل های متعدد جهت تشویق حفظ الصحه دستها گذاشته شوند. در صورت امکان، دستگاه های اتومات (بدون تماس) ضدعفونی کننده دستها را انتخاب کنید.

کارفرمایان همچنان باید راجع به شیوه های دیگر ترویج حفظ الصحه فکر کنند، مانند:

 • اضافه نمودن تفریح های اضافی کوتاه در تقسیم اوقات کارگران جهت افزایش دادن تعداد دفعات شستن دستهای شان
 • طولانی تر ساختن زمان تفریح های کنونی کارگران جهت میسر ساختن فرصت کافی برای رعایت کردن طرزالعمل های حفظ الصحه توسط کارگران
 • فراهم ساختن دستمال کاغذی و دهله های کثافات بدون تماس (مانند دهله های کثافت ایکه توسط پا باز می شوند) برای استفاده کارگران
 • آگاه ساختن کارگران راجع به اینکه سگرت کشیدن و استفاده از تنباکوی بی دود می تواند احتمال تماس با دستها و دهن های ملوٍث بالقوه را افزایش دهد، و خودداری از استفاده این محصولات می تواند احتمال خطر عفونت را کاهش دهد.
 • آگاه ساختن کارگران راجع به خودداری از استفاده شریکی بوتل های نوشابه یا سگرت
 • کاهش دهی تعداد نقاطی که کارگران مشترکاً به آن تماس می کنند، بطور مثال از طریق باز نگهداشتن دروازه ها در صورت امکان

کارگران باید تعلیم داده شوند که از تماس با چهره خود (بشمول چشم ها، بینی ها و دهن ها) خودداری کنند، بخصوص الی زمان شستن دستهای شان بعد از تمام کردن کار و/یا دور کردن وسایل حفاظت شخصی (PPE).

وسایل حفاظت شخصی (PPE)

PPE  یک وسیله حفاظتی آخری می باشد.

بخاطر موجودیت احتمال خطر ناشی از باقی ماندن ذرات تنفسی در هوا بعد از رعایت و تطبیق نمودن یا غیرعملی بودن تدابیر فوق (بشمول فاصله جسمانی و نصب موانع بین کارگران)، بعضی اوقات لازم است که ماسک یا پوشش های مناسب چهره فراهم گردد. بطور مثال، ممکن است امکانات حفظ فاصله جسمانی و موانع فزیکی جهت جلوگیری از سرایت پخش/ذرات تنفسی (مانند از اثر سرفه یا عطسه زدن) در بعضی استیشن های کار (مانند ساحات کف کشتارگاه) در محل های کار قدیمی یا درست تنظیم نشده میسر نباشد.

ماسک های مناسب شامل ماسک های تنفسی (مطابق استندرد وسایل حفاظتی تنفسی آسترالیا/نیوزیلند (AS/NZS 1716:2012) یا معادل آن) و ماسک های جراحی می باشند، با درنظرداشت اینکه ماسک های جراحی کافی می باشند و ماسک های تنفسی باید در قدم نخست برای عملیات صحی خاص اختصاص داده شوند.

در مواردیکه به PPE (مانند ماسک یا نقاب حفاظتی چهره) بحیث یک وسیله تدبیر کنترولی اتکا می شود:

 • کارفرمایان باید اطمینان حاصل نمایند که مقادیر کافی PPE در محل کار موجود و به آسانی قابل دسترس باشد.
 • آموزش در مورد طرز استفاده و مراقبت PPE باید ارائه گردد، همراه با تدابیر نظارتی جهت حصول اطمینان از طرز استفاده درست آن
 • ماسک های یکبار مصرف باید بعد از گرفتن تفریح/وقفه دور انداخته شوند
 • ماسک های قابل استفاده مجدد باید هنگام تفریح/توقف گرفتن بطور مناسب پاک و نگهداری شوند
 • نقاب های حفاظتی چهره یا عینک های حفاظتی قابل استفاده مجدد باید بعد از هربار استفاده پاک و تعقیم شوند.

تحویل دهی ها، قراردادی ها و ملاقات کنندگان ایکه داخل ساحه محل کار می شوند

 • ملاقات های غیرضروری به محل کار باید فسخ یا به تعویق انداخته شوند.
 • تعداد کارگران تحویل گیرنده و قراردادی ها باید تاحد امکان به حداقل آن کاهش یابد.
 • رانندگان تحویل دهنده و غیره قراردادی هائیکه باید به منظور مراقبت با ارائه خدمات ترمیماتی یا غیره فعالیت های ضروری داخل ساحه محل کار شوند، باید هدایات واضح را راجع به متتضیات حضور شان در محل کار دریافت کنند.
 • اطمینان حاصل کنید که تسهیلات شستن دستها، یا در صورت عدم موجودیت آن، مواد ضدعفونی کننده الکول دار دستها برای کارگران بعد از تحویل گیری ها موجود باشد.
 • برای رانندگان تحویل دهنده و قراردادی ها هدایت دهید که در داخل وسایط نقلیه شان باقی بمانند و برای صحبت کردن با کارگران تاحد امکان از شیوه های بدون تماس مانند تیلفون های موبایل استفاده کنید.
 • برای رانندگان تحویل دهنده و قراردادی ها هدایت دهید که قبل از دست زدن به محصولاتیکه تحویل می دهند دستهای شانرا با مواد ضدعفونی کننده الکول دار تعقیم کنند.
 • به منظور حداقل رساندن تماس جسمانی سعی کنید که تاحدامکان از شیوه های دفتری الکترونیکی استفاده کنید و از رانندگان تحویل دهنده و قراردادی ها نیز چنین تقاضا را بعمل آورید. در صورت امکان، از شیوه های بدیل امضا کردن استفاده کنید. بطور مثال، ببینید که آیا می توانید یک ایمیل تائیدیه بفرستید یا یک عکس بارگیری یا تخلیه اجناس بحیث سند دریافت/تحویل دهی قابل قبول می باشد (در صورت مصداق).

مفاهمه و رفاه کارگران

کارفرما ها باید تاحد امکان با کارگران و HSRs (در صورت موجودیت) راجع به موضوعات مربوط به صحت و مصؤنیت ایکه مستقیماً یا به احتمال قوی مستقیماً بالای کارگران تاثیرگزار می باشد، مشورت کنند. کارفرمایان همچنان باید:

 • معلومات بروز را برای تمام کارگران به یک شکلی ارائه دهند که ایشان بتوانند آنرا به آسانی بفهمند (بطور مثال: به لسان خودشان)، و به اشکال مختلف (بطور مثال: ایمیل، پوستر ها، لفظی)، بشمول کارگران ایکه به رخصتی رفته اند، قرادادی ها و کارگران مؤقت.
 • اطمینان حاصل نمایند که پلان های احتیاطی برای جابجایی کارگران در صورت ضرورت موجود باشد.

وظایف قانونی

قانون OHS Act کارفرمایان را مکلف می سازد که تاحد امکان نکات ذیل را انجام دهند:

 • یک محیط کاری را فراهم و حفظ نمایند که مصؤن و عاری از احتمال خطرات به صحت کارگران و قراردادی های مستقل باشد
 • تسهیلات کافی را برای رفاه کارگران و قراردادی های مستقل فراهم سازند
 • معلومات، هدایات، آموزش یا نظارت لازم را برای کارگران و قراردادی های مستقل فراهم نمایند تا اشخاص مذکور بتوانند وظایف خود را بشکل مصؤن و عاری از احتمال خطرات صحی انجام دهند
 • صحت و سلامت کارگران خویشرا نظارت کنند
 • شرایط کاری را در هرمحل کار ایکه تحت مدیریت و کنترول کارفرما باشد، نظارت کنند
 • معلومات صحی و مصؤنیتی را برای کارگران ارائه دهند، به شمول معلومات به لسان غیر ازانگلیسی (در صورت مناسبت)
 • اطمینان حاصل نمایند که اشخاص غیر از کارگران مربوطه از اثر انجام دادن وظایف برای کارفرما در معرض احتمال خطرات صحی یا مصؤنیتی قرار نگیرند.
 • با کارگران و HSRs (در صورت موجودیت) راجع به موضوعات مربوط به صحت و مصؤنیت ایکه مستقیماً یا به احتمال قوی مستقیماً بالای کارگران تاثیرگزار می باشد، مشورت کنند.

مدیر مسؤل یا ناظر کنترول کننده محل کار باید تاحد امکان اطمینان حاصل نماید که محل کار و نقاط ورودی و خروجی آن مصؤن و عاری از احتمال خطرات صحی باشند.

کارگران نیز تحت OHS Act مکلفیت هایی دارند که شامل نکات ذیل می باشند:

 • مواظبت مناسب را برای صحت و مصؤنیت خود اتخاذ کنند
 • مواظبت مناسب را برای حفظ صحت و مصؤنیت اشخاصیکه ممکن است از اثر اعمال یا غفلت کارگر در محل کار متاثر شوند، اتخاذ کنند.
 • با کارفرمای شان در رابطه به هرگونه اعمال اتخاذ شده توسط کارفرما مطابق OHS Act همکاری احترام آمیز داشته باشند.

فهرست مراجع اقتباس

مرکز جلوگیری و کنترول امراض ایالات متحده امریکا (CDC)، بیماری ویروس کرونا (کوید-19) 2019، صنعت بسته بندی گوشت و مرغ: رهنمود مؤقت از CDC و اداره صحت و مصؤنیت شغلی (OHSA).