การจัดการความเสี่ยงต่อการสัมผัสไวรัสโคโรนา (COVID-19): การแปรรูปเนื้อสัตว์และเนื้อไก่

การป้องกันและการควบคุมลูกจ้างจากการสัมผัสไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์และเนื้อไก่

ข้อจำกัดระยะที่ 4 สำหรับโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ทั่วรัฐวิกตอเรีย

ในขณะที่ข้อจำกัด 'ให้อยู่บ้าน' ระยะที่ 4 ยังคงมีผลบังคับใช้ ศูนย์แปรรูปและกระจายสินค้าเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และอาหารทะเลยังคงต้องปฏิบัติตามคำสั่งการจำกัดกิจกรรมต่างๆ และข้อผูกมัดโดยเฉพาะเจาะจงต่างๆ

ซึ่งรวมถึงการจำกัดกำลังการผลิต การจำกัดให้พนักงานทำงานในโรงงานเพียงแห่งเดียว และการกำหนดแผน COVIDSafe

ข้อจำกัดเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ ท่านต้องคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของท่าน

จัดทำแผน COVIDSafe ความเสี่ยงสูง

โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ทุกแห่งที่ดำเนินกิจการในรัฐวิกตอเรียต้องมีแผน COVIDSafe ความเสี่ยงสูง เพิ่มเติมจากแผน COVIDSafe

แผน COVIDSafe ความเสี่ยงสูงจะช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้คำสั่งที่ออกโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแห่งวิกตอเรีย (CHO)

Business Victoria มีข้อมูลเกี่ยวกับแผน COVIDSafe รวมถึงแม่แบบและแนวทาง

ข้อผูกพันด้าน OHS ของข้าพเจ้าได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดอย่างไรบ้าง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งข้อผูกพันของท่าน ตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 2004 (OHS Act) หรือระเบียบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 2017 (OHS Regulations) ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดต่าง ๆ

การจัดเตรียมแผน COVIDSafe เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการทำงานที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การมีแผน COVIDSafe และการปฏิบัติตามคำสั่งของ CHO มิได้จำเป็นจะต้องหมายความว่าท่านได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของท่านตามกฎหมาย OHS และระเบียบ OHS แล้วเสมอไป

ท่านต้องปฏิบัติตามคำสั่งด้านสุขภาพใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับวิธีการดำเนินธุรกิจของท่าน ตลอดจนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านกำลังดำเนินการตามข้อผูกพันตามกฎหมาย OHS นอกจากนี้ บรรดาลูกจ้างยังต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนตามกฎหมาย OHS ด้วย

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์และเนื้อไก่

การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นสาเหตุของโรคทางเดินระบบหายใจตั้งแต่มีอาการเพียงเล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรง อาการไวรัสโคโรนาที่พบได้บ่อยซึ่งมีรายงาน ได้แก่:

 • เป็นไข้
  • หนาวสั่นหรือเหงื่อออก
   • ไอ
    • เจ็บคอ
     • หายใจลำบาก
      • น้ำมูกไหล
       • สูญเสียการได้กลิ่น
        • อ่อนเพลียหรือเมื่อยล้า

         ไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีโอกาสแพร่เชื้อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งผ่าน:

         • การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
          • การสัมผัสวัตถุหรือพื้นผิว (เช่น มือจับประตูและราวจับ) ที่ปนเปื้อนเชื้อจากบุคคลที่ติดเชื้อ

           ลูกจ้างในอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์และเนื้อไก่ไม่มีความเสี่ยงในการสัมผัสไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ตนหยิบจับ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความเสี่ยงในการสัมผัสไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพิ่มสูงขึ้นจากงานที่มักมีการปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างลูกจ้าง เช่น สายการผลิตและธรรมชาติการทำงานที่ใช้ความเร็ว

           ตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 2004 (OHS Act) นายจ้างมีหน้าที่จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยงด้านสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง เท่าที่ทำได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ (รวมถึงสุขภาพจิต) และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโอกาศในการสัมผัสไวรัสโคโรนา (COVID-19)

           ลูกจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในสถานที่ทำงาน และให้ความร่วมมือกับนายจ้างเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามตามกฎหมาย OHS หรือระเบียบข้อบังคับอื่นๆ

           การระบุความเสี่ยง

           นายจ้างต้องระบุหาอันตรายและประเมินระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างจากการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่สถานที่ทำงาน โดยปรึกษากับตัวแทนด้านสุขภาพและความปลอดภัย (HSR) ถ้ามี และลูกจ้าง ตราบเท่าที่ทำได้อย่างสมเหตุสมผล

           ควรมีการคำนึงถึงลูกจ้างแต่ละกลุ่มในสถานที่ทำงาน ตั้งแต่การส่งผลิตภัณฑ์ดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ซึ่งอาจประกอบด้วยพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ห้องเชือด ถอนขน เลาะกระดูก การผลิต บรรจุหีบห่อ จัดเก็บ คลังสินค้า เส้นทางรถยก การทำความสะอาด การบำรุงรักษา และพนักงานโรงอาหาร

           ปัจจัยหลัก ๆ บางอย่างที่อาจมีส่วนทำให้ลูกจ้างแปรรูปเนื้อสัตว์และเนื้อไก่สัมผัสกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คือ:

           1. ระยะห่างระหว่างลูกจ้าง

            ลูกจ้างมักทำงานใกล้ชิดกันในสายการผลิต ลูกจ้างอาจอยู่ใกล้ชิดกันในพื้นที่อื่นด้วย เช่น ทางเข้า/ทางออกโรงงาน จุดตอกบัตรเข้า/ออกงาน ห้องพักเบรก ห้องล้าง ห้องใส่รองเท้า ห้องล็อกเกอร์/เปลี่ยนเสื้อ ห้องอาบน้ำและสุขา และห้องล้างก่อนเข้าสู่ห้องเชือดหรือห้องแปรรูป

           2. ระยะเวลาในการปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิด

            พนักงานมักมีการปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็นเวลานาน การปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อเนื่องกับผู้ที่อาจติดเชื้อเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

           3. ประเภทของปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิด

            ลูกจ้างอาจสัมผัสกับเชื้อไวรัสผ่านละอองลอยที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจในอากาศ ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกจ้างในโรงงานที่มีเชื้อไวรัสไอหรือจาม นอกจากนี้ ยังเป็นไปได้ว่าการสัมผัสเชื้อดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากการจับพื้นผิวหรือวัตถุที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น เครื่องมือ สถานีทำงาน หรือโต๊ะในห้องพักเบรก

           4. ปัจจัยเฉพาะอื่น ๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของลูกจ้างแปรรูปเนื้อสัตว์และเนื้อไก่ เช่น:
            • เรื่องปกติของสถานที่ทำงานบางแห่งที่มีการใช้ระบบขนส่งร่วมกัน เช่น รถตู้หรือรถรับส่ง การติดรถไปด้วยกัน และระบบขนส่งสาธารณะ
            • การติดต่อกับเพื่อนร่วมงานบ่อย ๆ ในพื้นที่ชุมชน ในบริเวณที่กำลังมีการแพร่เชื้อในชุมชนต่อเนื่อง

           การควบคุมความเสี่ยงของการสัมผัสไวรัสโคโรนา (COVID-19)

           Face masks in workplaces

           Directions from the Victorian Chief Health Officer about face masks are in place across Victoria. Everyone in Victoria over 12 must wear a fitted face mask outside of their home. For more information see the guidance Managing coronavirus (COVID-19) risks: Face masks in workplaces.

           เมื่อระบุความเสี่ยงต่อสุขภาพในสถานที่ทำงานแล้ว นายจ้างต้องขจัดความเสี่ยงดังกล่าว ตราบเท่าที่ทำได้อย่างสมเหตุสมผล หากการกำจัดความเสี่ยงไม่สามารถทำได้ ความเสี่ยงนั้นจำเป็นต้องมีการควบคุมเท่าที่ทำได้อย่างสมเหตุสมผล

           นายจ้างยังมีหน้าที่ที่จะต้องปรึกษากับลูกจ้างและ HSR (ถ้ามี) เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบโดยตรง หรือมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรง เท่าที่ทำได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงการปรึกษาเพื่อตัดสินใจถึงวิธีควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

           สถานที่ทำงานทุกแห่งต้องพัฒนาแผนเพื่อลดความเสี่ยงโดยการใช้มาตรการควบคุมต่าง ๆ โดยเฉพาะ ประเภทมาตรการควบคุมที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยง รวมถึงความพร้อมและความเหมาะสมของการควบคุมสำหรับแต่ละสถานที่ทำงาน รวมถึงพื้นที่ทำงานแต่ละแห่ง

           การคัดกรองและการกักตัว

           เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสไวรัสโคโรนา (COVID-19) นายจ้างควรพิจารณาการปรับใช้กระบวนการคัดกรองพนักงานก่อนเข้าสู่สถานที่ทำงานเพื่อเริ่มกะงาน กระบวนการอาจประกอบด้วย:

           • สอบถามลูกจ้างว่าได้เดินทางหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือไม่ หรือพวกเขามีอาการที่พบได้บ่อยใด ๆ ใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือไม่ (ดูรายการข้างต้น)
            • การตรวจอุณหภูมิร่างกายด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบไร้สัมผัส ทั้งนี้การทดสอบดังกล่าวไม่สามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือไม่ บุคคลอาจมีอุณหภูมิสูงด้วยเหตุผลอื่น หรือกำลังใช้ยาที่ทำให้อุณหภูมิสูง หรืออาจไม่มีอาการ หากใช้วิธีนี้ การตรวจอุณหภูมิเป็นแนวทางเท่านั้น และต้องใช้ควบคู่กับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือการตัดสินใจ

             อุปกรณ์สำหรับการตรวจอุณหภูมิจำเป็นต้องสะอาดและเชื่อถือได้ และควรมีการกำหนดวิธีปฏิบัติในกรณีตรวจพบอุณหภูมิสูง

             นโยบายและขั้นตอนสำหรับการคัดกรองลูกจ้างควรมีการพัฒนาขึ้นมาโดยปรึกษากับลูกจ้าง, HSR และบุคลากรทางการแพทย์ด้านอาชีวอนามัย

             หากลูกจ้างอยู่ที่ทำงานและเกิดอาการของไวรัสโคโรนา (COVID-19) นายจ้างควรจัดหาหน้ากากอนามัยให้ถ้าเป็นไปได้ และลูกจ้างควรกลับบ้านทันที จากนั้นติดต่อสายด่วนข้อมูลไวรัสโคโรนาที่หมายเลข 1800 675 398 และปฏิบัติตามคำแนะนำในการกักตัวเองที่ระบุในเว็บไซต์ DHHS

             หน้าที่ของนายจ้างในการกำจัดหรือลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล รวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

             • ลูกจ้างทราบว่าต้องทำอย่างไร หรือต้องแจ้งใคร หากพนักงานรู้สึกไม่สบายหรือสงสัยว่าตนเองติดเชื้อ ตามข้อมูลที่ DHHS กำหนด
              • ลูกจ้างที่รู้สึกไม่สบายต้องไม่เดินทางไปสถานที่ทำงาน รวมถึงลูกจ้างที่ได้รับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือผู้ที่ยืนยันแล้วว่าเป็นผู้ป่วยไวรัสโคโรนา (COVID-19)

               Notifiable incidents and coronavirus (COVID-19)

               From 28 July 2020 new temporary regulations under the Occupational Health and Safety Act 2004 specify when employers and self-employed persons must notify WorkSafe of a confirmed diagnosis of coronavirus (COVID-19) in the workplace. For more information see the guidance Notifiable incidents involving coronavirus (COVID-19).

               การเว้นระยะห่างระหว่างกัน

               หนึ่งในหลายวิธีการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คือผ่านการไอหรือจาม ซึ่งทำให้เกิดละอองลอยส่งต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง วิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องผู้อื่นจึงได้แก่การเว้นระยะห่างระหว่างกัน

               การเว้นระยะห่างระหว่างกัน หมายถึง การรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตรระหว่างผู้อื่นเสมอเมื่อทำได้ ต้องใช้ความพยายามทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าลูกจ้างอยู่ห่างกันและรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร หากไม่สามารถทำได้ในพื้นที่ปิด ห้องนั้นควรมีคนโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรคิดจากพื้นที่รวมของพื้นห้อง

               ควรมีการฝึกฝนและส่งเสริมการเว้นระยะห่างระหว่างกันในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์และเนื้อไก่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ผลิตในโรงงาน จุดทางเข้าและทางออก สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำและห้องเปลี่ยนเสื้อ) พื้นที่รับประทานอาหารและสูบบุหรี่ และที่การประชุม

               วิธีต่าง ๆ ที่นายจ้างและลูกจ้างสามารถส่งเสริมการเว้นระยะห่างระหว่างกันได้ ได้แก่:

               • กำหนดพื้นที่ทำงานส่วนกลางที่ลูกจ้างต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร ถ้าเป็นไปได้ อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหลักปฏิบัติในการผลิต เพื่อรักษาระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างลูกจ้าง
                • ติดเครื่องหมายบนพื้นเพื่อเป็นแนวทางการเว้นระยะห่างระหว่างกันขั้นต่ำระหว่างสถานีทำงาน
                 • ดัดแปลงการจัดวางสถานีทำงาน เพื่อให้ลูกจ้างไม่หันหน้าเข้าหากัน
                  • หากไม่สามารถเว้นระยะห่าง 1.5 เมตรระหว่างลูกจ้างได้ ให้ติดตั้งแผงกั้นหรือฉากแถบพลาสติก ถ้าทำได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อผ่านละอองลอยจากลูกจ้างคนหนึ่งสู่อีกคน แผงกั้นต้องสูงเพียงพอที่จะป้องกันละอองลอยจากการไอหรือจามโดยตรงไม่ให้ไปถึงลูกจ้างอีกคน
                   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างแต่ละคนมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ของตนเอง
                    • หากมีการจัดสรรพื้นที่สูบบุหรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้สูบบุหรี่อยู่ห่างกันอย่างน้อย 1.5 ม. ซึ่งทำได้โดยการติดเครื่องหมายบนพื้น และขยายพื้นที่สูบบุหรี่ ถ้าจำเป็น
                     • ลดจำนวนลูกจ้างสะสมที่รอเข้าและออกจากสถานที่ทำงานและส่วนต่าง ๆ ของที่ทำงาน โดย:
                      • จัดให้มีประตูสำหรับเข้าและออกไว้ทั่วสถานที่ทำงานเท่าที่เป็นไปได้
                      • ใช้ระบบทางเข้าและทางออกสถานที่ซึ่งใช้การสัมผัสให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และทำให้เข้าและออกได้อย่างรวดเร็ว
                      • ติดเครื่องหมายบนพื้นเพื่อเป็นแนวทางการเว้นระยะห่างระหว่างกันขั้นต่ำบริเวณทางเข้าและทางออก
                     • หากมีการใช้พัดลม เช่น พัดลมตั้งพื้นหรือพัดลมติดผนังในสถานที่ทำงาน ให้ลดการเป่าลมจากพัดลมที่เป่าจากลูกจ้างคนหนึ่งไปสู่อีกคนโดยตรง
                      • จัดห้องพักรับประทานอาหารกลางวันแยกกันสำหรับทีมทำงาน ถ้าเป็นไปได้
                       • กำหนดพื้นที่พักเบรกและพักรับประทานอาหารกลางวันเพิ่มเติมหรือทางเลือกสำหรับลูกจ้าง เช่น ห้องฝึกอบรมและห้องประชุม หรือห้องเคลื่อนที่
                        • กำหนดที่นั่งถาวรให้ลูกจ้างในห้องรับประทานอาหารกลางวัน หากไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ นายจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่เหมาะสมระหว่างที่แต่ละกลุ่มผลัดกันเข้าใช้ห้องรับประทานอาหารกลางวัน
                         • ติดตั้งแผงกั้นบนโต๊ะและระหว่างเก้าอี้ในห้องรับประทานอาหารกลางวัน
                          • จำกัดให้แต่ละโต๊ะมีคนนั่งด้วยกันไม่เกิน 2 คนที่ปลายโต๊ะแต่ละฝั่ง เว้นแต่สามารถเว้นระยะห่างได้มากกว่านี้ (นำเก้าอี้ส่วนเกินออกไป) มิฉะนั้นให้ตั้งแผงกั้นโต๊ะ
                           • กำหนดเวลาการมาถึงที่ทำงาน ออกจากที่ทำงาน และเวลาพักให้สลับกันหากทำได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด
                            • พิจารณาการเพิ่มช่วงคั่นเวลาระหว่างกะต่าง ๆ
                             • เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงงาน (รวมถึงห้องสุขาเคลื่อนที่ และพื้นที่ล้างมือ) ถ้าจำเป็น เพื่อรักษาระยะห่าง 1.5 เมตร
                              • แบ่งส่วนบนม้านั่งเพื่อรองรับการเว้นระยะห่าง 1.5เมตร
                               • เพิ่มจำนวนอุปกรณ์ล้างมือ
                                • เพิ่มจำนวนพื้นที่สำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย หรือเพิ่มเวลาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้มากขึ้น และพิจารณาการกำหนดเวลาสลับกัน หากทำได้
                                 • ชะลอความเร็วในการผลิต เพื่อให้มีเวลาเพิ่ม เพื่อลดความแออัดที่จุดล้างรองเท้าและห้องเปลี่ยนเสื้อ และล็อกเกอร์
                                  • เปลี่ยนก๊อกน้ำในโรงงานให้เป็นแบบเปิดน้ำด้วยเข่าหรือเท้า ตั้งแผงกั้นระหว่างก๊อกและระหว่างท่อ และใช้พัดลมดูดอากาศเพื่อลดระดับความชื้นที่สูง
                                   • สร้างทางเดินทางเดียวที่ติดเครื่องหมายทุก ๆ 1.5 เมตร
                                    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ดูแลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจติดตาม ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่าง โดยเฉพาะในพื้นที่แปรรูป รวมถึงการล้างมือและฆ่าเชื้อ
                                     • ส่งเสริมให้ลูกจ้างหลีกเลี่ยงการติดรถไปด้วยกัน ถ้าเป็นไปได้
                                      • หากปกติแล้วทำงานเพียงหนึ่งกะ ให้พิจารณาแบ่งลูกจ้างเป็นสองกะ หากทำได้
                                       • พิจารณาการให้วันลาเพิ่มเติม หากวันลาจำเป็นเนื่องจาก COVID-19 วิธีนี้อาจลดความเสี่ยงที่ลูกจ้างจะมาทำงานเมื่อรู้สึกไม่สบายเนื่องจากความจำเป็นทางการเงิน
                                        • พิจารณาแบ่งกลุ่มทีมทำงานออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดจำนวนผู้คนมากหน้าหลายตาที่ลูกจ้างต้องทำงานด้วยโดยตรง วิธีนี้อาจลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ถ้าเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน เพื่อลดจำนวนลูกจ้างที่จำเป็นต้องกักตัวเองในกรณีที่จำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงานใด ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (เช่น การแบ่งกะ)
                                         • บันทึกตำแหน่งของพนักงานในแต่ละวัน สำหรับใช้ในการติดตามย้อนกลับ
                                          • สื่อสารข้อมูลเป็นประจำเพื่อเน้นย้ำความจำเป็นในการเว้นระยะห่างระหว่างกัน และมาตรการควบคุมอื่น ๆ ทั้งนี้ควรเลื่อนหรือยกเลิกการประชุมหรือการฝึกอบรมแบบพบปะที่ไม่จำเป็นใด ๆ
                                           • พิจารณาปรึกษากับวิศวกรด้านการระบายความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศเพียงพอในพื้นที่ทำงาน เพื่อช่วยลดโอกาสการสัมผัสของลูกจ้าง
                                            • นอกจากนี้ อาจใช้ระบบระบายอากาศในพื้นที่ที่มีลูกจ้างอยู่กันหนาแน่น เช่น พื้นที่ล้างรองเท้าและอาบน้ำ เพื่อระบายอากาศในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ และลดความเสี่ยงที่เป็นไปได้ใด ๆ

                                             หากมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างกันก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยใหม่ๆ นายจ้างต้องจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นด้วย

                                             DHHS และกระทรวงสาธารณสุขแห่งรัฐบาลออสเตรเลียมีโปสเตอร์และทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายในการให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โปสเตอร์เหล่านี้สามารถติดไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่พบปะกับลูกค้าได้ (ตัวอย่างเช่น ทางเข้าที่ทำงาน)

                                             ตัวอย่างการเว้นระยะห่างระหว่างกัน

                                             ไม่ดี

                                             ลูกจ้างอยู่ใกล้กันไม่เกิน 1.5 เมตร สถานีทำงานที่อยู่ข้างกันหรือหันหน้าเข้าหากัน

                                             Employees are within 1.5 metres of one another, side by side or facing workstations.

                                             ดี

                                             มีที่กั้นระหว่างกัน เช่น แผงกั้น ซึ่งแยกลูกจ้างออกจากกัน

                                             อาจต้องปรับแผงกั้นให้รวมเข้ากับสายการผลิตหรืออุปกรณ์การผลิตอื่น ๆ ได้

                                             Employees are spaced at least 1.5 metres apart, not facing one another. Other configurations may be used to achieve similar distancing between employees.

                                             ดี

                                             ลูกจ้างเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยไม่หันหน้าเข้าหากัน

                                             การเว้นระยะห่างระหว่างลูกจ้างอาจใช้รูปแบบอื่น ๆ ได้

                                             Physical barriers such as partitions, separate employees from each other. Partitions may need to be adjusted to integrate with the processing line or other manufacturing equipment.

                                             ดี

                                             มีที่กั้นระหว่างกัน เช่น แผงกั้น ซึ่งแยกลูกจ้างออกจากกัน

                                             อาจต้องปรับแผงกั้นให้รวมเข้ากับสายการผลิตหรืออุปกรณ์การผลิตอื่น ๆ ได้ รวมถึงเมื่อลูกจ้างต้องทำงานควบคู่กันไป

                                             สำหรับงานที่ต้องทำควบคู่กัน โดยที่ลูกจ้างเอื้อมข้ามกันไปมา อาจมีการตั้งแผงกั้นเพื่อป้องกันลูกจ้าง ในขณะที่ช่วยให้ส่งวัสดุถึงกันได้

                                             Image shows employees needing to work in tandem and positions of partitions as recommended.

                                             ที่มา: ภาพได้รับการดัดแปลงจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (CDC) ของสหรัฐอเมริกา, โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), อุตสาหกรรมบรรจุเนื้อสัตว์และเนื้อไก่: แนวทางเฉพาะหน้าจาก CDC และคณะกรรมการบริหารงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยการประกอบอาชีพ (OHSA)

                                             สุขอนามัย

                                             การทำความสะอาดสภาพแวดล้อม

                                             ระยะเวลาที่ไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยู่รอดบนวัตถุไม่มีชีวิตและพื้นผิวนั้นแตกต่างกันไป การทำความสะอาดสภาพแวดล้อมเป็นอีกวิธีหนึ่งในการกำจัดเชื้อไวรัส

                                             ปฏิบัติตามคำแนะนำของ DHHS เกี่ยวกับการทำความสะอาด - ดูเอกสาร 'การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19' ในหน้าโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในธุรกิจและอุตสาหกรรมของ DHHS

                                             ควรมีการเพิ่มรอบการทำความสะอาดจากปกติ รวมถึงเมื่อสิ้นสุดแต่ละกะ นอกจากนี้ควร:

                                             • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยเป็นประจำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม
                                              • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งของส่วนตัวที่ใช้ในสถานที่ทำงานบ่อย ๆ เช่น แก้วและโทรศัพท์
                                               • ทำความสะอาดห้องล้างรองเท้าและอาบน้ำ (รวมถึงท่อ) หลังจากการพักใหญ่แต่ละครั้ง
                                                • สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ทำงาน เช่น ห้องครัว ห้องรับประทานอาหารกลางวัน พื้นที่ส่วนกลาง ห้องเปลี่ยนเสื้อ ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ตู้กดน้ำดื่ม และเครื่องขายของอัตโนมัติควรได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ และควรเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสิ่งเหล่านี้

                                                 การทำความสะอาดและการควบคุมสุขอนามัยเพิ่มเติมที่จำเป็นอาจประกอบด้วย:

                                                 • การตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวได้รับการทำความสะอาด หากลูกจ้างกระจายละอองลอย (เช่น จาม ไอ หรืออาเจียน)
                                                 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ที่ทำหน้าที่ทำความสะอาดสวมใส่ถุงมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการใช้งาน PPE ตัวอย่างเช่น ลูกจ้างอาจต้องสวมแว่นนิรภัยเมื่อใช้สารเคมีบางอย่าง เมื่อเป็นไปได้ ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหลังจากทำความสะอาด หรือถ้าไม่สามารถล้างมือได้ ถูมือด้วยเจลล้างมือฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์
                                                  • เตรียมเจลล้างมือฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ไว้ให้ทั่วสถานที่ทำงาน
                                                   • เตรียมถังขยะมีฝาปิดในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้าง เพื่อทิ้งขยะอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ทิชชู่ที่ใช้แล้ว ได้ทันทีหลังจากใช้งาน
                                                    • เตรียมเจลล้างมือฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ไว้ให้ลูกจ้างใช้หลังจากทิ้งขยะ
                                                     • หากเสื้อผ้าของลูกจ้างถูกซักในโรงงาน ควรมีการกำหนดขั้นตอนที่เหมาะสม และทบทวนเพื่อรับรองประสิทธิภาพของขั้นตอน
                                                      • พิจารณาเพิ่มการใช้อากาศบริสุทธิ์ (จากภายนอก) และลดการใช้ระบบระบายอากาศแบบหมุนเวียนในพื้นที่ส่วนกลาง

                                                       หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความสะอาด ดูเอกสารเกี่ยวกับ 'การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19' ในหน้าโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในธุรกิจและอุตสาหกรรมของ DHHS

                                                       สุขอนามัยของลูกจ้าง

                                                       ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างทุกคนรักษาสุขอนามัยที่ดี รวมถึง โดย:

                                                       • ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารและเข้าห้องน้ำ
                                                        • ปิดปากเมื่อไอและจามด้วยข้อศอกหรือทิชชู่
                                                         • หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก
                                                          • ทิ้งทิชชู่ลงในถังขยะทันทีแล้วล้างมือ
                                                           • ใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์
                                                            • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันหลังจากใช้งาน
                                                             • จำกัดการสัมผัสกับผู้อื่น รวมถึงการจับมือ

                                                              นายจ้างควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ห้องอาบน้ำสำหรับลูกจ้างมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอสำหรับการรักษาสุขอนามัยที่ดี รวมถึงทำความสะอาดก๊อกน้ำ และเตรียมสบู่ น้ำ กระดาษเช็ดมือแบบใช้ครั้งเดียวหรือเครื่องเป่ามือให้แห้ง และกระดาษชำระไว้ให้เพียงพอ สิ่งเหล่านี้ต้องดูแลให้สะอาด มีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม และมีสภาพการใช้งานที่ดี

                                                              นายจ้างยังควรจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60% หากสบู่และน้ำไม่สามารถจัดหาให้นำมาใช้ได้ทันที เจลแอลกอฮอล์ล้างมือควรวางไว้ในหลาย ๆ ที่เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยมือ ถ้าเป็นไปได้ให้เลือกสถานีจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบไร้การสัมผัส

                                                              นายจ้างควรพิจารณาถึงวิธีอื่น ๆ ในการส่งเสริมสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น:

                                                              • กำหนดเวลาพักเบรกสั้น ๆ ในตารางของพนักงาน เพื่อเพิ่มโอกาสให้พนักงานสามารถล้างมือได้
                                                               • ขยายเวลาพักเบรกในปัจจุบัน เพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติตามขั้นตอนสุขอนามัยที่ถูกต้อง
                                                                • เตรียมทิชชู่และถังขยะแบบไร้การสัมผัส (เช่น เปิดด้วยเท้า) สำหรับลูกจ้างใช้
                                                                 • ให้ความรู้แก่พนักงานว่าการสูบบุหรี่และบุหรี่ไร้ควันอาจเพิ่มการสัมผัสมือที่เปื้อนเชื้อกับปาก และการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอาจลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้
                                                                  • ให้ความรู้แก่พนักงานว่าไม่ให้แบ่งปันสิ่งของกัน เช่น ขวดน้ำหรือบุหรี่
                                                                   • ลดจำนวนจุดสัมผัสสำหรับลูกจ้าง เช่น เปิดประตูทิ้งไว้ หากเหมาะสม

                                                                    พนักงานควรได้รับความรู้ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า รวมถึงดวงตา จมูก และปาก โดยเฉพาะจนกว่าจะล้างมือจนสะอาดแล้วเมื่อเสร็จจากงาน และ/หรือหลังจากถอดอุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล (PPE)

                                                                    อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล (PPE)

                                                                    PPE เป็นการป้องกันที่เป็นทางเลือกสุดท้าย

                                                                    ในบางกรณี เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับละอองลอยอยู่หลังจากพิจารณาและปรับใช้การควบคุมข้างต้น (รวมถึงการเว้นระยะห่างระหว่างกัน และการใช้แผงกั้นแล้ว) หรือไม่สามารถทำได้ จำเป็นต้องจัดเตรียมหน้ากากหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าที่เหมาะสมแทนที่ ตัวอย่างเช่น พื้นที่ทำงานบางส่วน (ห้องเชือด) ในสถานที่ทำงานเก่าหรือที่ออกแบบไม่ดี ซึ่งไม่สามารถเว้นระยะห่างระหว่างกันได้และไม่สามารถตั้งแผงกั้นเพื่อป้องกันการกระเด็น/การแพร่กระจายละอองลอยได้ (เช่น จากการไอและจาม) ในระยะสั้น ๆ

                                                                    หน้ากากที่เหมาะสม ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ (ที่ตรงตามมาตรฐานออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันแบบเครื่องช่วยหายใจ (AS/NZS 1716:2012) หรือที่เทียบเท่า) และหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยก็เพียงพอแล้ว และเครื่องช่วยหายใจควรสงวนไว้สำหรับหัตถการของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเป็นหลัก

                                                                    หากใช้ PPE (เช่น หน้ากากหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้า) เป็นมาตรการควบคุม:

                                                                    • นายจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี PPE เตรียมไว้เพียงพอในสถานที่และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
                                                                     • ต้องจัดการฝึกอบรมวิธีใช้และการบำรุงรักษา PPE ควบคู่กับการสอดส่องดูแลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
                                                                      • หน้ากากแบบใช้แล้วทิ้ง ควรทิ้งไปหลังจากพักเบรก
                                                                       • หน้ากากแบบใช้ซ้ำจำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาดและจัดเก็บอย่างเหมาะสมเมื่อพักเบรก
                                                                        • อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าหรือแว่นนิรภัยที่ใช้ซ้ำ ต้องได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องหลังการใช้งานแต่ละครั้ง

                                                                         การส่งพัสดุ ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชมที่เข้าสู่สถานที่ทำงาน

                                                                         • การเยี่ยมชมที่ไม่จำเป็นในสถานที่ทำงานควรยกเลิกหรือเลื่อนออกไป
                                                                          • ลดจำนวนลูกจ้างที่รับพัสดุและผู้รับเหมาให้เหลือน้อยที่สุด
                                                                           • คนขับรถส่งสินค้าและผู้รับเหมาอื่น ๆ ที่ต้องเข้าสู่สถานที่ทำงาน เพื่อให้บริการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม หรือทำกิจกรรมที่จำเป็นอื่น ๆ ควรได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดขณะที่พวกเขาอยู่ในสถานที่
                                                                            • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสถานีล้างมือ หรือหากไม่สามารถทำได้ ให้เตรียมเจลล้างมือฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ไว้ให้พร้อมสำหรับลูกจ้างหลังจากส่งสินค้าแล้ว
                                                                             • แนะนำให้คนขับรถส่งพัสดุและผู้รับเหมาอยู่ในรถ และใช้วิธีการไร้การสัมผัส เช่น โทรศัพท์มือถือ ในการสื่อสารกับลูกจ้าง ถ้าเป็นไปได้
                                                                              • แนะนำให้คนขับรถส่งพัสดุและผู้รับเหมาใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ก่อนจับสินค้าที่จะส่ง
                                                                               • ใช้และขอให้คนขับรถส่งพัสดุและผู้รับเหมาใช้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเป็นไปได้ เพื่อลดการสัมผัส และหากทำได้ ให้กำหนดวิธีการอื่นแทนการเซ็นรับ ตัวอย่างเช่น การใช้อีเมลยืนยันหรือภาพถ่ายของการยกสินค้าขึ้นหรือลงจากรถเป็นหลักฐานการส่งหรือการรับ (เท่าที่สามารถทำได้)

                                                                                การสื่อสารและสวัสดิภาพของลูกจ้าง

                                                                                นายจ้างต้องปรึกษากับลูกจ้างและ HSR (ถ้ามี) เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบโดยตรง หรือมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรง ตราบเท่าที่ทำได้อย่างสมเหตุสมผล นายจ้างยังควร:

                                                                                • ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ลูกจ้างทุกคนในรูปแบบที่ลูกจ้างสามารถเข้าใจได้ทันที (เช่น ในภาษาของพนักงาน) และในหลายรูปแบบ (เช่น อีเมล์ โปสเตอร์ แจ้งด้วยวาจา) รวมถึงลูกจ้างที่ลางาน ผู้รับเหมา และพนักงานไม่ประจำ
                                                                                 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดแผนฉุกเฉินสำหรับทดแทนพนักงาน เมื่อจำเป็น

                                                                                  ภาระหน้าที่ทางกฎหมาย

                                                                                  นายจ้างมีภาระหน้าที่ตามกฎหมาย OHS ซึ่งระบุว่า นายจ้างต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ เท่าที่ทำได้อย่างสมเหตุสมผล:

                                                                                  • จัดเตรียมและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยงด้านสุขภาพให้แก่ลูกจ้างและผู้รับเหมาอิสระ
                                                                                   • จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อสวัสดิภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาอิสระ
                                                                                    • ให้ข้อมูล คำแนะนำ การฝึกอบรม หรือการดูแลที่เกี่ยวข้องแก่ลูกจ้างและผู้รับเหมาอิสระ ตามที่จำเป็น เพื่อให้พวกเขาทำงานได้อย่างปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยงต่อสุขภาพ
                                                                                     • สอดส่องติดตามสุขภาพของลูกจ้างของนายจ้าง
                                                                                      • สอดส่องติดตามสภาวะของสถานที่ทำงานใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการและการควบคุมของนายจ้าง
                                                                                       • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง รวมถึงเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (ตามความเหมาะสม)
                                                                                        • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้อื่นนอกเหนือจากลูกจ้างไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยจากการดำเนินธุรกิจของนายจ้าง
                                                                                         • ปรึกษากับลูกจ้างและ HSR ถ้ามี เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบโดยตรง หรือมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรง

                                                                                          ผู้ที่จัดการหรือควบคุมสถานที่ทำงานต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงานและวิธีการเข้าและออกจากสถานที่ทำงานนั้นมีความปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ตราบเท่าที่ทำได้อย่างสมเหตุสมผล

                                                                                          ลูกจ้างมีภาระหน้าที่ตามกฎหมาย OHS ซึ่งระบุว่า ลูกจ้างต้อง:

                                                                                          • ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเอง
                                                                                           • ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อื่น ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของลูกจ้าง หรือการปล่อยปละละเลยในสถานที่ทำงาน
                                                                                            • ให้ความร่วมมือกับนายจ้างเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ของนายจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่บังคับโดยหรืออยู่ภายใต้กฎหมาย OHS

                                                                                             อ้างอิง

                                                                                             ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (CDC) ของสหรัฐอเมริกา, โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), อุตสาหกรรมบรรจุเนื้อสัตว์และเนื้อไก่: แนวทางเฉพาะหน้าจาก CDC และคณะกรรมการบริหารงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยการประกอบอาชีพ (OHSA)