مدیریت احتمال خطرات قرارگیری در معرض کوید-19: صنعت ساختمان

معلومات راجع به مدیریت احتمال خطرات قرار گیری در معرض کوید-19 در ساحات کار.

قیودات مرحله 4 برای ساحات کار ساختمانی در نواحی کلانشهر ملبورن و قیودات مرحله 3 برای مناطق خارج از ملبورن نافذ می باشند

در مواردیکه قیودات مرحله 4 "در خانه بمانید" صدق می کنند، ساحات کار ساختمانی تابع هدایات برای فعالیت های مقید و مکلفیت های خاص می باشند.

این شامل محدود سازی حضور همزمان تعداد کارکنان در یک ساحه کار، محدودسازی تردد بین ساحات کاری مختلف و ایجاد نمودن یک پلان مصؤنیتی علیه احتمال خطرات شدید کوید علاوه بر پلان مصؤنیتی کوید می باشد.

این قیودات ممکن است هر زمانی تجدید گردند. شما باید خود را از آخرین معلومات روز راجع به هرگونه تغییرات در صنعت تان با خبر نگهدارید.

ک پلان مصؤنیتی علیه احتمال خطرات شدید کوید را ترتیب کنید

هر ساحه کار ساختمانی که تحت قیودات مرحله 4 "در خانه بمانید" فعالیت می کند، مکلف است که علاوه بر داشتن یک پلان مصؤنیتی علیه کوید یک پلان مصؤنیتی علیه احتمال خطرات شدید کوید را نیز داشه باشد.

برای ساحات کار ساختمانی که تحت قیودات مرحله 3 "در خان بمانید" فعالیت می کنند، داشتن یک پلان مصؤنیتی علیه کوید توصیه می شود.

یک پلان مصؤنیتی علیه کوید کار و بارها را کمک می کند تا مقتضیات شانرا مطابق هدایات صادر شده توسط رئیس صحت عامه ویکتوریا (CHO) برآورده سازند.

تجارت ویکتوریا دارای معلومات راجع به پلانهای مصؤنیتی علیه کوید می باشد، بشمول نمونه ها و رهنمود ها.

ین قیودات چگونه مکلفیت های OHS من را متاثر نموده اند؟

این قیودات هیچگونه تغییراتی را در مکلفیت های شما تحت قانون صحت و مصؤنیت شغلی مصوبه سال 2004 (OHS Act) و مقررات صحت و مصؤنیت شغلی 2017 (OHS Regulations) وارد نمی کند.

ترتیب نمودن یک پلان مصؤنیتی علیه کوید یک بخشی از انکشاف دادن یک سیستم کاری مصؤن می باشد، ولی صرف داشتن یک پلان مصؤنیتی علیه کوید و پیروی از هدایات CHO حتماً بدین معنی نمی باشد که شما مکلفیت های OHS Act وOHS Regulations تانرا برآورده ساخته اید.

شما باید هرگونه هدایات صحی نافذه را در مورد طرز پیشبرد کار و بار تان رعایت کنید و همچنان اطمینان حاصل کنید که مکلفیت های OHS Act تانرا نیز برآورده سازید. کارگران نیز باید وظایف خود را مطابق هدایات OHS Act پیروی کنند.

شما باید هرگونه هدایات صحی نافذه را در مورد طرز پیشبرد  کسب و کار رعایت کنید و همچنان اطمینان حاصل کنید که مکلفیت های OHS Act تانرا نیز برآورده سازید. این شامل مشاوره نمودن با کارگران و HSRs (در صورت موجودیت) راجع به موضوعات صحی یا مصؤنیتی که مستقیمآً یا به احتمال قوی مستقیماً بالای ایشان تاثیرگزار می باشد، می شود.  کارگران نیز باید وظایف خود را مطابق هدایات OHS Act پیروی کنند.

کوید 19 و صنعت ساختمان

 یک عفونت می تواند باعث ایجاد علایم خفیف الی شدید مریضی تنفسی گردد. معمول ترین علایم راپور داده شده ویروس کرونا (کوید-19) قرار ذیل اند:

 • تب
 • مشکلات تنفسی و بی نفس شدن
 • سرفه
 • گلو درد
 • خستگی یا ماندگی

کوید-19 به احتمال قوی به طرق ذیل از یک شخص به شخص دیگر سرایت می کند:

 • تماس نزدیک با یک شخص مبتلا به ویروس.
 • لمس کردن اشیا یا سطوح ملوث شده (مانند دستگیره های دروازه ها و دستگیره رایزینه ها) توسط یک شخص مبتلا به این ویروس.

بخاطر کار کردن کارگران صنعت ساختمان در نزدیکی اشخاص دیگر و احتمال تماس بالقوه با سطوح ملوث شده، تدابیری باید جهت کاهش دادن قرارگیری در معرض این ویروس در صنعت ساختمان اتخاذ گردد.

کارفرمایان مکلف اند که تاحد امکان یک محیط کار مصؤن و عاری از احتمال خطرات صحی را برای کارگران مهیا سازند. این امر شامل جلوگیری، و در مواردیکه جلوگیری امکان پذیر نباشد، کاهش دادن احتمال خطرات صحی و مصؤنیتی ناشی از  قرارگیری بالقوه در معرض کوید-19 می باشد.

کارگران مکلف اند که تدابیر لازم را جهت حفظ سلامتی خود و دیگران در محل کار شان رعایت کنند و با پیروی از قوانین صحت و مصؤنیت شغلی (OHS Act)  یا مقررات صحت و مصؤنیت شغلی 2017 (OHS Regulations) هنگام انجام دادن هرگونه وظایف با کارفرمایان شان همکاری نمایند.

معلومات بیشتر راجع به مکلفیت های کارفرمایان و کارگران در زیر توضیح داده شده است (به وظایف قانونی مراجعه کنید).

برای کسب معلومات بیشتر راجع به انتشار و علایم کوید-19، به ویب سایت وزارت صحت عامه  و خدمات بشری (DHHS) و لینک های مربوطه ذیل مراجعه کنید.

تشخیص دادن احتمال خطرات در ساحات کار ساختمانی

کارفرمایان باید میزان احتمال خطرات صحی کارگران را از اثر قرارگیری در معرض کوید-19 در محل کارشان تشخیص دهند.

اینکار باید تاحد امکان در مشاوره با نمایندگان صحت و مصؤنیت شغلی (HSRs) و کارگران صورت گیرد.

بعضی از کارهائیکه ممکن است احتمال خطر قرارگیری در معرض کوید-19 را متوجه کارگران نماید، قرار ذیل اند:

 • رفت و آمد ذریعه بالابر یا لفت های پرسونل
 • کار هایی که ایجاب تماس نزدیک کارگران را با یکدیگر می نماید
 • استفاده مشترک از وسایل و ابزار کار
 • استفاده مشترک تسهیلات مانند تشناب ها، آشپزخانه ها و محل های تفریح عامه.

کنترول نمودن احتمال خطرات

کارفرمایان مکلف اند که تاحد امکان یک محیط کار مصؤن و عاری از احتمال خطرات صحی را برای کارگران مهیا سازند. این امر شامل جلوگیری، و در مواردیکه جلوگیری امکان پذیر نباشد، کاهش دادن احتمال خطرات صحی و مصؤنیتی ناشی از  قرارگیری بالقوه در معرض کوید-19 می باشد.

بررسی کردن

کارفرمایان باید یک پروسه بررسی ایرا عملی کنند که سرایت کوید-19 را در ساحات کار ساختمانی به حد اقل آن کاهش دهد.

بطور مثال، از طریق پرسیدن سوالات از کارگران حین ورود در شروع شیفت شان به ساحه کار ساختمانی که آیا به کدام جایی سفر کرده اند، یا با قضایای تثبیت شده کوید-19 در تماس بوده اند و یا آیا دارای علایم شبیه مریضی ریزش هستند یا نه. 

جهت حصول اطمینان از کاهش دادن تماس شخص به شخص به حداقل آن، بررسی باید از طریق تیلفون یا روش های بدون تماس دیگر انجام شود.

نقشه کشی تثبیت محل کار

در صورت تثبیت شدن یک کارگر بحیث یک فرد مبتلا به کوید-19، اشخاص دیگر ی که احتمالاً مبتلا شده باشند باید فوراً شناسایی شوند.

کارفرمایان باید طرزالعمل های ثبت نمودن تقسیم  اوقات و محل کار کارگران (بشمول قراردادی ها) وضع کنند که از طریق آن بتوانند اشخاصیکه با شخص مبتلای تثبیت شده در تماس بوده اند ردیابی و شناسایی کنند.

نقشه تثبیت محل کار باید حاوی معلومات ذیل باشد:

 • روز و وقت کار انجام داده شده
 • نام اعضای تیم هائیکه باهمدیگر کار کرده اند
 • محل خاص کار در ساحه کار ساختمانی
 • هرگونه تفریح های گرفته شده بشمول وقت و موقعیت آن.

رفت و آمد بین ساحاتی کار، یا ساحات داخل یک محوطه بزرگ، باید تاحد امکان به حداقل آن کاهش داده شوند.

در مواردیکه رفت و آمد به ساحات مختلف ضروری می باشد (بطور مثال: توسط HSRs، پرسونل کمک های اولیه، ناظرین واقعات عاجل )، حرکات بین ساحات باید در نقشه تثبیت محل کار ثبت گردد.

فاصله جسمانی

باید تاحد امکان یک فاصله جسمانی حداقل 1.5 متری ایجاد و رعایت گردد. کارفرمایان باید هنگام توظیف نمود یک کار تعمق نمایند که آیا یک روش مصؤن بدیل انجام دادن کار مذکور با حفظ نمودن فاصله جسمانی بیشتر بین کارگران وجود دارد یا نه.

 • فاصله های جسمانی مصؤن  را در ساحاتی تفریح و رفت و آمد (مانند روی کف زمین و دیوارها) علامتگذاری کنید.
 • جهت کاهش دادن حضور تعداد کارگران به حداقل آن در ساحه کار ساختمان، در مورد شیوه های دیگر شیفت کار فکر کنید (بطور مثال: شیفت های قبل از ظهر/بعد از ظهر).
 • اوقات شروع کار، تفریح ها و ختم کار کارگران را متناوب کنید تا از ازدحام در ساحات پُررفت و آمد جلوگیری کنید و تماس کارگران باهمدیگر را هنگام تردد در ساحه کار به حداقل آن کاهش دهید.
 • راجع به حفظ فاصله جسمانی هنگام آب و هوای نامساعد پلانگذاری کنید (بطور مثال: استفاده از اتاق غذاخوری یا اتاقهای محل رهایش).
 • موانع فزیکی مؤقت (مانند دیوار های سیمی و پرده ها) را بین محل های کار تاحد امکان نصب کنید.

در مواردیکه که امکان حفظ فاصله جسمانی در محل کار امکان پذیر نباشد، تدابیر کنترولی دیگر باید اتخاذ شوند، بطور مثال:

 • تعداد تماس های لازمی شخص به شخص را که باید در فاصله کمتر از 1.5 متری همدیگر انجام شوند به حداقل آن کاهش دهید.
 • تعداد اشخاصی که که باید در فاصله کمتر از 1.5 متری همدیگر کار نمایند، به حداقل آن کاهش دهید.
 • وسایل حفاظت شخصی (PPE) (مانند دستکش ها، ماسک ها، عینک ها) را فراهم نمائید.

معلومات بیشتر راجع به استفاده مصؤن PPE  در زیر توضیح داده شده است.

در مواردیکه فعالیت های ضروری کار باید در ساحات کنترول شده انجام شوند (مانند محور لفت، وسیله بالابر پرسونل، لفت ها)، تعداد  کارگرانی که باید در آن ساحه کار نمایند به حداقل آن کاهش داده شود.

حفظ الصحه

 • اطمینان حاصل نمائید که تمام کارگران حفظ الصحه خوب را رعایت می کنند، بشمول شستن مرتب دستها با صابون و آب گرم برای مدت حداقل 20 ثانیه، پوشاندن صورت با آرنج دست یا بازوی شان هنگام عطسه یا سرفه کردن، و خودداری از لمس کردن چشمها، بینی و دهنشان.
 • معلومات رعایت نمودن حفظ الصحه را در مکان های اساسی ساحات کار ساختمانی مانند اتاقهای چای خوری، دفاتر ساحه کار، تشنابها، راهرو ها، لفت ها و نقاط ورودی به نمایش بگذارید.
 • مواد ضدعفونی کننده دستها را در نقاط ورودی و خروجی، تمام لفت ها، مکان های رهایشی و غیره مکان های پُررفت و آمد در محل کار فراهم نمائید. نقاط موجودیت موادضد عفونی کننده دستها را برای کارگران ابلاغ کنید و ایشانرا تشویق نمائید که مرتباً از آن استفاده نمایند.

کارفرمایان باید اطمینان حاصل نمایند که کارگران به تسهیلات مناسب دسترسی داشته باشند. کارفرمایان باید تعداد مکان های رهایشی را جهت کاهش دادن تردد اشخاص در ساحه کار بررسی و تغیر دهند.

امکانات ذیل باید در مکان های رهایشی موجود باشند:

 • تسهیلات شستن دستها (چه مؤقتی یا دایمی) مانند دستشوی ها، آب جاری پاک، صابون و دستمال کاغذی باید در نقاط حساس جهت حصول اطمینان از دسترسی کارگران به آنها بشکل آسان موجود باشد.
 • دسترسی به مواد ضدعفونی کننده دستها.
 • دهله های کثافات با سرپوش های بدون تماس (مانند دهله هائیکه توسط پا باز می شوند)
 • تعقیم سازی کامل و منظم
 • سیستم های مناسب برای مدیریت کثافات

ابزار، کارگاه و وسایل کار مشترک

تاحد امکان از استفاده شریکی ابزار، کارگاه یا وسایل کار مشترک خودداری کنید. بطور مثال، اره های سیار دستی، برمه ها، ماشین های ریگمال/صافکاری، رایزینه ها یا ماشین های بالابر نباید ذریعه بیشتر از یک شخص مورد استفاده قرار گیرند.  

در مواردیکه حذف استفاده شریکی ابزار امکان پذیر نباشد:

 • محصولات پاک کاری (مانند مواد یا اسپری الکول دار) را در مکان های عامه ایکه  ابزار، کارگاه و وسایل کار در آنجا موقعیت دارند، تهیه کنید.
 • محصولات پاک کاری را هنگام حرکت دادن ابزار، تجهیزات و وسایل کار به جاهای مختلف در ساحه کار باهمدیگر یکجا نگهدارید.
 • اطمینان حاصل کنید که تمام کارگران قبل و بعد از هربار استفاده از وسایل دستهای شانرا کاملاً بشویند یا تعقیم کنند.
 • اطمینان حاصل کنید که تمام قسمت های ابزار، کارگاه و وسایل محل کار (بشمول دستگیره ها، دستگیره کتاره ها) قبل و بعد از هر بار استفاده پاک کاری شوند.

استفاده مشترک از تیلفون ها، میزها، دفاتر ، کمپیوتر ها و غیره وسایل نیز باید خودداری شود. در صورتیکه اینکار امکان پذیری نباشد، وسایل مذکور باید مرتباً تعقیم شوند.

پاک کاری

پاک کاری کامل و منظم تمام ساحات ذیل باید انجام شود:

 • ساحات کار
 • ساحات عبور و مرور (بشمول بالابرها و لفت های پرسونل)
 • ساحات عمومی غذا خوری و تفریح گرفتن
 • تسهیلات مشترک (مانند تشنابها و آشپزخانه ها)
 • وسایل مشترک.

پاک کاری باید مطابق دستورات DHHS راجع به پاک کاری و تعقیم سازی ساحات ساختمانی صورت گیرد.

بالابر های پرسونل

کارگرانیکه از بالابرها و لفت های پرسونل استفاده می کنند ممکن است در معرض احتمال خطر بیشتر ابتلای کوید-19 قرار گیرند، زیرا اینکار ایجاب تماس نزدیک با دیگران و سطوح بالقوه ملوث شده را می نماید.

تدابیر کنترولی کاهش دهنده احتمال خطرات در بالابرهای کارگران باید حاوی سیستم های کار، حفظ فاصله جسمانی، نظافت شخصی ، PPE و پاک کاری باشند.

ما میدانیم که تمام بالابرها و لفت ها دارای عین اندازه و ابعاد نبوده و دارای محدودیت های مختلفی برای انتقال دادن وزن می باشند.

در مواردیکه که رعایت نمودن تدابیر حفظ فاصله جسمانی در بالابر و لفت های پرسونل امکان پذیر نباشد، تمام تدابیر موجوده دیگر باید بکار روند.

تدابیر کنترولی می تواند شامل نکات ذیل باشند:

 • محدود ساختن حرکات کارگران بین طبقات و زمین ساحه کار تاحدودی که امکان پذیر و مصؤن باشد.
 • بررسی نمودن اینکه کدام بالابرها برای استفاده در ساحه کار موجود اند و تشخیص دادن بالابر هائیکه قابل استفاده می باشند (بطور مثال: در مواردیکه کار ساختمانی در یک تعمیر نیمه مسکونی جریان داشته باشد، غور کنید که آیا لفت آن تعمیر صرف برای مقاصد ساختمانی قابل استفاده می باشد یا نه).
 • هنگام انتظار برای استفاده از لفت باید فاصله جسمانی 1.5 متری و سیستم های حفظ الصحه رعایت شوند، بخصوص در طبقه هائیکه تعداد کارگران ممکن است طی اوقات مزدحم (مانند شروع تفریح گرفتن ها و اوقات خلاصی کار) افزایش می یابد. بطور مثال: در طبقه اول، طبقه های دارای محل های تفریح نمودن و غذاخوری، و طبقه هائیکه تشنابها و تسهیلات در آن موقعیت دارند. شکل ذیل نشان می دهد که فاصله جسمانی چگونه باید در ساحات انتظار بالابر ها حفظ گردد.
Diagram showing marking out floors in hoist waiting areas to maintain physical distancing.
 • با درنظرداشت سایز لفت، زمان محدود استفاده و تدابیر کنترولی اضافی ارائه شده در این رهنمود می توانید تعین کنید که چند نفر می توانند همزمان در یک لفت سوار شوند (به شمول آپراتور لفت).
 • برای وضاحت بخشیدن طرز استفاده از لفت، نکات ذیل را در کف لفت علامتگذاری کنید:
  • کارگران در کجا ایستاده شوند
  • هنگام قرارگیری در داخل لفت، رخ مسافرین باید به کدام سمت قرار داشته باشد تا از تماس رخ به رخ جلوگیری بعمل آید
  • ترتیبات دخول و خروج از لفت
  •  
 • هنگام اوقات مزدحم، سیستم هایی را جهت محدود ساختن ازدحام اشخاص هنگام دخول و خروج در ساحه کار وضع کنید.  بطور مثال:
  • ترتیب نمودن یک تقسیم اوقات برای استفاده از لفت
  • نوبتی کردن اوقات استفاده اشخاص از لفت در هر طبقه.

آپراتورهای لفت ممکن است در معرض احتمال خطر اضافی ابتلا قرار گیرند. ایشان باید:

 • مجهز با PPE هایی باشند که آنها در مقابل سرایت شخص به شخص و تماس حاصل نمودن با سطوح ملوث شده حفاظت نماید (مانند ماسک های صورت یا ماسک های جراحی /دستگاه های تنفسی P2 و عینک ها).
 • دستهای شان را مرتبآً با صابون و آب گرم بشویند یا با مواد ضدعفونی کننده دستها موجود در داخل لفت تعقیم کنند.
 • درصورت امکان، آپراتور های لفت هردوساعت یکبار به یک وظیفه دیگر توظیف گردند.

وسایل حفاظت شخصی (PPE)

کارفرمایان باید معلومات، هدایات و آموزش های لازم راجع به استفاده مصؤن، ضدعفونی سازی مجدد، مراقبت و دور انداختن هرگونه وسایل حفاظت شخصی استفاده شده را فراهم سازند.

هرگونه وسایل حفاظت شخصی باید مناسب محیط کار باشد (بطور مثال: قدرت دید و تحرک لازم را میسر سازد) و بعد از هربار استفاده در ختم شیفت کار بصورت درست تعقیم مجدد یا دور انداخته شوند.

کارفرمایان باید طرز استفاده درست PPE را نظارت و تشویق نمایند، بطور مثال: از طریق ارائه نمودن معلومات ذریعه پوسترها و تصاویر دیجیتال راجع به:

 • شستن یا تعقیم کردن دستها قبل از پوشیدن PPE، و گذاشتن ماسک صورت قبل از پوشیدن دستکش ها.
 • بیرون کشیدن دستکش ها قبل از دور کردن ماسک حفاظتی، شستن و تعقیم نمودن دستها بعد از دورانداختن PPE و ضدعفونی سازی مجدد یا دورانداختن PPE استفاده بشکل مصؤن.

در صورت ابتلای یک کارگر به کوید-19 چکار باید کرد

در موارد مشکوک بودن یا قضایای تثبیت شده کوید-19، DHHS با چنین شخص تماس می گیرد تا کسانیکه با وی تماس های نزدیک و گهگاهی داشته اند ردیابی و شناسایی شوند. اگر کارگر مذکور هنگام ملوث بودن به محل کارش رفته باشد و تماس نزدیک با کارگران دیگر حاصل نموده باشد، DHHS موضوع را برای کارفرما راپور می دهد.

Notifiable incidents and coronavirus (COVID-19)

From 28 July 2020 new temporary regulations under the Occupational Health and Safety Act 2004 specify when employers and self-employed persons must notify WorkSafe of a confirmed diagnosis of coronavirus (COVID-19) in the workplace. For more information see the guidance Notifiable incidents involving coronavirus (COVID-19).

کارفرمایان باید دارای یک پلان و طرزالعمل واکنشی برای قضایای مشکوک و تثبیت شده داشته باشند که حاوی نکات ذیل باشد:

 1. اتخاذ ترتیبات مشاوره و اطلاع رسانی برای کارگران و قراردادی ها، بشمول حصول اطمینان از بروز بودن جزئیات تماس ایشان.
 2. نگهداری نقشه تثبیت موقعیت کار کردن کارگران
 3. مشخص ساختن ساحات کار برای پاک کاری و تعقیم سازی.
 4. اجرا نمودن یک شیوه مناسب تعقیم سازی و پاک کاری، که باید توسط یک شخص ماهر نظارت شود. بطور مثال: یک نظافت کننده شغلی.
 5. تصدیق نمودن یک شخص ماهر از انجام یافتن پاک کاری و تعقیم سازی جهت صدور اجازه ورود مجدد به ساحات متاثر شده محل کار
 6. ارائه نمودن معلومات مربوطه برای کارگران و قراردادی ها قبل از صدور اجازه ورود مجدد شان به ساحات متاثر شده و ادامه دادن کار در آنجا.
 7. بررسی و تعدیل نمودن سیستم ها در مشاوره با HSRs و کارگران جهت حصول اطمینان از تحت کنترول بودن مؤثر احتمال خطرات.

اطمینان حاصل نماید که کارگران چکار باید بکنند

اګر علایم بیماری کوید-19 در یک کارگر ظاهر گردد، وی باید خود را منزوی (قرنطینه) کند، با لین معلوماتی ویروس کرونا به شماره 1800 675 398 زنگ بزند و از هدایات ویب سایت DHHS راجع به قرنطینه کردن پیروی کند.

مکلفیت یک کارفرما مبنی بر از بین بردن یا کاهش دادن احتمال خطرات ناشی از قرارگیری در معرض کوید-19 به حداقل آن شامل حصول اطمینان از نکات ذیل می باشد:

 • کارگران در صورت احساس مریضی یا شک داشتن مبنی بر ابتلا به کوید-19 باید بدانند که طبق هدایات DHHS چکار باید بکنند یا برای چه کسانی اطلاع دهند (به لینک زیر مراجعه شود)
 • هیچ کارگر مریض نباید به محل کار رود، بشمول کارگران ایکه برای کوید-19 آزمایش شده اند یا قضایای تثبیت شده ابتلا به کوید-19

وظایف قانونی

کارفرمایان تحت قانون OHS Act مکلف اند که تاحد امکان نکات ذیل را باید انجام دهند: 

 • یک محیط کاری فراهم و حفظ نمایند که مصؤن و عاری از احتمال خطرات به صحت کارگران و قراردادی های مستقل باشد
 • تسهیلات کافی را برای رفاه کارگران و قراردادی های مستقل فراهم سازند
 • معلومات، هدایات، آموزش یا نظارت های لازم را برای کارگران و قراردادی های مستقل فراهم نمایند تا اشخاص مذکور بتوانند وظایف خود را بشکل مصؤن و عاری از احتمال خطرات صحی انجام دهند
 • صحت و سلامت کارگران خویشرا نظارت کنند
 • شرایط کاری را در هرمحل کاری که تحت مدیریت و کنترول کارفرما باشد، نظارت کنند
 • معلومات صحی و مصؤنیتی را برای کارگران ارائه دهند، بشمول ارائه معلومات به لسان غیر ازانگلیسی (در صورت مناسبت)
 • اطمینان حاصل نمایند که اشخاص غیر از کارگران مربوطه از اثر انجام دادن وظایف برای کارفرما در معرض احتمال خطرات صحی یا مصؤنیتی قرار نگیرند.
 • با کارگران و HSRs (در صورت موجودیت) راجع به موضوعات صحی و مصؤنیتی که مستقیماً یا به احتمال قوی مستقیماً بالای کارگران تاثیرگزار می باشد، مشورت کنند.

یک مدیر مسؤل یا ناظر کنترول کننده محل کار صرفنظر از اینکه وی از نگاه OHS Act  بحیث یک "کارفرما" محسوب می شود یا نه، باید تاحد امکان اطمینان حاصل نماید که محل کار و نقاط ورودی و خروجی آن مصؤن و عاری از احتمال خطرات صحی باشند. 

کارگران نیز تحت OHS Act دارای مکلفیت هایی اند که شامل نکات ذیل می باشند:

 • مواظبت مناسب را برای حفظ صحت و مصؤنیت خودشان و اشخاصیکه ممکن است از اثر اعمال یا غفلت کارگران در محل کار متاثر شوند، اتخاذ کنند.
 • با کارفرمای شان در رابطه به هرگونه اعمال اتخاذ شده توسط کارفرما مطابق OHS Act همکاری احترام آمیز داشته باشند.