Aguiɛr kërac ë wuɔk tuany COVID-19: akutnhom luɔi buuth

Wël alɔŋ aguiɛr kërɛc ë wuɔk tuany COVID-19 tën ɣään luɔi.

Kuer ë 4 gël tën ɣään-luɔi thïn metropolitan Melbourne ku Kuer ë 3 gël thïn bëi aɣer ë Victoria

Tëwën Kuer ë 4 'Rëër Baai' gël looi thïn, ɣään luɔi ë buuth acï dhöl luɔi gël ebën ku käk cï luel kawïc ebën.

Kën anɔŋ yic dhukpiny namba ë kɔc cï luöi tën luɔi ayï kamtöŋ gɔ̈r, gël cääth kaam ɣään luɔi tëkic ku guirkë Aguiɛrdït Kërac ë tuany COVID kedäŋ juak thïn tën Aguiɛr ë tuany COVID.

Käk gël adhil bï keek bɛɛrpiny tën ayï thää. Yïn adhïl rëërke käk emɛne kek ayï wɛ̈ɛ̈r ebën tën aguiɛr luɔidu.

Guir Këracdït COVID

Ayï ɣään luɔi buuth në kuer ë 4 'Rëër Baai' gël ë gɔ̈ɔ̈r ba naŋ Aguiɛr Këracdït COVID luthin kajuɛc tën aguiɛr.

Tën ɣään luɔi buuth kuer ë 3 'Rëër Baai' gël yen ee cï lëk bï naŋ Aguiɛr COVID.

Aguiɛr COVID kuɔny tëjäriɛ ebën yök ye kuer cï gam në nyuuth ë Bënydït Pialwëi ë Kɔc Victoria (the Victorian Chief Health Officer (CHO)).

Tëjäriɛ Victoria anɔŋ wël abaŋ Aguiɛr COVID, anɔŋ yic athörwël ku anyuth.

Ekëdï bɛn käkin OHS luɔi ye gël?

Acïn wɛ̈ɛ̈r tën käku kuer ë the Occupational Health ku Safety Act 2004 (OHS Act) ku Occupational Health ku Safety Regulations 2017 (Lööŋ OHS) cïtmɛn luɔi ë gël.

Luɔi aguiɛr wɛrɛŋ ë tuany COVIDSafe abaŋ ë luɔi ë guir pial ë luɔi, keya anɔŋ aguiɛr ë tuany COVIDSafe ku awïc athëëk kuɛɛr ë CHO wën cië yen dhöl wïc yïn ba naŋ buɔ̈thic ye luɔidu kuer OHS Act ku gaanun ë OHS.

Yin adhil ba ayï kuɛr pialwëi buɔth yic wën luike tën bï tëjäriɛdu adhil lui thïn ku jäl ŋic lɔn yïn käk wïc dhiɛl looi në kuer OHS Act. Kën anɔŋic jam kek kɔc cï luɔi ku HSRs, na nɛŋ ayï,käk thiäk ke pialwëi tedä cïn-kërac lɔn cï ye jɔ̈ɔ̈r, tedä cïtkë bï jɔ̈ɔ̈r keek. Kɔc cï luöi eya adhil loiloi ken theek ye kuɛr aguiɛr ë OHS Act.

TUANY COVID-19 ku akutnhom luɔi buuth

Wuɔk tuany coronavirus alëu bï tuany yökyök wën rac apɛidït. Kïït tuany coronavirus (COVID-19) lac tïŋ aye:

 • atuɔ̈c
  • wëi rïlic ebën ku acë wëi acïn
   • ɣɔɔl
   • arem-röl
    • dɛ̈kguɔ̈p tedä thiai guɔ̈p apɛi.

     Tuany COVID-19 ee kën guɔ lac thiëi piny tën raan-ku-raan dhöl:

     • Rɔ̈ɔ̈m wek raan cï wuɔk/luaŋ.
      • Gɔ̈ɔ̈t kääŋ tedä kääŋ nhïïm (cïtmɛn käk dɔɔm ɣöt thok, tedä tarabeth ebën) wën cï luaŋ ye raan cï wuɔk.

       Wët kaam luɔi thïn tën kɔc kɔ̈ɔ̈k ku lɔn bï yï bën rɔ̈ɔ̈m wek ɣään lëu bïk akë cï wuɔ̈k/luaŋ ebën, dhöl adhil bï kek lɔ̈ɔ̈m bë kërac ë wuɔk dhuɔ̈kpiny tën kɔc cï luöi thïn tën akutnhïïm luɔi buuth.

       Aguiɛr-lui anɔŋ luɔi bïk gam ku mukkë, keya alëu bï ya luɔi puɔth, ɣään luɔi wën puɔl ku cïn-kërac tën pial ë kɔc cï luöi. Kën anɔŋ yic pëën, ku tëwën lëu bï pëën yic riɛl thïn, dhuk, kërac ebën piny tën pialwëi ku cïn-kërac thiäk kek wuɔk ë tuany COVID-19.

       Kɔc cï luöi anɔŋ luɔi bïk lɔ̈ɔ̈m bɛ̈ muɔ̈k lacök ë këden ku pialwëi ku cïn-kërac tën kɔ̈ɔ̈k thïn ɣään luɔi ku mɛ̈ɛ̈t kek aguiɛrken lui alɔŋ ayï luoi bï keek lɔ̈ɔ̈m bï ke mɛɛt ken Occupational Health ku Safety Act 2004 (OHS Act) tedä the Occupational Health ku Safety Regulations 2017 (Gaanun OHS).

       Wël kɔ̈k alɔŋ käk aguiɛr-lui yen cï looi piny (ketïŋ loiloi lööŋ).

       Tën gɔ̈ɔ̈r yï wël kɔ̈ɔ̈k alɔw luɔi wuɔ̈ɔ̈k ku kïït ë tuany COVID-19, ketïŋ wɛpthäit ee Department of Health ku Human Services (DHHS) ku anuët lupiny ruäi ke yen.

       Ŋic kërac tën ɣään luɔi buuth

       Aguiɛr adhil ŋic kuer ë kërac tën pialwëi ë kɔc cï luöi tën rɔ̈ɔ̈mke wuɔk ë tuany COVID-19 tëden ɣään luɔi.

       Kën adhil bï looi thïn ke jam wek kɔc nyinde pialwëi ku cïn-kërac (health and safety representatives (HSRs)), na nɛŋ ayï , ku kɔc cï luöi, këya alëu bï ya luɔi puɔth.

       Loiloi kɔ̈ɔ̈k wën dhil bïk kërac ë wuɔk tuany COVID-19 alëu yic naŋ:

       • Caath thïn ŋɛk guöp ku aduyiith
        • Luɔi wën wïc kɔc cï luöi bïk thiäk kek kɔc kɔ̈ɔ̈k
         • Lui aduɔɔt tedä kedäŋ wën ye rɔɔm
          • ɣään luɔi wën rɔ̈ɔ̈m cïtmɛn ɣöt laak, muɔlic ku ɣään ye kɔc luɔi lac lööŋ thïn.

           Gël kërac röt looi

           Aguiɛr-lui anɔŋ luɔi ben kedäŋ gam ku muk apiath, keya alëu bï ya luɔi puɔth, ɣään luɔi wën puɔl ku cïnkerac tën pial ë kɔc cï luöi. Kën anɔŋ yic pëën, ku tëwën lëu bï pëën yic riɛl thïn, dhuɔ̈k kërac piny tën pialwëi ku cïnkërac wën thiäk kek rɔ̈ɔ̈m wuɔk ë tuany COVID-19.

           Tïŋ

           Aguiɛr-lui alëu bï kuer tïŋ dhiɛl looi bï nyoth ë tuany COVID-19 cɔɔl akor tën ɣään luɔi buuth.

           Cïtmɛn, ye thiëc kɔc cï luöi bïk lɔɔ tën luɔi në kaam gɔ̈l ë luɔiden tëna keek acï la keny, ku acï rɔ̈ɔ̈m kɔc cë yök ke tuany ë COVID-19 tedä na keek anɔŋ kïït kën-juäi.

           Ba nyuɔth raan -ku-raan lɔn rɔ̈ɔ̈m ee koric, tïŋ alëu bï looi e telepunic tedä ye kuɛɛr kɔ̈ɔ̈k wën cië-rɔ̈ɔ̈m gɔ̈ɔ̈r.

           Thuur tën ɣään luɔi

           Thïn aguiɛr ë raan luɔi cï yök ke nɔŋ tuany COVID-19, kɔctui wën cë wuɔk awïc bï ke lac ŋic tën cïgääu.

           Aguiɛr lui alëu bï kuɛr luɔi gätpiny ku ɣään luɔi tën kɔc cï luöi (agut kɔc luöi arotden), wën buɔ̈ɔ̈th ë käk cök në looi yen cï bën rɔ̈ɔ̈mke wuɔk/luaŋ cë yök.

           Gätpiny alëu bï naŋ:

           • aköl ku thää luɔi wën cï nyai
            • kɔc ë akutnhïïm wën cï lui tetök
             • ɣään luɔi ŋic alɔŋ tën luɔi buuth
              • ayï lɔ̈ɔ̈ŋ cï nyai, agut thää ku alɔŋ luɔi.

               Cääth kaam ɣään luɔi, tedä ɣään luɔi luthïn tëdït ɣään luɔi ebën, alëu bï dhuɔ̈kpiny tëcït të bë rot lëu.

               Tëwën lɔɔ ɣään luɔi juëc yic ee maɣëëm (c.m tën HSRs, kɔc kuɔny tueŋ, kɔc luɔi kërɛc cï tuöl (emergency wardens)) caath kaam ɣään luɔi alëu bë gätpiny thïn tën luɔi thuur ɣään luɔi.

               Luɔi kaam mec yic

               Luɔi kaam mec yic ë tën kor cïmɛn 1.5 thëm alëu bï looi tëwën bërot lëu. Aguiɛr – lui alëu bï gam ye luɔntök ku lɔn nɛŋ yen kuerdɛ̈t pialwëi bë lɔ̈ɔ̈m bïn lui ke juëc rot kaam mɛc yic kɛm kɔc cï luöi.

               • Giet kaam mec yic ebën thïn tën luɔi, la aɣer ku ɣään lɔ̈ɔ̈ŋ (c.m. piny ku pɛ̈ɛ̈ny ebën).
                • Gam kaam luɔi tëkic bï namba ë kɔc cï luöi dhukpiny tën luɔi (c.m. loiloi NH/Th).
                 • Yiɛ̈k thää gɔ̈ɔ̈l, thää lɔ̈ɔ̈ŋ ku thök bï thiäŋ liu thïn ɣään nuur agëk ku dhuɔ̈k rɔ̈ɔ̈m kɔc cï luöi kɛmken cïtmɛn keek caath alɔŋ ɣään luɔi.
                  • Guir tën ekëdï ben kaam mec yic muk kam yom rɛcdït (c.m. luɔi ë cäm tedä ɣöt dhën ku käk luɔi ebën).
                   • Tääu käk gël ye kamkor (c.m. rɔk, tïŋ) kaam ɣään luɔi, tëwën piɛth arëtic.

                    Tëwën akëc yen rot lëu ba lui ye loiloi ku muk kaam mec yic, kuɛr kɔ̈ɔ̈k gël awïc bë keloi. Cïmɛn:

                    • Dhuɔ̈k namba ë rɔ̈ɔ̈m kaam raan ku raan wën gɔ̈r bë thööl yenic kaam 1.5 thëm.
                     • Dhuɔ̈k namba ë kɔc cï mɛɛt thïn loiloi wën gɔ̈r bï rot looi yenic kaam 1.5 thëm ë kɛmken.
                      • Gam käk tiitrot (personal protective equipment (PPE)) (c.m gëlop, alɛ̈th-kum-thok, akädhääth).

                       Wël juëc kɔ̈ɔ̈k alɔŋ luɔi pial ë käk tiitrot-PPE ee cï guir piny.

                       Tëwën loiloi piɛth lacök wïc bï ke lɔ̈ɔ̈m thïn gël tën lääu (c.m.jɔ̈ɔ̈t kääŋ, luɔi kedäŋ, jɔ̈t ebën), ke namba ë luɔi kɔc cï luöi thïn tën lääu alëu bë dhuɔ̈kpiny.

                       Lawic

                       • Cɔɔl kɔc cï luöi ebën abuɔth luɔi lawïc apɛi, ku anɔŋ yic lɔ̈ɔ̈k cin athabun ku pïïu aluöt tën kamkor 20 dïgïk, kuum thok tën ɣɔɔc ku tïïm, tedä ɣɔɔl thïn kɔrdu yic tedä ke kɛ̈ɛ̈t ku päl gɔ̈ɔ̈t nyïn, wum tedä ke thok.
                        • Nyɔth wël lawic thïn ɣään alɔŋ buuth cïmɛn ɣöt cäi, abaŋ mäktäb,ɣöt laror, ɣöt rëër, ɣään la nhial ku ɣään lɔthïn.
                         • Bëi wälkäm cin tën abaŋ ɣään lɔthïn ebën ku la aɣer, thïn käk luɔi jɔ̈ɔ̈t ebën, kääŋ luɔi ku ɣäändït luɔi nuur agëk ë tën luɔi. Jam wek kɔc luɔi alɔŋ ɣään luu wälkäm cin thïn ku lëk kek bïk cin awuny aluöt.

                          Aguiɛr-lui adhil ba nyuɔth lɔn kɔc cï luöi anɔŋ yök käk luɔi apiath ebën. Aguiɛr-lui alëu bïk bɛ̈n tïŋ ku beer nïmïrat ku ɣään ë käk looi ebën, bë cääth tën luɔi dhuɔ̈k piny.

                          Käk wïïc ebɛ̈n anɔŋ yic:

                          • Ɣään lɔ̈ɔ̈k cin (lɔn kën tem tedä këcï tem), cimɛn duuŋ lɔ̈ɔ̈k, pïïu lawic caath, athabun ku madil, tääu thïn ɣään lacök tën kɔc cï luöi alëu bï yök keek thïn thää cï guir.
                           • Yök tën wälkäm cin.
                            • Diany anyuɔn nɛŋ akuumat-ce gɔɔt (c.m. diany anyuɔn liep cök).
                             • Apath ku aguiɛr wëc aluöt.
                              • Luɔi aguiɛr anyuɔn piath.

                               Rɔɔm aduɔt, luɔi ku aduɔt luɔi

                               Päl kë rɔ̈ɔ̈m luɔi ë aduɔɔt, luɔi ku aduɔt luɔi tëwën bë rot lëu. Cïmɛn, cuat macäär, gïcija, aduɔt guɔ̈r, aduyith tedä käk yiith-nhial ɣään thööny- luɔi yic alëu bïk cë lui ye kɔc juëc ebën.

                               Tëwën yen cië rot bëlëu ba luɔi rɔ̈ɔ̈m nyai:

                               • Gam käk lawic (c.m. mäu yepuɔɔu tedä piiu) tëwën aduɔɔt luɔi jääŋ, luɔi ku aduɔɔt ace looi.
                                • Muk käŋ wëc aduɔt, guir luɔi ku aduɔɔt cïtmɛn ciɛth keek ɣään luɔi.
                                 • Nyuɔth luɔi ebën adhil bïk ya lɔɔk apɛi tedä tɔcke cinken tueŋ ku ciën aye luɔi.
                                  • Ŋic abɛ̈k ë aduɔɔt ebën, guir luɔi ku aduɔt (c.m. anɔŋ yic käk dɔɔm, adɔmcin) aye wuɔ̈ny wei tueŋ ku luci cök ciën.

                                   Luɔr rɔ̈ɔ̈m ë telepun, tarabeth, mäktäb, kompiötɛr ku wɛ̈ɛ̈th kɔ̈ɔ̈k alëu eya bï ke puɔ̈l. Tëwën kën ee acië kë lëu bï rot looi, käk alëu bï wuny wäl aluöt.

                                   Wec

                                   Luɔi arët ku wëc aluöt wïc bï lɔ̈ɔ̈m ë kääŋ ebën:

                                   • ɣään luɔi
                                    • ɣään la aɣer (agut kääŋ jɔ̈ɔ̈t ku la-nhial ebën)
                                     • ɣään jääŋ ku lɔ̈ɔ̈ŋ bɛla cam
                                      • ɣään ë rɔɔm (c.m. ɣöt laak ku thäät ebën)
                                       • aduɔɔt luɔi ë rɔɔm.

                                        Wëc awïc ba looi thïn cïtmɛn wël ke luoi ye DHHS alɔŋ wëc ku wuöny piny tën ɣään buuth yic.

                                        Käk jɔɔt-nhial

                                        Aguiɛr-lui wën lui käk jɔ̈ɔ̈t ku la-nhial adhil bïk thiök kek kërac ë rɔ̈ɔ̈mke wuɔk tën tuany COVID-19, erin keek awïc bïk thiök ke kɔc kɔ̈ɔ̈k ku kääŋ wën lëu bï ya käk cï nhïïm wuɔk/luaŋ ebën.

                                        Kuɛr gël bï kë kërac wuɔk/luaŋ dhukpiny thïn tën käk jɔt-nhial ebën alëu bïk yic naŋ aguiɛr ë luɔi, kaam mɛc yic, lawic piny, käk tiitrot-PPE ku wëc piny eya.

                                        Yen ee ŋic lɔn acië käk jɔt-nhial ku lanhial ebën kek thööŋ në dïtic tedä guɔ̈ɔ̈ken ku naŋ thiɛkden tëkic ebën.

                                        Tëwën cï yen rot bï lëu bɛ̈ kuɛɛr kaam mɛc yic looi thïn tën kën jɔtnhial, kuɛɛr kɔ̈ɔ̈k gël tɔ̈thïn awïc bï ke luɔi.

                                        Kuɛɛr gël adhil bï yic naŋ:

                                        • Looi cääth raan luɔi bï kur kɛm ɣään lanhial ku lɔɔpiny, tëwën yen bï rot lëu ku piɛth ba looi keya.
                                         • Bɛɛrtïng ye käk jɔɔtnhial nɛn kek tɔ̈thïn bɛ̈ luöi tën luɔi ku ŋic tëna käk jɔtnhial kɔ̈ɔ̈k alëu bïk bëloi (tën cïmɛn ɣön-cieŋ ee këloi buuth thïn, gam lɔn aduyith acieŋ alëu bï kuer tëëk kɔc looi buuth kepɛ̈c).
                                          • Kaam mec yic ë 1.5 thëm ku aguiɛr laawic bï buɔthic tëwën tiit kën jɔtnhial, arotde alɔŋ kɔc luɔi adhil bïk rot juak kaam thäärat luɔi (thäät gɔ̈ɔ̈l, lɔ̈ɔ̈ŋ, thök). Tën cïtmɛn piny, ɣään-nhial ke nɔŋ tën cäm, tedä lɔ̈ɔ̈ŋ lääu yic ku ɣään nɛŋic ɣöt laak/laror ebën. Giët lupiny anyɔth ekëdï tën bï kaam mɛc yic kën luɔi thïn ɣään tiët bɛla nhial.
                                           Diagram showing marking out floors in hoist waiting areas to maintain physical distancing.
                                           • Ŋic kɔc kadï alëu bï ya lanhial tën ayï thää (agut jɔtnhial alui) ku maat tïŋ juëc ë jɔtnhial, looi kaam bɛ̈ kur apɛi ku maat kuɛɛr gël kɔ̈ɔ̈k thïn ye dhöl nyuth kënic.
                                            • Giit ɣään jɔtnhial ebën, wën nyɔth:
                                             • tëwën kɔc cï luöi kɔ̈ɔ̈c thïn
                                             • ye tënɔ bï keek nyïn awuɛɛl thïn tën jɔtnhial bïk nyïn cë dööt/ɣooi
                                             • col ë lɔthïn ku aɣer.
                                            • Giit tën tiit lanhial tɛ̈ ayï piny-luɔi ba nyɔth kaam mec yic ee dhiɛl muk apiath.
                                             • Jam aluöt ku lëk tën kɔc cï luöi (c.m. kuer athör nuɛt, anyɔth gät digital):
                                              • cökpiny ë kɔc apiath ku col ë kɔc lɔthïn
                                              • duk kë pɛ̈ɛ̈ny gɔɔt tedä thok ë lanhial ebën
                                              • luɔi wëc thïn tën luɔi aluöt.
                                             • Kaam luɔi apɛidït wën nɔŋ aguiɛr luthïn tën luɔi bï thiäŋ ë kɔc cɔɔl akor lɔthïn ku ɣään luɔi la aɣer. Cïmɛn:
                                              • guir lɔthïn tën luɔi ë jɔtnhial
                                              • kedäŋ wën kɔc lanhial gäi bï looi tën ɣään jɔtnhial etän.

                                             Kɔc luɔi aduyiith adhil bï rɔ̈ɔ̈m kek rac cï kërɛc. Keek alëu:

                                             • Gam käk tiitrot-PPE wën keek tiit wuɔk/luaŋ tën raan ku raan ku tën gɔ̈ɔ̈t kääŋ cï nhïïm wuɔk/luaŋ ebën (c.m. kön-nyin tedä alɛnh-kum-thok/P2 wëi yɔ̈kyɔ̈k ku madhaara).
                                              • Looi lɔ̈ɔ̈k cin aluöt në athabun ku pïïu tedä ke luɔi töc ë cin wälkäm cin (hand sanitiser) cökpiny thïn ke jɔtnhial.
                                               • Tëwën bï rot lëu, waar alui tën jɔtnhial ayï tën thää karou thïn bëla luɔi dɛ̈ɛ̈tic.

                                                Aduɔɔt tiitrot

                                                Aguiɛr-lui adhil ba wël gam nyuth ku piööc alɔŋ ŋiëc luɔi, anyɛi wuɔk, muɔ̈k ku cuɛtwei ë ayï aduɔɔt tiitrot -PPE cï gam.

                                                Ayï aduɔt tiitrot- PPE gam awïc bï looi apiath tën luɔi (c.m. pɛ̈ɛ̈l tïŋ maɣëëm ku cääth) ku apath bɛ̈ wuɔk/luaŋ kedäŋ nyai tedä cuɛtwei ë thök ë ayi luɔi.

                                                Aguiɛr-lui alëu dai ku nyɔth luɔi apiɛth ë aduɔt tiitrot-PPE, cïmɛn ye gɛm wël alɔŋ athör nuɛt ku tïŋ luɔi digital abaŋ:

                                                • Lɔ̈ɔ̈k tedä töc cin wälkäm cin tueŋ ba aduɔt tiitrot-PPE jal tääu, ku tääu kedäŋ nyin tiit në luɔi gëlop.
                                                 • Nyai gëlop tueŋ tën nyiɛi kedäŋ tïït nyin, waak tedä tɔc ciin ciën tën cï aduɔt tiitrot nyai ku looi kën nyai wuɔk/luëŋ tedä cuɛtwei ë aduɔɔt luɔi tiitrot-PPE apiath.

                                                  Yeŋö ba looi tëna raan-luɔi acï naŋ tuany COVID-19

                                                  Thïn ye luɔi ë wuɔk tedä yök ë tuany COVID-19 kɛ DHHS abï ŋɛk thiëc në kɔc cï thiäk kek yen baai ku kɔc cë lac thiäk kek yen aluöt. Na raan-luɔi acï laa tëden luɔi kaam cï keek wuɔk/luaŋ ku acï rɔ̈ɔ̈m kek kɔc cï luöi, ke DHHS abï aguiɛr-lui yuɔ̈p/gät bɛ̈ thiëc.

                                                  Notifiable incidents and coronavirus (COVID-19)

                                                  From 28 July 2020 new temporary regulations under the Occupational Health and Safety Act 2004 specify when employers and self-employed persons must notify WorkSafe of a confirmed diagnosis of coronavirus (COVID-19) in the workplace. For more information see the guidance Notifiable incidents involving coronavirus (COVID-19).

                                                  Aguiɛr-lui alëu bï guir puɔth apɛidït looi ku kuer tën wuɔk ku yök tuɛny, wën alëu bïk yic naŋ:

                                                  1. Aguiɛr rɔ̈ɔ̈m ku jam wek kɔc cï luöi ku kɔc cï gäm luɔi ebën, agut luɔi bïk ŋic wëlkɛn lëk adhil bï ya käk emɛn.
                                                   1. Muk wël luɔi tën ɣään luɔi.
                                                    1. Ŋic ɣään luɔi tën wëc ku wuöny piny wälkäm nɔ̈ɔ̈k.
                                                     1. Looi wëc ku wuöny apiath wälkäm nɔ̈ɔ̈k, wën lëu bï guɔ tïŋ ye raan lacök apɛi, cïmɛn raan ŋic luɔi lawic piny.
                                                      1. Raan lacök alëu bï wëët lɔn wëc ku wuöny piny wälkäm nɔ̈ɔ̈k acï looi tën bɛn-lɔthïn tɛ̈ ɣään luɔi acï wuɔk/luaŋ.
                                                       1. Miɔc kɔc cï luöi ku kɔc cï gäm luɔi ye wël tueŋ bïk laa ɣään lɔ-thïn ku dhukë luɔi.
                                                        1. Guir bɛn-tïŋ ku bɛr-luɔi tën kërac dhil ŋic lɔn kek acï ŋiëc gël, thïn jamden kek HSRs ku kɔc cï luöi.

                                                         Nyɔth lɔn kɔc cï luöi aŋickë yeŋö kën bïk looi

                                                         Na raan luɔi acï ŋic kɛnaŋ kïït ë tuany COVID-19 ku keek alëu bïk lël-rot dhiɛl looi kɛɛmken tën cïgääu, ku yup kë tën aguiɛr wël tuany coronavirus atɔ̈ namba 1800 675 398 ku buɔth kë kuer lël-rot luthïn alɔŋden wɛpthait de DHHS.

                                                         Luɔi ë aguiɛr-lui elɔn bï nyiɛi ted ke dhukpiny kërac ebën wën thiäk kek wuɔk/luaŋ tën tuany COVID-19 keya alëu bï ya luɔi lajik apɛi wën yen nyuɔth lɔn:

                                                         • kɔc cï luöi aŋic këloi kïï tedä ke yeŋa kën bïk lëk tëna keek acï rot yöke cï gup puɔl tedä ka keek adak puöth lɔn cïke wuɔk/luaŋ, cïtmɛn wël cï gam ye akutnhom de DHHS (tïŋ anuet lupiny)
                                                          • ayï raan luɔi acï lëu bëla tën luɔi, agut kɔc cï luöi wën cï naŋ athëm tën COVID-19 tedä acï yök kenɔŋ wuɔk/luaŋ ë tuany COVID-19.

                                                           Loiloi lööŋ

                                                           Aguiɛr-lui anɔŋ loiloi kuer ye OHS Act, wën nɛŋic lɔn keek adhil, keya alëu bï ya luɔi piɛth:

                                                           • Gam ku muk ɣään luɔi apiath wën puɔl ku cin-kërac tën pial ë kɔc cï luöi ku kɔc cï gam luɔi arötden.
                                                            • Gam ɣään luɔi tën pïïr ë kɔc cï luöi ku kɔc cï gäm luɔi arotden.
                                                             • Gɛm wël cïtmɛn kën, nyuth, piööc tedä ketïŋ tën kɔc cï luöi ku kɔc cï gäm luɔi arotden cïtmɛn ee kën maɣëëm bï kɔctui wën luɔiden thiäp yeloi thïn kuer yen piɔl ku cin-kërac kɔ̈ɔ̈k tën pialwëi.
                                                              • Dai pial ë kɔc cï luöi.
                                                               • Dai käkrac ebën tën ayï ɣään luɔi në kuerden luɔi aguiɛr ku gël eya.
                                                                • Gam wël wën diir pialwëi ku cin-kërac tën kɔc cï luöi, agut (tëwën piath arëtic) thokkun kɔ̈ɔ̈k tën Duŋgëlïth.
                                                                 • Ŋic lɔn kɔc kɔ̈ɔ̈k tën kɔcken cïk luöi wën këc rɔ̈ɔ̈mke kërac tën pial wëiden tedä cin-kërac aye rot jɔɔt tën luɔi ë raan-lui wën cï lɔ̈ɔ̈m bëloi
                                                                  • Jam wek kɔc cï luöi ku HSRs (na nɛŋ ayï), alɔŋ käk thiäk tën pialwëi tedä cin-kërac wën cï riäk looi tedä cït kën bï riäk looi tën keek.

                                                                   Acïnic ë lɔn tedä keek acie "raan-lui" tën luɔi ë OHS Act, raan yen luoi aguiɛr tedä gël ë ɣään luɔi adhil bï nyuɔth, keya alëu bï ya luɔi piath, lɔn tën luɔi ku kuer ë lɔthïn ku la aɣer aa puɔlic ku cin-kërac tën pialwëi.

                                                                   Kɔ cï luöi eya anɔŋ loiloi luthïn kuer OHS Act, wën nɔŋic lɔn keek adhil:

                                                                   • Lɔ̈ɔ̈m muɔ̈k ca takic tën pial ku cin-kërac teden ku lɔn ë kɔc wën adhil bïk ya käk cï yaaŋ ye luɔiden tedä nyiɛ̈ŋ wei tën luɔi.
                                                                    • Maat yic wek raan luiden ke athëëk tën ayï luɔi cï lɔ̈ɔ̈m ye raan-lui bï gam kën gɔ̈ɔ̈r në kuer ye luɔi OHS Act.