جلوگیری و مدیریت قرارگیری در معرض ویروس کرونا (کوید-19) در صنایع مواظبت صحی و مساعدت اجتماعی

معلومات راجع به مدیریت کردن احتمال خطر  ناشی از قرارگیری در معرض کوید-19 در  موقعیت های کلینیکی و غیرکلینکی، بشمول حمل و نقل مریضان

قیودات مرحله 4 برای نواحی کلانشهر ملبورن و قیودات مرحله 3 برای مناطق خارج از ملبورن نافذ می باشند

در مواردیکه قیودات مرحله 4 "در خانه بمانید" نافذ می باشند، نظر به صنعت تان، ممکن است نکات ذیل در مورد محل کار تان ضروری باشد:

 • برای انجام دادن کار حضوری (در خود محل کار) مسدود باشد
 • برای انجام دادن کار حضوری (در خود محل کار) تحت یک پلان مصؤنیتی علیه کوید باز باشد
 • تابع قیودات عملیاتی یا مکلفیت های خاص صنعت تان باشد.

این قیودات ممکن است هر زمانی تجدید گردند. شما باید خود را از آخرین معلومات روز راجع به هرگونه تغییرات در صنعت تان با خبر نگهدارید

یک پلان مصؤنیتی علیه کوید را ترتیب کنید

داشتن یک پلان مصؤنیتی علیه کوید برای هر کار و باری که در محل کارشان تحت قیودات مرحله 4 "در خانه بمانید" فعالیت می کنند، اجباری است. داشتن یک پلان مصؤنیتی عیه کوید برای کار و بارهائیکه تحت قیودات مرحله 3 "در خانه بمانید" فعالیت می کنند، توصیه می شود.

موجودیت یک پلان مصؤنیتی علیه کوید کار و بار ها را کمک می کند تا مقتضیات شانرا مطابق هدایات صادر شده توسط رئیس صحت عامه ویکتوریا (CHO) برآورده سازند.

تجارت ویکتوریا دارای معلومات راجع به پلان های مصؤنیتی علیه کوید می باشد، بشمول نمونه ها و رهنمود ها.

این قیودات چگونه مکلفیت های OHS من را متاثر ساخته است؟

این قیودات هیچگونه تغییراتی را در مکلفیت های شما تحت قانون صحت و مصؤنیت شغلی مصوبه سال 2004 (OHS Act) و مقررات صحت و مصؤنیت شغلی 2017 (OHS Regulations) وارد نمی کند.

ترتیب نمودن یک پلان مصؤنیتی علیه کوید یک بخشی از انکشاف دادن یک سیستم کاری مصؤن می باشد، ولی صرف داشتن یک پلان مصؤنیتی علیه کوید و پیروی از هدایات CHO حتماً بدین معنی نمی باشد که شما مکلفیت های OHS Act وOHS Regulations تانرا برآورده ساخته اید.

شما باید هرگونه هدایات صحی نافذه را در مورد طرز پیشبرد کار و بار تان رعایت کنید و همچنان اطمینان حاصل کنید که مکلفیت های OHS Act تانرا نیز برآورده سازید. کارگران نیز باید وظایف خود را مطابق هدایات OHS Act پیروی کنند

تاریخچه

 دولت ویکتوریا به تاریخ 16 مارچ 2020 یک حالت اضطراری را بخاطر کاهش هرچه بیشتر انتشار ویروس کرونا (کوید-19) در این ایالت اعلام نمود.

تعداد قضایای ابتلا به ویروس کرونا (کوید-19) در آسترالیا رو به افزایش است. این وضعیت بسرعت  درحال تغییر است.

یک عفونت ویروس کرونا (کوید-19) می تواند باعث ایجاد بیماری خفیف الی شدید تنفسی گردد. علایم معمول ویروس کرونا (کوید-19) قرار ذیل اند:

 • تب
 • لرزه و عرق
 • سرفه
 • گلو درد
 • نفس کوتاهی
 • آبریزش بینی
 • از دست دادن حس شامه

کارگران سکتورمواظبت صحی و مساعدت اجتماعی دارای میزان بلند احتمال خطر قرارگیری در معرض ویروس کرونا (کوید-19) می باشند. این کارگران به احتمال قوی در معرض تماس نزدیک با مریضان و مراجعین ، درمنازل اشخاص و بخاطر کار کردن در یک محیط پُر رفت و آمد قرارمی گیرند.

کارفرمایان مکلف اند تاحد امکان یک محیط کاری ایرا فراهم نمایند که کارگران در آن امن و عاری از احتمال خطرات صحی باشند. این شامل جلوگیری از احتمال خطرات صحی، بشمول صحت روانی و مصؤنیت در رابطه به قرارگیری بالقوه در معرض ویروس کرونا (کوید-19) از اثر ارائه خدمات صحی و مساعدت اجتماعی در حالات کنونی می باشد.

کارگران مکلف اند که تدابیر لازم را جهت حفظ مصؤنیت خود و دیگران در محیط کار شان رعایت نموده و با پیروی از قوانین مصؤنیت شغلی (OHS Act)  هنگام انجام دادن هرگونه وظایف با کارفرمایان شان همکاری کنند.

معلومات بیشتر راجع به مکلفیت های کارفرمایان و کارگران در ذیل  توضیح داده شده است (مراجعه شود به وظایف قانونی).

Notifiable incidents and COVID-19

From 28 July 2020 new temporary regulations under the OHS Act specify when employers and self-employed persons must notify WorkSafe of a confirmed diagnosis of COVID-19 in the workplace. For more information see the guidance Notifiable incidents involving COVID-19.

تشخیص دادن احتمال خطرات صحی در صنایع مواظبت صحی و مساعدت اجتماعی.

کارفرمایان باید میزان احتمال خطرات صحی کارگران را از اثر قرارگیری در معرض ویروس کرونا (کوید-19) در محل کار، بشمول مواردیکه مواظبت صحی در منازل اشخاص ارائه می گردد، تشخیص دهند. اینکار باید در مشاوره با نمایندگان صحت و امنیت (HSRs) و کارگران ترتیب گردد.

بعضی فعالیتهایی که ممکن است احتمال خطرات قرارگیری درمعرض ویروس کرونا را ببار آورد می تواند شامل نکات ذیل باشد:

 • ارائه نمودن مواظبت یا حمایت صحی مستقیم برای اشخاص مشکوک یا مبتلا تثبیت شده به عفونت ویروس کرونا (کوید-19).
 • انتقال دادن اشخاص مشکوک یا مبتلا تثبیت شده به عفونت ویروس کرونا (کوید-19).
 • سرایت بیماری از کارگران ایکه ممکن است با مریضان مشکوک یا مبتلا تثبیت شده به ویروس کرونا (کوید-19) سر و کار داشته اند، به کارگران دیگر.
 • انجام دادن عملیات تولید کننده گاز/ذرات تنفسی در هوا بالای اشخاص مشکوک یا مبتلا تثبیت شده به عفونت ویروس کرونا (کوید-19)، بطور مثال: مشاهده کردن لوله تنفسی، داخل کردن تیوپ در داخل حنجره، آکسیجن دادن با دستگاه بداخل بینی، هوا رسانی غیربرقی قبل از داخل کردن تیوپ، احیای قلبی-ریوی، انگیزش خلط سینه، مکیدن، یا استعمال کردن دستگاه های افشانه ای/اسپری.
 • معاینه نمودن جسمانی اشخاص ایکه دارای علایم مشابه عفونت ویروس کرونا (کوید-19) باشند.
 • پاک کاری وسایل طبی ایکه برای اشخاص مشکوک یا مبتلا تثبیت شده به عفونت ویروس کرونا (کوید-19) استفاده شده باشد.
 • تنظیف کنندگان، کارکنان داخلی یا ملاقات کنندگان ایکه به اتاق اشخاص مشکوک یا مبتلا تثبیت شده به عفونت ویروس کرونا (کوید-19) داخل می شوند.
 • پاک کاری قاشق و پنجه، ظروف یا غیره اشیای استفاده شده توسط اشخاص مشکوک یا مبتلا تثبیت شده به عفونت ویروس کرونا (کوید-19).
 • پاک کاری اتاقها و محل های عامه ایکه اشخاص مشکوک یا مبتلا تثبیت شده به عفونت ویروس کرونا (کوید-19) در آنجا بوده اند.
 • عبور کردن از طریق محل هائیکه اشخاص مشکوک یا تائید شده مبتلا تثبیت شده به عفونت ویروس کرونا (کوید-19) در آنجا حضور دارند (مانند بخش های شفاخانه، دهلیزها، صالون های انتظار، کافه تریا ها، صالون های محل رهایش).
 • دستکاری/تنظیم کردن وسایل تنفسی اشخاص مشکوک یا مبتلا تثبیت شده به عفونت ویروس کرونا (کوید-19).
 • اجرا نمودن وظایف پذیرش مراجعین که شامل تماس با اشخاص مشکوک یا مبتلا تثبیت شده به عفونت ویروس کرونا (کوید-19) باشد.
 • رسیدگی کردن مواد فاضله یا وسایل حفاظت شخصی (PPE) آلوده ایکه کارمندان از آن برای مواظبت از اشخاص مشکوک یا مبتلا تثبیت شده به عفونت ویروس کرونا (کوید-19) استفاده کرده اند.

کارفرمایان همچنان باید تشخیص دهند که آیا احتمال خطرات اضافی دیگری از اثر ویروس کرونا (کوید-19) موجود است یا نه، به شمول:

 • خشونت و تهاجم شغلی (هم در محل کار و هم در محل های عامه ایکه کارمندان ممکن است در آنجا یونیفورم بپوشند) بخاطر مدیریت کردن ضعیف خط اول، معلومات سریع تغییر کننده، حجم کار زیاد، تنفیذ نمودن مقررات دولتی و هراس عامه از ویروس کرونا (کوید-19).
 • خستگی از اثر کار کردن زیاد، کمبود کارمندان کافی، شیفت های کاری طولانی یا اضافی و غیره فشار ها.
 • فشار روحی، از اثر شوک عاطفی نیابتی، حجم کار زیاد و میزان تمرکز افزایشی دوامدار.
 • موجودیت لوازم ضروری مانند وسایل حفاظت شخصی (PPE) یا پاک کاری وسایل.
 • کمبود تعداد کارگران و مهارت ها، بشمول تغییرات در ترکیب نیروی کار یا وظایف ایکه یک کارگر معمولاً اجرا می کند.
 • عملی بودن استفاده از وسایل حفاظت شخصی در ساحه خط اول (مانند داخل شدن به خانه و معالجه نمودن مریضان در منازل شخصی شان).
 • عدم مؤثریت یا صدمه دیدن وسایل حفاظت شخصی ذریعه عوامل محیطی (مانند بند ماندن چپن کارمندان صحی (پارامیدیک) یا پاره شدن لباس حفاظتی شان توسط باد شدید).

کنترول نمودن احتمال خطرات به صحت

در مواردیکه احتمال خطرات (بشمول صحت روانی) در محل کار تشخیص داده شده باشد، کارفرمایان باید تا حد امکان سعی نمایند که آن احتمال خطر را از بین ببرند. در مواردیکه از بین بردن اینگونه احتمال خطرات امکان پذیر نباشند، باید سعی بعمل آید که تا حد امکان کنترول شوند.

کارفرمایان همچنان مسؤلیت دارند که با کارگران و نمایندگان صحت و امنیت (HSRs) (درصورت موجودیت) راجع به موضوعات صحی و مصؤنیتی ایکه مستقیماً یا به احتمال قوی بالای ایشان تاثیرگزار می باشد مشورت کنند.

این امر شامل مشاوره راجع به تشخیص دادن خطرات یا احتمال خطرات و تصمیم گیری در مورد کنترول نمودن احتمال خطرات ناشی از ویروس کرونا (کوید-19) می باشد (بطور مثال: کار کردن در یک محل به غیر از محل کار همیشگی، طرزالعمل های مدیریت نمودن اشخاص متوفی).

انواع تدابیر کنترولی لازمه مربوط می شود به میزان احتمال خطرات و همچنان موجودیت و مناسبت کنترول ها برای هر محل کار، بشمول استیشن های انفرادی کار.

تدابیر کنترولی می توانند شامل نکات ذیل باشند:

سیستم های کار

 • ترتیب نمودن پلان های تشکیلاتی به منظور جوابگو بودن به افزایش تقاضا از اثر ویروس کرونا (کوید-19) بشمول آماده گیری و عملی نمودن تدابیر کنترولی جهت جلوگیری از قرارگیری کارگران در معرض احتمال خطرات. این تدابیر باید طبق توصیه های وزارت صحت عامه و خدمات بشری (DH) و ویب سایت ویروس کرونا (کوید-19) ترتیب گردد (لینک زیر را ببینید).
 • ترتیب نمودن پلان های تشکیلاتی توضیح دهنده کنترول ها که در صورت بروز یک همه گیری در مطابقت با توصیه های وزارت صحت عامه و خدمات بشری (DH) به اجرا گذاشته می شود (بطور مثال: قرنطینه کردن ساکنین، استفاده از تشناب ها و آشپزخانه ها).
 • خودداری از تماس غیرضروری با اشخاص مشکوک یا مبتلا تثبیت شده به عفونت ویروس کرونا (کوید-19) (بطور مثال: ارزیابی مقدماتی از طریق تیلفون به منظور تقسیمات به یک محل مناسب، مشاوره های تیلفونی ).
 • کاهش دادن میزان احتمال خطرات به حد اقل آن از طریق منزوی ساختن گروه مواظبت کننده اشخاص مشکوک یا مبتلا تثبیت شده به عفونت ویروس کرونا (کوید-19).
 • محدود ساختن سرایت بیماری از طریق توظیف کردن کارگران به یک بخش یا محل واحد در هر شیفت.
 • محدود ساختن سرایت بیماری در موارد مواظبت خانگی از طریق قرار دادن مداوم مریضان یا مراجعین نزد عین کارمند در طول هر شیفت.
 • رعایت نمودن مداوم فاصله جسمانی در تمام محل های کار، بشمول تحت شرایط کلینیکی و غیرکلینیکی، هنگام تبدیلی شیفت ها، کمک رسانی بیرونی، دیدار و بررسی های رفاهی.
 • توصیه واضح برای کارمندان جهت اطمینان یافتن از نیامدن شان به کار هنگامیکه مریض هستند.
 • نظارت کردن بر صحتمندی کارمندان جهت کشف زودهنگام علایم مشکوک ابتلا ایشان به عفونت ویروس کرونا (کوید-19).
 • حصول اطمینان از موجودیت پلان های مداوم سکتور کسب و کار برای غیابت کارگران، به شمول ارائه معلومات لازم و آموزش های خاص برای کارمندانی که به محل های خارج از ساحات کاری شان مجدداً اعزام می شوند.

مراجعه به ویب سایت DH جهت کسب معلومات راجع به خدمات صحی بشمول ابزاری که ممکن است در زمینه پلانگذاری و اجراات سیستم های مصؤن کار کمک نمایند.

محیط و تاسیسات محل کار

 • تغییر دادن محیط کار به منظور جلوگیری از تماس غیرضروری با اشخاص مشکوک یا مبتلا تثبیت شده به عفونت ویروس کرونا (کوید-19) (بطور مثال: تعمیرات تعین شده، موانع پلاستیکی فرانما در میزهای معلومات، نقاط ورودی و خروجی تعین شده برای اشخاص مشکوک یا مبتلا تثبیت شده به ویروس کرونا (کوید-19).
 • تهیه و تشویق نمودن استفاده از تسهیلات یا محصولات جهت میسر ساختن امکانات حفظ الصحه خوب برای کارمندان (بطور مثال: محل های شستشوی دستها مجهز با صابون و دستمال کاغذی، مایع ضدعفونی کننده دستها دارای ترکیب بیشتر از %60 الکول، مایع سفید کننده و ضدعفونی کننده برای پاک کاری).
 • خودداری از استفاده مشترک تیلفون ها، میزها، آشپزخانه ها یا غیره وسایل و ابزار کار.
 • پاک کاری کامل و مداوم محل های کار.
 • سیستم های مناسب مدیریت مواد فاضله، بشمول شیوه های دور انداختن مصؤن وسایل حفاظت شخصی (PPE) ملوث.
 • فراهم ساختن فرصت (زمان) برای کارمندان جهت شستن و لباس تبدیل کردن قبل و بعد از شیفت کار شان.
 • حصول اطمینان از دسترسی تمام کارمندان به محل های نظیف و مصؤن هنگام تفریح غذا خوری شان.

PPE (وسایل حفاظت شخصی)

 • تهیه نمودن PPE مناسب میزان احتمال خطرات مربوط به وظایف در مطابقت با هدایات داده شده توسط DH برای کارمندان خدمات صحی و داکتران عمومی (به لینک ذیل مراجعه شود)
 • معلومات، هدایات و آموزش ها باید ارائه گردند و حاوی معلومات راجع به علت استفاده از PPE، طرز استفاده درست و طریقه کشیدن و دورانداختن مصؤن آن طبق هدایات DH باشد.
 • حصول اطمینان از مناسب بودن هرگونه PPE برای محیط کار.
 • فراهم نمودن لباس برای کارمندان جهت پوشیدن در محل کار به منظور کاهش دادن احتمال خطرات ضمن آلوده شدن آن هنگام مسافرت یا در منزل و کاهش احتمال خطرات خشونت و تهاجم شغلی.
 • فراهم ساختن تسهیلات کافی برای کارمندان جهت کشیدن و دور انداختن PPE و لباسهای آلوده شده.
 • فراهم ساختن خدمات لباس شویی برای کارمندان جهت کاهش دادن ضرورت حمل و نقل و دست زدن به لباس بالقوه آلوده شده.
 • مفاهمه مداوم با کارمندان راجع به PPE (بطور مثال: مقدار ذخیره PPE)

مفاهمه و رفاه کارمندان

 • مشاوره نمودن هرچه بیشتر و مطابق ضرورت با HSRs و کارمندان جهت حصول اطمینان از دریافت نظریات ایشان در مورد هرگونه تغییرات پیشنهاد شده.
 • صحبت کردن با کارمندان راجع به هرگونه تغییرات در توقعات و شرایط کاری مریضان، مراجعین و ملاقات کنندگان جهت کاهش دادن احتمال خطرات ابتلا به بیماری ویروس کرونا (کوید-19).
 • ارائه نمودن معلومات بشکل و زبانی که کارمندان به آسانی آنرا بدانند.
 • حصول اطمینان از مهیا ساختن زمینه کار کردن در وظایف دارای احتمال خطرات کم برای آن عده از کارمندانی که در معرض احتمال خطر قوی ابتلا به ویروس کرونا (کوید-19) قرار دارند.
 • استفاده از کانفرانس ویدیویی برای تدریس و برگزاری جلساتادارات
 • حصول اطمینان از فراهم ساختن زمینه برای تفریح گرفتن های مرتب و دسترسی به تسهیلات کافی هنگام این تفریح ها.
 • ارائه معلومات بروز برای تمام کارمندان، بشمول کارمندانی که به رخصتی رفته اند، قراردادی ها و کارگران مؤقت.
 • حصول اطمینان از آگاهی دادن به کارمندان راجع به طرز استعمال، حمل و نقل و تعقیم نمودن لباس ها و اشیای بالقوه ملوث ایکه در محل کار استفاده شده باشند (بطور مثال: بوت ها، تیلفون ها، کارت های هویت).
 • حصول اطمینان از آگاهی دادن برای کارمندان که در صورت احساس مریضی یا شک داشتن مبنی بر ابتلا به ویروس کرونا (کوید-19) طبق هدایات DH چکار باید بکنند یا برای چه کسی اطلاع دهند.
 • حصول اطمینان از آگاهی دادن برای کارمندان هنگامی که ایشان در محل کار احساس عدم امنیت یا ناراحتی می کنند چکار باید بکنند و برای چه کسی اطلاع دهند.

اگر علایم ویروس کرونا (کوید-19) در بدن یک کارمند بروز نماید، وی فوراً باید خود را قرنطینه نماید، برای لین معلوماتی ویروس کرونا به شماره 1800 675 398 یا با داکتر خود زنگ بزند و هدایات قرنطینه کردن فردی موجود در ویب سایت DH را تعقیب نماید (لینک ذیل).

وظیفه یک کارفرما مبنی بر از بین بردن یا کاهش دادن تاحد امکان احتمال خطرات ناشی از قرار گیری در معرض ویروس کرونا (کوید-19) می باشد بشمول حصول اطمینان از نکات ذیل:

 • کارمندان بدانند که هنگام احساس مریضی یا شک داشتن مبنی بر ابتلا به ویروس کرونا طبق معلومات DH چکار باید بکنند یا برای چه کسی اطلاع دهند (به لینک زیر مراجعه شود).
 • هر کارگر مریض نباید به محل کار برود، بشمول کارگران ایکه برای ویروس کرونا (کوید-19) آزمایش شده اند یا قضایای مبتلا تثبیت شده به ویروس کرونا (کوید-19).

کار کردن از جاهای دیگر به غیر از محل کار معمول

در بعضی موارد، کارفرمایان ممکن است از کارگران بخواهند که از یک محل دیگر به غیر از محل کار معمول شان کار نمایند.

این شامل کار کردن در یک محل متفاوت، کلینیک های جدیدالتاسیس، شفاخانه های مؤقت، بخشهای واقعات غیرمنتظره و تغییرات در مواظبت خانگی می باشد. اینکه آیا این یک تدبیر نسبتاً عملی می باشد یا نه مربوط می شود به خصوصیات آن محل کار، تسهیلات موجود برای کارگران و توانایی انجام دادن کار بشکل مصؤن توسط کارگران در آنجا.

هنگام تصمیم گیری راجع به اینکه آیا کارگران باید از یک محل جدید کار نمایند یا نه، کارفرمایان باید با کارگران و HSRs (در صورت موجودیت) مشوره نمایند، و باید:

 • قبل از اعزام نمودن کارگر به یک محل دارای میزان احتمال خطرات قوی، غور کنید که آیا کارمند مذکور در معرض احتمال خطرات ابتلا به ویروس کرونا (کوید-19) قرار خواهد گرفت، یا دچار اختلالات جانبی خواهد شد یا نه.
 • غور کنید که آیا کار کردن از یک محل متفاوت باعث ایجاد احتمال خطرات اضافی خواهد شد یا نه، مانند احتمال خطرات ناشی از انجام دادن کار خطرناک با دست یا احتمال خطرات روحی از اثر انزوا.
 • معلومات بروز را راجع به احتمال خطرات ویروس کرونا (کوید-19) و تدابیر حفاظتی لازم آن بدست بیاورید.
 • مشوره های خاص را راجع به شرایط ایشان جستجو کنید، بشمول توصیه های صادره از جانب DH یا غیره مراجع دولتی و قانونی. بعضی سازمانهای کارفرمایان و کارگران نیز ممکن است رهنمایی ها را ارائه کنند.
 • سیستم های ارتباط با کارگران را جهت ارائه معلومات راجع به ترتیبات کار برایشان، ایجاد کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که تا حد امکان ساعات کار نظارت شوند و انعطاف پذیر باشند.
 • اطمینان حاصل کنید که سیستم های حمایتی برای تکنولوجی معلوماتی (IT)، وسایل و ضروریات شخصی موجود باشد.

کارفرمایان باید جلسات معلوماتی و آموزش خاص را برای کارمندان ایکه به یک محل دیگر به غیر از محل کار عادی شان اعزام می شوند، نیز ارائه دهند.

وظایف قانونی

کارفرمایان مطابق قانون صحت و مصؤنیت شغلی مصوبه سال 2004 (OHS Act) دارای مکلفیت های ذیل اند که تاحد امکان باید آنها را رعایت کنند:

 • فراهم آوری و حفاظت نمودن یک محیط کار مصؤن و عاری از احتمال خطرات به صحت کارمندان و قراردادی های مستقل.
 • فراهم آوری تسهیلات کافی برای رفاه کارمندان و قراردادی های مستقل.
 • فراهم آوری معلومات، هدایات، آموزش یا نظارت های لازم برای کارمندان و قراردادی های مستقل تا بتوانند کار شان را بشکل مصؤن و عاری از احتمال خطرات صحی انجام دهند.
 • نظارت کردن بر صحت کارمندان توسط کارفرمایان.
 • نظارت کردن شرایط هر محل کار ایکه تحت مدیریت و کنترول کارفرما باشد.
 • فراهم آوری معلومات راجع به صحت و مصؤنیت کارگران، بشمول (در موارد لازم) به لسان های غیر از انگلیسی.
 • حصول اطمینان از قرار نگرفتن اشخاص دیگر به غیر از کارمندان کارفرما در معرض احتمال خطرات صحی یا مصؤنیتی از اثر انجام دادن کار برای کارفرما. مشوره کردن با کارمندان و نمایندگان صحت و امنیت (HSRs) (درصورت موجودیت) راجع به موضوعات صحی و مصؤنیتی ایکه مستقیماً یا به احتمال قوی بالای ایشان تاثیرگزار می باشد.

مدیریا شخص کنترول کننده محل کار باید تا حد امکان اطمینان حاصل نماید که محل کار و وسیله های ورودی و خروجی آن مصؤن و عاری از احتمال خطرات صحی می باشند.

کارمندان نیز مطابق قانون صحت و مصؤنیت شغلی مصوبه سال 2004 (OHS Act) دارای مکلفیت های ذیل اند که باید رعایت شوند:

 • مواظبت مناسب را برای حفظ صحت و مصؤنیت خود و اشخاصیکه ممکن است از اثر اعمال یا غفلت کارګر متاثر شوند، اتخاذ کنند.
 • با کارفرمایان خویش در رابطه به اتخاذ هرگونه اقدامات اتخاذ شده توسط کارفرما از طریق رعایت کردن مقتضیات نافذه قانون OHS Act همکاری کنند.

قانون OHS Act برای نمایندگان صحت و مصؤنیت شغلی (HSRs) صلاحیت میدهد که هرگونه موضوعات مربوط به صحت و مصؤنیت (OHS) را با کارفرمایان مطرح نموده و آنرا حل و فصل نمایند، و همچنان در صورت ضرورت می توانند موضوعات را بیشتر تعقیب کنند.