COVID-19: ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

COVID-19 ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਕਦਮ।

Shape

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ।

COVID-19 ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ coronavirus.vic.gov.au ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

coronavirus.vic.gov.au

ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ COVID-19

ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਤੱਵ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

 • ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
 • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਿਦਾਇਤ, ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ COVID-19 ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਆਮ ਕਦਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, COVID-19 ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ।

COVID-19 ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।

COVID-19 ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਖੰਘ, ਛਿੱਕਣ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਚੀਕਣ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ - ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ
 • ਬੂੰਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਗ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖੰਘਦਾ ਹੈ, ਛਿੱਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੀਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹੋ
 • ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਤਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਠਿਆਂ) ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ।

ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

 • ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ coronavirus.vic.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
 • COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੰਦ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਪਕਰਣ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹਨ।
 • ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

COVID-19 ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ

ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਖਤਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ, COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ)
 • ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ COVID-19 ਕੇਸਾਂ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ:

 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ ਜਾਂ ਪਸੀਨਾ
 • ਖੰਘ
 • ਖਰਾਬ ਗਲਾ
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ
 • ਵਗਦਾ ਨੱਕ
 • ਸੁੰਘਣ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਨੱਕ ਬੰਦ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦਾ ਵੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਲਕੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ
 • ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ
 • ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 1800 675 398 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਹੌਟਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ

 • ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ

 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
 • ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
 • ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ।
 • ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖੋ।

ਹਵਾਦਾਰੀ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ। ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਏਅਰ ਵੈਂਟਸ
 • ਹੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਫਾਈ

 • ਬਕਾਇਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ੋਨ, ਕੀਅਬੋਰਡ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਠੇ, ਲਾਈਟ ਸਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਟਾਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰੋ।
 • ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਨਿੱਜੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਬਣ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 • ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਥ ਰਗੜਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
 • ਜੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ
 • ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ:
  • ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
  • ਟੌਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
  • ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
  • ਖੰਘਣ, ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਨੱਕ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
 • ਖੰਘਦੇ ਅਤੇ ਛਿੱਕਣ ਵੇਲੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕੋ, ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।

ਨਿੱਜੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਕਰਣ (PPE)

 • ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਚਿਤ PPE ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
 • ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਕਿ PPE ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
 • ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ COVID-19 ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ: ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ

ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸੇਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ (TIS National) ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।