การให้คำปรึกษาด้านงานบริการทางเพศ

การปรึกษาหารือระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้รับเหมาอิสระในอุตสาหกรรมทางเพศถือเป็นสิ่งสำคัญ คำแนะนำนี้จะอธิบายว่า ทำไมการให้คำปรึกษาจึงมีความสำคัญ และจำเป็นเมื่อใด คำแนะนำนี้มีไว้สำหรับนายจ้างแต่อาจเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้าง และผู้รับเหมาอิสระด้วย

Shape

ความรับผิดชอบด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของคุณ

พระราชบัญญัติอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ค.ศ. 2004 เป็นกฎหมายที่จะช่วยให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย เป็นที่รู้จักกันในนามพระราชบัญญัติ OHS พระราชบัญญัติ OHS กำหนดความรับผิดชอบให้กับบุคคลต่างๆ รวมถึง:

 • นายจ้าง
 • บุคคลที่จัดการหรือควบคุมสถานที่ทำงาน
 • ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
 • ลูกจ้าง

คุณจะมีความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ OHS ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท และความรับผิดชอบในสถานที่ทำงานของคุณ อ่านคำแนะนำของ WorkSafe ความรับผิดชอบด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของงานบริการทางเพศ

นายจ้างต้องปรึกษาหารือกับลูกจ้าง

พระราชบัญญัติ OHS กำหนดหน้าที่ด้านสุขภาพ และความปลอดภัยให้กับนายจ้าง และคนอื่นๆ หน้าที่หนึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องปรึกษาหารือกับลูกจ้างเกี่ยวกับเรื่องบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาหรือมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อพวกเขา ในฐานะนายจ้าง คุณต้องปฏิบัติตามหน้าที่นี้เท่าที่จะสามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล

ภายใต้พระราชบัญญัติ OHS ลูกจ้างของคุณสามารถรวมถึง:

 • ผู้รับเหมาอิสระที่คุณจ้าง
 • ลูกจ้างของผู้รับเหมาอิสระ

ทำไมต้องปรึกษาหารือ

การปรึกษาหารือกับลูกจ้างเป็นข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ OHS การให้ลูกจ้างของคุณมีส่วนร่วมในประเด็นด้านสุขภาพ และความปลอดภัยจะสามารถส่งผลให้สถานที่ทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้น คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไขจากผู้ที่เข้าใจ และปฏิบัติงาน

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสามารถนำไปสู่ความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากลูกจ้างได้ พวกเขาสามารถมุ่งมั่นในการดำเนินการตัดสินใจเหล่านั้นได้มากขึ้น การพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพ และความปลอดภัยมีประโยชน์หลายอย่าง สามารถสร้างความร่วมมือ และความไว้วางใจระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างได้

ควรปรึกษาหารือเมื่อใด

ในฐานะนายจ้าง คุณต้องปรึกษาหารือเมื่อดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้:

 • การระบุหรือประเมินสิ่งที่เป็นอันตรายหรือความเสี่ยง
 • การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการควบคุมความเสี่ยง
 • การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสวัสดิการลูกจ้าง โรงอาหาร ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้ำ หรือการปฐมพยาบาล
 • การตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนเพื่อ:
  • แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ และความปลอดภัย
  • ปรึกษาหารือกับลูกจ้างในเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัย
  • ติดตามสุขภาพของลูกจ้าง และสภาพสถานที่ทำงาน
  • ให้ข้อมูล และการฝึกอบรม
 • การตัดสินใจเป็นสมาชิกของคณะกรรมการด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
 • เสนอการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของลูกจ้าง:
  • สถานที่ทำงาน
  • โรงงาน สารหรือสิ่งอื่นที่ใช้ในสถานที่ทำงาน
  • การดำเนินงานที่ทำในสถานที่ทำงาน
 • ดำเนินการอื่นใดที่กำหนดโดยระเบียบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ค.ศ. 2017

ควรปรึกษาหารือกับใคร

คุณต้องปรึกษาหารือกับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเรื่องใดๆ ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ OHS คุณต้องปรึกษาหารือกับลูกจ้างที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากเรื่องเหล่านั้น

คุณต้องปรึกษาหารือกับผู้รับเหมาอิสระ และลูกจ้างของพวกเขาด้วย

อย่าลืมรวมลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดด้วย ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น:

 • ผู้ทำงานกะ
 • ลูกจ้างที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และร่างกาย
 • ลูกจ้างที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน

คุณต้องปรึกษาหารือเท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล

ลูกจ้างของคุณอาจมีตัวแทนด้านสุขภาพ และความปลอดภัยหรือที่เรียกว่า HSR การปรึกษาหารือจะต้องรวม HSR ด้วย ไม่ว่าลูกจ้างจะมีหรือไม่มีส่วนร่วมโดยตรงก็ตาม

ปรึกษาหารืออย่างไร

การปรึกษาหารือจะช่วยให้ลูกจ้างมีโอกาสกำหนดสุขภาพ และความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การบอกลูกจ้างว่า คุณได้ตัดสินใจเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัย และดำเนินการแล้วไม่ใช่การปรึกษาหารือ

คุณ และลูกจ้างของคุณอาจตกลงกันตามขั้นตอนการปรึกษาหารือในสถานที่ทำงานของคุณ หากคุณทำเช่นนั้น คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านั้น

แบ่งปันข้อมูลด้านสุขภาพ และความปลอดภัย

คุณต้องให้ข้อมูลแก่ลูกจ้างของคุณ และ HSR เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาหรือมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อพวกเขา ให้เวลาพวกเขาเพียงพอในการพิจารณา อภิปราย จากนั้น ให้ข้อเสนอแนะ

หากสามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล คุณต้องให้ข้อมูลแก่ HSR ในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ลูกจ้าง

ข้อมูลควรอยู่ในรูปแบบที่ลูกจ้าง และ HSR สามารถเข้าใจได้ง่าย พวกเขาอาจต้องการข้อมูล เช่น คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับอันตราย และความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ และสารต่างๆ พวกเขาอาจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดระเบียบงานด้วย ตัวอย่างเช่น ระบบ รายงาน ขั้นตอน และเอกสารแนะนำ

อย่าระงับข้อมูลเพียงเพราะเป็นข้อมูลทางเทคนิคหรืออาจเข้าใจได้ยาก ให้เวลาลูกจ้างของคุณในการประมวลผลข้อมูล และขอคำแนะนำ

มีวิธีปรึกษาหารือกับลูกจ้างเท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล

ให้โอกาสลูกจ้างได้พูด

เปิดโอกาสให้ลูกจ้าง และ HSR ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัย กระตุ้นให้พวกเขาถามคำถาม แจ้งข้อกังวล เสนอแนะทางเลือก และให้คำแนะนำ ให้ลูกจ้างของคุณเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา

หากมี HSR คุณต้อง:

 • เชิญ HSR มาพบคุณเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้
 • พบปะกับ HSR หากพวกเขายอมรับคำเชิญ
 • พบปะกับ HSR หากพวกเขาขอให้มีการประชุม
 • ให้โอกาส HSR ตามสมควรในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
 • นำความคิดเห็นของ HSR มาพิจารณาด้วย

คุณอาจต้องประชุมมากกว่า 1 ครั้ง

นำความคิดเห็นของลูกจ้างมาพิจารณาด้วย

ก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย คุณควรตอบข้อกังวล และคำถามของลูกจ้าง และ HSR คุณสามารถบอกพวกเขาได้ว่า คุณพิจารณาทางเลือกใดบ้าง และทำไมคุณจึงตัดสินใจขั้นสุดท้ายเช่นนั้น

ช่องทางการปรึกษาหารือ

มีหลายวิธีที่เหมาะสมในการปรึกษาหารือกับลูกจ้างเกี่ยวกับสุขภาพ และความปลอดภัย คุณสามารถใช้การสนทนาหรือการประชุมแบบเห็นหน้ากันเป็นประจำ คุณยังสามารถใช้การประชุมกับกลุ่มงานที่กำหนดหรือที่เรียกว่า DWG ได้อีกด้วย คุณอาจจำเป็นต้องมีการประชุมทางไกลหากลูกจ้างหรือ HSR ทำงานจากระยะไกล

หากสถานที่ทำงานของคุณมีขนาดเล็ก และไม่มี HSR การประชุมหรือการพูดคุยแบบเห็นหน้าอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปรึกษา

การเตรียมการแบบผสมผสานอาจมีความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับประเภทของสถานที่ทำงาน

สถานที่ทำงานของคุณอาจมี DWG ที่มี HSR ที่ได้รับเลือก หากเป็นเช่นนั้น HSR จะต้องมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยที่จะส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง

คณะกรรมการด้านสุขภาพ และความปลอดภัยเป็นอีกวิธีหนึ่งในการปรับปรุงสุขภาพ และความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รู้จักกันในชื่อ HSC HSC เป็นการรวมตัวของ HSR ลูกจ้าง และตัวแทนนายจ้าง HSC สามารถปรับปรุง และเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ และความปลอดภัยได้ พวกเขาสามารถทำได้ผ่าน เช่น:

 • การอภิปราย
 • การพัฒนานโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติ
 • การแบ่งปันรายงานการประชุม และรายงาน

หาก HSR ร้องขอให้นายจ้างจัดตั้ง HSC นายจ้างจะต้องจัดตั้ง HSC ภายใน 3 เดือน

สมาชิกของ HSC อย่างน้อยครึ่งหนึ่งต้องเป็นลูกจ้าง ลูกจ้างจะต้องเป็น HSR หรือรอง HSR เท่าที่เป็นไปได้

ติดต่อ WorkSafe

WorkSafe อยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และสิทธิในสถานที่ทำงานของคุณ

โทรติดต่อผู้ให้คำแนะนำ WorkSafe ได้ที่หมายเลข 1800 136 089 หรือติดต่อ WorkSafe ทางออนไลน์

หน้าที่เกี่ยวข้อง