Tham khảo ý kiến về ngành tình dục

Tham khảo ý kiến giữa người chủ, nhân viên và nhà thầu độc lập trong ngành nghề tình dục là việc thiết yếu. Tài liệu hướng dẫn này giải thích tại sao việc tham khảo ý kiến quan trọng và khi nào cần thiết. Tài liệu hướng dẫn này dành cho người chủ nhưng cũng có thể có lợi cho nhân viên và nhà thầu độc lập.

Shape

Trách nhiệm về sức khỏe và an toàn của quý vị

Đạo luật Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp 2004 là luật giúp giữ cho nơi làm việc an toàn. Luật này được biết đến là Đạo luật OHS. Đạo luật OHS quy định trách nhiệm của nhiều người khác nhau, bao gồm:

 • người chủ
 • người quản lý hoặc kiểm soát nơi làm việc
 • người tự làm chủ
 • nhân viên

Quý vị sẽ có trách nhiệm khác nhau theo Đạo luật OHS tùy vào vai trò của mình. Tìm hiểu về vai trò và trách nhiệm tại nơi làm việc của quý vị.

Người chủ phải tham khảo ý kiến nhân viên

Đạo luật OHS quy định nhiệm vụ về sức khỏe và an toàn của người chủ và những người khác. Một nhiệm vụ đòi hỏi người chủ tham khảo ý kiến nhân viên về nhiều vấn đề cụ thể ảnh hưởng đến họ hoặc dễ ảnh hưởng đến họ. Là người chủ, quý vị phải hoàn thành nhiệm vụ này khi có thể thực hiện được một cách hợp lý.

Thể theo Đạo luật OHS, nhân viên của quý vị có thể bao gồm:

 • nhà thầu độc lập quý vị hợp tác
 • nhân viên của nhà thầu độc lập

Tại sao phải tham khảo ý kiến?

Tham khảo ý kiến nhân viên là yêu cầu của Đạo luật OHS. Bao gồm nhân viên của quý vị trong những vấn đề sức khỏe và an toàn có thể giúp cho nơi làm việc an toàn hơn. Quý vị nhận được ý kiến đóng góp về nguy hiểm, nguy cơ và giải pháp từ những người hiểu và làm công việc.

Được tham gia vào việc quyết định có thể mang đến cam kết mạnh mẽ hơn từ nhân viên. Họ có thể quyết tâm hơn để thực hiện những quyết định đó. Nói về sức khỏe và an toàn có ích lợi. Việc này có thể xây dựng hợp tác và sự tin tưởng giữa người chủ và nhân viên.

Khi nào tham khảo ý kiến?

Là người chủ, quý vị phải tham khảo ý kiến khi làm bất cứ việc gì sau đây:

 • Nhận biết hoặc thẩm định mối nguy hiểm và rủi ro.
 • Quyết định về cách kiểm soát nguy cơ.
 • Quyết định về cơ sở phúc lợi nhân viên.
 • Ví dụ như, nơi ăn uống, phòng thay đồ, nhà vệ sinh hoặc sơ cứu.
 • Quyết định về quy trình để:
  • giải quyết các vấn đề sức khỏe và an toàn
  • tham khảo ý kiến nhân viên về sức khỏe và an toàn
  • theo dõi điều kiện sức khỏe của nhân viên và nơi làm việc
  • cung cấp thông tin và huấn luyện
 • Quyết định tư cách hội viên của bất cứ ủy ban sức khỏe và an toàn nào tại nơi làm việc.
 • Đề nghị thay đổi những điều sau đây có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của nhân viên:
  • nơi làm việc
  • thiết bị, chất hoặc đồ đạc khác sử dụng tại nơi làm việc
  • thực hiện công việc tại nơi làm việc
 • Làm bất cứ điều gì khác được các Quy định về Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp 2017 đề ra.

Tham khảo ý kiến ai?

Quý vị phải tham khảo ý kiến nhân viên, những người chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các vấn đề liệt kê trong Đạo luật OHS. Quý vị cũng phải tham khảo ý kiến nhân viên, những người dễ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những vấn đề đó.

Quý vị cũng phải tham khảo ý kiến nhà thầu độc lập và nhân viên của họ.

Hãy nhớ bao gồm tất cả nhân viên bị ảnh hưởng. Những người này bao gồm, ví dụ:

 • nhân viên làm theo ca
 • nhân viên bị khuyết tật trí tuệ và thể chất
 • nhân viên thuộc các nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ khác

Quý vị phải tham khảo ý kiến khi có thể thực hiện một cách hợp lý.

Nhân viên của quý vị có thể có người đại diện về sức khỏe và an toàn, còn được biết đến là HSR. Việc tham khảo ý kiến phải có HSR, cho dù nhân viên có tham gia trực tiếp hay không.

Tham khảo ý kiến bằng cách nào

Việc tham khảo ý kiến tạo cơ hội cho nhân viên định hướng về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Cho nhân viên biết quý vị đã có các quyết định về sức khỏe và an toàn và thực hiện không phải là tham khảo ý kiến.

Quý vị và nhân viên có thể đồng ý các quy trình cho việc tham khảo ý kiến tại nơi làm việc. Nếu làm thế, quý vị phải tuân theo các quy trình đó.

Chia sẻ thông tin sức khỏe và an toàn

Quý vị phải cho nhân viên và bất cứ HSR nào thông tin về vấn đề sức khỏe và an toàn có thể ảnh hưởng hoặc dễ ảnh hưởng đến họ. Cho họ đủ thời gian cân nhắc, thảo luận và sau đó đóng góp ý kiến.

Nếu có thể thực hiện một cách hợp lý, quý vị phải cung cấp thông tin cho HSR trong thời gian hợp lý trước khi cung cấp cho nhân viên.

Thông tin nên ở dạng nhân viên và HSR có thể hiểu dễ dàng. Họ có thể cần thông tin như là hướng dẫn chuyên môn về nguy hiểm và nguy cơ tại nơi làm việc. Ví dụ như, thông tin về thiết bị và các chất. Họ cũng có thể cần thông tin về cách công việc được tổ chức. Ví dụ như các hệ thống, báo cáo, quy trình và tài liệu hướng dẫn.

Đừng từ chối không cho thông tin chỉ vì nó có tính chuyên môn hoặc có thể khó hiểu. Cho nhân viên của quý vị thời gian để họ tiếp thu thông tin và tìm lời khuyên.

Có cách tham khảo ý kiến nhân viên khi có thể thực hiện một cách hợp lý.

Cho nhân viên cơ hội góp ý

Cho nhân viên và bất cứ HSR nào cơ hội góp ý về các vấn đề sức khỏe và an toàn. Khuyến khích họ đặt câu hỏi, nêu mối lo lắng, đề nghị các tùy chọn và cho đề nghị. Tạo cho nhân viên của quý vị là một phần trong quy trình giải quyết vấn đề.

Nếu có HSR, quý vị phải:

 • mời HSR gặp quý vị để tham khảo ý kiến về vấn đề
 • gặp HSR nếu họ chấp nhận lời mời
 • hoặc gặp HSR nếu họ yêu cầu gặp
 • cho HSR cơ hội hợp lý để trình bày quan điểm của họ về vấn đề
 • xem xét quan điểm của HSR

Quý vị có thể cần gặp nhiều lần.

Xem xét quan điểm của nhân viên

Trước khi ra quyết định sau cùng, quý vị nên trả lời các mối lo lắng và câu hỏi của nhân viên và HSR. Quý vị có thể cho họ biết những tùy chọn nào quý vị cân nhắc và lý do cũng như cách quý vị đi đến quyết định sau cùng.

Cách tham khảo ý kiến

Có nhiều cách phù hợp khác nhau để tham khảo ý kiến nhân viên về sức khỏe và an toàn. Quý vị có thể sử dụng cách thảo luận hoặc buổi họp trực tiếp thông thường. Quý vị cũng có thể sử dụng các buổi họp với các nhóm làm việc được chỉ định, còn gọi là DWG. Quý vị có thể cần cuộc họp viễn liên nếu nhân viên hoặc HSR làm việc từ xa.

Nếu nơi làm việc của quý vị chật hẹp và không có HSR, buổi họp hoặc thảo luận trực tiếp có lẽ là cách tốt nhất để tham khảo ý kiến.

Những sắp xếp hỗn hợp có thể phù hợp, tùy vào loại nơi làm việc.

Nơi làm việc của quý vị có thể có DWG với HSR đã được bầu chọn. Nếu là thế, HSR phải tham gia vào việc tham khảo ý kiến về vấn đề sức khỏe và an toàn có thể ảnh hưởng đến nhân viên.

Ủy ban sức khỏe và an toàn là cách khác để cải thiện sức khỏe và an toàn nơi làm việc. Họ được biết đến là HSC. HSC mang HSR, đại diện nhân viên và người chủ đến với nhau. HSC có thể cải thiện và truyền bá kiến thức về sức khỏe và an toàn. Họ có thể làm việc này thông qua, ví dụ:

 • cuộc thảo luận
 • soạn chính sách và quy trình
 • chia sẻ biên bản và báo cáo buổi họp

Nếu một HSR yêu cầu người chủ thành lập một HSC, người chủ phải thành lập HSC trong vòng 3 tháng.

Ít nhất phân nửa thành viên của một HSC phải là nhân viên. Khi có thể thực hiện một cách hợp lý, nhân viên phải là HSR hoặc phó HSR.

Liên lạc WorkSafe

WorkSafe luôn sẵn sàng giúp quý vị hiểu trách nhiệm và quyền hạn của mình tại nơi làm việc. Hãy gọi cho WorkSafe Advisory qua số 1800 136 089 hoặc liên lạc WorkSafe trực tuyến.

Những trang liên quan