Lệnh cấm đá nhân tạo

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, người dân Victoria sẽ không còn được phép thực hiện các công việc liên quan đến sản xuất, cung cấp, chế biến, sử dụng hoặc lắp đặt đá nhân tạo.

Shape

Thông tin thêm về lệnh cấm

Đá nhân tạo được định nghĩa là sản phẩm nhân tạo có chứa silica tinh thể; được tạo ra bằng cách kết hợp vật liệu đá tự nhiên với các thành phần hóa học khác như nước, nhựa cây hoặc bột màu; và trải qua quá trình làm cứng.

Một số trường hợp ngoại lệ sẽ được áp dụng đối với việc loại bỏ, sửa chữa, sửa đổi nhỏ, và thải bỏ các sản phẩm đá nhân tạo được lắp đặt trước lệnh cấm (những sản phẩm cũ), cũng như các trường hợp ngoại lệ phù hợp đối với các sản phẩm đá nhân tạo có hàm lượng silica tinh thể (dưới 1%).

Lệnh cấm hải quan cũng sẽ tăng thêm mức độ thi hành pháp luật và ngăn chặn ở biên giới.

Cho đến thời điểm này, các luật về Sức khỏe và An toàn Lao động (Occupational Health and Safety - OHS) hiện hành của Victoria liên quan đến việc tiếp xúc với bụi silica hoặc làm việc với đá nhân tạo, cũng như các nghĩa vụ liên quan của chủ lao động vẫn được áp dụng. Nếu bạn hiện có giấy phép về đá nhân tạo, giấy phép đó sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi lệnh cấm có hiệu lực.

Trước ngày 1 tháng 7 năm 2024, chủ lao động hoặc người tự làm chủ dự định thực hiện bất kỳ quy trình nào liên quan đến đá nhân tạo vẫn phải có giấy phép về đá nhân tạo. Bạn không được thực hiện bất kỳ quy trình nào về đá nhân tạo nếu không có giấy phép còn hiệu lực.

Nếu bạn có câu hỏi xin vui lòng gửi email tới [email protected], bạn có thể gọi 131 450 và yêu cầu thông dịch viên để giúp bạn nói chuyện với WorkSafe.