การเป็นตัวแทนด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในงานบริการทางเพศ

คำแนะนำนี้จะอธิบายการนำเสนอด้านสุขภาพ และความปลอดภัย สำหรับนายจ้าง และลูกจ้างในอุตสาหกรรมทางเพศ

Shape

ความรับผิดชอบด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของคุณ

พระราชบัญญัติอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ค.ศ. 2004 เป็นกฎหมายที่จะช่วยให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย เป็นที่รู้จักกันในนามพระราชบัญญัติ OHS พระราชบัญญัติ OHS กำหนดความรับผิดชอบให้กับบุคคลต่างๆ รวมถึง:

 • นายจ้าง
 • บุคคลที่จัดการหรือควบคุมสถานที่ทำงาน
 • ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
 • ลูกจ้าง

คุณจะมีความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ OHS ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท และความรับผิดชอบในสถานที่ทำงานของคุณ อ่านคำแนะนำของ WorkSafe ความรับผิดชอบด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของงานบริการทางเพศ

คณะทำงานและผู้แทนด้านความปลอดภัย

การเป็นตัวแทนของลูกจ้างในประเด็นด้านสุขภาพ และความปลอดภัยเป็น 1 ในหลักการของพระราชบัญญัติ OHS พระราชบัญญัติ OHS ระบุว่า "ลูกจ้างมีสิทธิ และควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสุขภาพ และความปลอดภัย" ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการทางเพศ และคนอื่นๆ ที่ทำงานในอุตสาหกรรมทางเพศ

ลูกจ้างในอุตสาหกรรมทางเพศสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เลือกบุคคลที่เป็นตัวแทนพวกเขาในเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน กลุ่มเหล่านี้เรียกว่า กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นที่รู้จักกันในชื่อ DWG ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของลูกจ้างเรียกว่า ตัวแทนด้านสุขภาพ และความปลอดภัย เป็นที่รู้จักกันในชื่อ HSR

การจัดตั้ง DWG

มีขั้นตอนในการจัดตั้งตัวแทนลูกจ้างในสถานที่ทำงาน ขั้นตอนแรกคือ การจัดตั้ง DWG สมาชิกของ DWG คือลูกจ้างที่ทำงานคล้ายกันหรือมีข้อกังวลที่คล้ายกันเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือที่เรียกว่า OHS ในสถานที่ทำงานอาจมี DWG ได้มากกว่า 1 กลุ่ม DWG อาจรวมถึง:

 • ลูกจ้างของนายจ้าง 1 คนในสถานที่ทำงาน 1 แห่งขึ้นไป
 • ลูกจ้างของนายจ้างหลายคนในสถานที่ทำงานตั้งแต่ 1 แห่งขึ้นไป

DWG ในสถานที่ทำงานจะช่วยให้สามารถนำเสนอลูกจ้างในประเด็น OHS ได้อย่างเหมาะสม

ลูกจ้างคนใดก็ได้สามารถเริ่มหารือกับนายจ้างเพื่อจัดตั้ง DWG ได้ นายจ้างยังสามารถเริ่มหารือกับลูกจ้างเพื่อจัดตั้ง DWG ได้

นายจ้างมีเวลากำหนดในการดำเนินการหลังจากได้รับคำขอให้จัดตั้ง DWG พวกเขาจะต้องทำทุกอย่างที่สมเหตุสมผลเพื่อเริ่มการเจรจาภายใน 14 วันนับจากวันที่ร้องขอ

การเจรจา DWG

ลูกจ้าง และนายจ้างเจรจา และตกลงในรายละเอียดของ DWG การเจรจาเกี่ยวกับ DWG อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นเฉพาะเท่านั้น มาตรา 44 ของพระราชบัญญัติ OHS ได้สรุปประเด็นเหล่านั้นไว้

หากไม่สามารถตกลงในรายละเอียด DWG ได้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการเจรจาสามารถขอความช่วยเหลือจาก WorkSafe ได้ WorkSafe จะจัดหาผู้ตรวจสอบเพื่อช่วยในการเจรจา

เมื่อการเจรจาเสร็จสิ้น นายจ้างจะต้องจัดตั้ง DWG พวกเขาทำโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับลูกจ้าง

เว็บไซต์ WorkSafe มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้ง DWG

การเลือกตั้ง HSR

หลังจากจัดตั้ง DWG แล้ว สมาชิกจะเลือกบุคคลอย่างน้อย 1 คนให้เป็น HSR HSR จะเป็นตัวแทนของกลุ่มในประเด็นด้าน OHS สมาชิก DWG ยังสามารถเลือกรอง HSR ได้ หากต้องการ

HSR เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างสมาชิกของ DWG และนายจ้าง HSR รับรองว่า ประเด็นด้านสุขภาพ และความปลอดภัยจะได้รับการหยิบยก และจัดการอย่างทันท่วงที พวกเขายังรับประกันอีกว่า ลูกจ้างจะได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ และความปลอดภัย

แม้ว่านายจ้างจะมีหน้าที่จัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย แต่ HSR จะช่วยรักษาสถานที่ทำงานดังกล่าวให้ปลอดภัย

อำนาจของ HSR

HSR มีอำนาจบางอย่าง พวกเขาได้รับอำนาจเหล่านี้จากพระราชบัญญัติ OHS และกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ค.ศ. 2017

อำนาจของ HSR รวมถึงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบส่วนใดส่วนหนึ่งของสถานที่ทำงานที่สมาชิกของ DWG ทำงาน HSR สามารถทำสิ่งนี้ได้:
  • เมื่อใดก็ได้หลังจากแจ้งให้นายจ้างทราบตามสมควรแล้ว
  • ในทันทีหากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยทันทีต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคล
 • ถ่ายภาพหรือวัดขนาด หรือสเก็ตช์ภาพหรือบันทึก ณ ส่วนใดๆ ของสถานที่ทำงานที่สมาชิกของ DWG ทำงาน อำนาจนี้ไม่รวมถึงการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับเรื่อง OHS
 • มาพร้อมกับผู้ตรวจสอบ WorkSafe ในระหว่างการตรวจสอบสถานที่ทำงานที่สมาชิกของ DWG ทำงาน
 • กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • กสมาชิก DWG ยินยอม ให้มีส่วนร่วมใน:
  • การสัมภาษณ์เกี่ยวกับ OHS ระหว่างสมาชิก และผู้ตรวจสอบ
  • การสัมภาษณ์เกี่ยวกับ OHS ระหว่างสมาชิกกับนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง
 • หากได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนของผู้รับเหมาอิสระที่ทำงานในสถานที่ทำงาน และพวกเขายินยอม ให้มีส่วนร่วมใน:
  • การสัมภาษณ์เกี่ยวกับ OHS ระหว่างบุคคล และผู้ตรวจสอบ
  • การสัมภาษณ์เกี่ยวกับ OHS ระหว่างบุคคลกับนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง
 • หากได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนของลูกจ้างของผู้รับเหมาอิสระ และพวกเขายินยอม ให้มีส่วนร่วมใน:
  • การสัมภาษณ์เกี่ยวกับ OHS ระหว่างบุคคล และผู้ตรวจสอบ
  • การสัมภาษณ์เกี่ยวกับ OHS ระหว่างบุคคลกับนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง
 • ขอความช่วยเหลือจากบุคคลใดๆ เมื่อใดก็ตามที่จำเป็น

HSR สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น:

 • เป็นตัวแทนสมาชิก DWG ในประเด็นด้านสุขภาพ และความปลอดภัย
 • มาตรการติดตามที่นายจ้างใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียน OHS
 • การสอบถามสิ่งใดๆ ในสถานที่ทำงานที่:
  • ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของสมาชิก DWG
  • ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของผู้รับเหมาอิสระที่ทำงานในสถานที่ทำงาน
  • ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของลูกจ้างของผู้รับเหมาอิสระ
 • การสอบถามสิ่งใดๆ จากการดำเนินธุรกิจของนายจ้างว่า:
  • ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของสมาชิก DWG
  • ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของผู้รับเหมาอิสระที่ทำงานในสถานที่ทำงาน
  • ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของลูกจ้างของผู้รับเหมาอิสระ
 • พยายามร่วมกับนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในสถานที่ทำงานที่ส่งผลกระทบต่อ:
  • สมาชิก DWG
  • ผู้รับเหมาอิสระที่ทำงานในสถานที่ทำงาน หากได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทน
  • ลูกจ้างของผู้รับเหมาอิสระ หากได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทน
 • พยายามร่วมกับนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ และความปลอดภัยจากการดำเนินธุรกิจของนายจ้างที่ส่งผลกระทบต่อ:
  • สมาชิก DWG
  • ผู้รับเหมาอิสระที่ทำงานในสถานที่ทำงาน หากได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทน
  • ลูกจ้างของผู้รับเหมาอิสระ หากได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทน

ข้อมูลเพิ่มเติม และอำนาจของ HSR มีอยู่ในเว็บไซต์ WorkSafe

จำนวน HSR และ DWG

DWG สามารถมี HSR ได้มากกว่า 1 คน การมี HSR มากกว่า 1 คนอาจช่วยได้ เช่น เมื่อสมาชิกของงาน DWG มีการเปลี่ยนกะ หรือเมื่อ DWG มีสมาชิกจำนวนมาก

สถานที่ทำงานสามารถมี DWG ได้มากกว่า 1 กลุ่ม แต่ต้องมี HSR 1 คนสำหรับ DWG ทุกกลุ่ม

HSR สามารถใช้อำนาจของตนได้เฉพาะในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกของ DWG เท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นอยู่ ข้อยกเว้นคือ หาก:

 • มีความเสี่ยงในทันทีต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของสมาชิกของ DWG อื่น
 • สมาชิกของ DWG อื่นขอความช่วยเหลือจาก HSR และไม่สามารถขอ HSR หรือรอง HSR จาก DWG อีกกลุ่มได้

WorkSafe สนับสนุนให้สถานที่ทำงานจัดตั้ง DWG และการเลือกตั้ง HSR

ติดต่อ WorkSafe

WorkSafe อยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และสิทธิในสถานที่ทำงานของคุณ

โทรติดต่อผู้ให้คำแนะนำ WorkSafe ได้ที่หมายเลข 1800 136 089 หรือติดต่อ WorkSafe ทางออนไลน์

หน้าที่เกี่ยวข้อง