Đại diện sức khỏe và an toàn trong ngành nghề tình dục

Tài liệu hướng dẫn này giải thích về đại diện sức khỏe và an toàn. Tài liệu này dành cho người chủ và nhân viên trong ngành nghề tình dục.
 

Shape

Trách nhiệm về sức khỏe và an toàn của quý vị

Đạo luật Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp 2004 là luật giúp giữ cho nơi làm việc an toàn.
Luật này được biết đến là Đạo luật OHS.

Đạo luật OHS quy định trách nhiệm của nhiều người khác nhau, bao gồm:

 • người chủ
 • người quản lý hoặc kiểm soát nơi làm việc
 • người tự làm chủ
 • nhân viên

Quý vị sẽ có trách nhiệm khác nhau theo Đạo luật OHS tùy vào vai trò của mình. Tìm hiểu về vai trò và trách nhiệm tại nơi làm việc của quý vị. Hãy đọc tài liệu hướng dẫn của WorkSafe, Trách nhiệm về Sức khỏe và An toàn Ngành Tình dục.

Nhóm làm việc và đại diện an toàn

Đại diện nhân viên về vấn đề sức khỏe và an toàn là một trong những nguyên tắc của Đạo luật OHS. Theo đạo luật OHS, 'nhân viên có quyền có và nên được khuyến khích có đại diện liên quan đến vấn đề sức khỏe và an toàn'. Điều này bao gồm cả người làm ngành tình dục và những người khác làm trong ngành nghề tình dục.

Nhân viên trong ngành nghề tình dục có thể thuộc về nhóm đã chọn người đại diện cho họ về vấn đề sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Những nhóm này gọi là nhóm làm việc được chỉ định. Chúng còn được biết đến là DWG. Những người được chỉ định đại diện cho nhân viên gọi là đại diện sức khỏe và an toàn. Họ cũng còn được biết đến là HSR.

Thành lập một DWG

Có những bước để tổ chức đại diện nhân viên đang làm việc. Bước đầu tiên là thành lập một DWG. Những thành viên của một DWG là nhân viên làm công việc tương tự hoặc có cùng mối bận tâm về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, gọi là OHS. Có thể có nhiều hơn một DWG trong một nơi làm việc. Một DWG có thể bao gồm:

 • nhân viên của một người chủ tại một hoặc nhiều nơi làm việc
 • nhân viên của nhiều người chủ ở tại một hoặc nhiều nơi làm việc.

Một DWG ở nơi làm việc cho phép nhân viên có người đại diện đúng đắn trong những vấn đề OHS.

Bất cứ nhân viên nào cũng có thể bắt đầu thảo luận với người chủ của họ để thành lập một DWG. Một người chủ cũng có thể bắt đầu thảo luận với nhân viên để thành lập một DWG.

Người chủ có thời gian ấn định để hành động sau khi nhận được yêu cầu thành lập DWG. Họ phải làm mọi điều hợp lý để bắt đầu thương thảo trong vòng 14 ngày sau khi nhận yêu cầu.

Thương thảo DWG

Nhân viên và người chủ thương thảo và đồng ý các chi tiết của DWG. Cuộc thương thảo về DWG chỉ có thể là về những vấn đề cụ thể. Khoản 44 của Đạo luật OHS đề ra những vấn đề này.

Nếu họ không thể thỏa thuận chi tiết DWG, bất cứ bên nào trong cuộc thương thảo đều có thể yêu cầu WorkSafe giúp. WorkSafe sẽ cung cấp thanh tra viên để giúp việc thương thảo. Khi cuộc thương thảo đã hoàn tất, người chủ phải thành lập DWG. Họ làm thế bằng cách thông báo bằng văn bản cho nhân viên. Trang mạng WorkSafe có thêm thông tin về việc thành lập DWG.

Bầu chọn HSR

Sau khi thành lập DWG, các thành viên bầu chọn ít nhất một người làm HSR. HSR sẽ đại diện nhóm về các vấn đề OHS. Thành viên DWG cũng có thể bầu chọn phó HSR, nếu họ muốn.

HSR là kết nối vô cùng quan trọng giữa các thành viên của DWG và người chủ. HSR bảo đảm vấn đề sức khỏe và an toàn được nêu và giải quyết đúng lúc. Họ cũng bảo đảm nhân viên được tham khảo ý kiến về những vấn đề sức khỏe và an toàn.

Trong khi người chủ có nhiệm vụ cung cấp nơi làm việc an toàn, HSR giúp giữ cho nơi làm việc an toàn.

Quyền của HSR

HSR có những quyền cụ thể. Theo Đạo luật OHS và các Quy định về Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp 2017, họ có những quyền này.

Quyền của HSR bao gồm quyền làm những điều sau đây:

 • Thanh tra bất cứ phần nào của nơi làm việc mà có thành viên của DWG làm HSR có thể làm điều này:
  • bất cứ lúc nào sau khi thông báo một cách hợp lý cho người chủ
  • ngay lập tức nếu có sự cố hoặc tình huống cấp thiết liên quan đến nguy cơ cho sức khỏe và an toàn của một người.
 • Chụp ảnh hoặc đo đạc hoặc vẽ hay thu âm/hình tại bất cứ phần nào của nơi làm việc có thành viên của DWG làm. Quyền này không mở rộng sang những cuộc phỏng vấn về một vấn đề OHS.
 • Đi cùng thanh tra viên WorkSafe trong buổi thanh tra nơi làm việc có thành viên DWG làm.
 • Cần thành lập một ban phụ trách sức khỏe và an toàn.
 • Nếu thành viên DWG đồng ý, có mặt tại:
  • buổi phỏng vấn về OHS giữa thành viên và thanh tra viên
  • buổi phỏng vấn về OHS giữa thành viên và người chủ hoặc đại diện của người chủ.
 • Nếu được phép đại diện cho nhà thầu độc lập làm việc ở nơi làm việc, và họ đồng ý, có mặt tại:
  • buổi phỏng vấn về OHS giữa người đó và thanh tra viên
  • buổi phỏng vấn về OHS giữa người đó và người chủ hoặc đại diện của người chủ.
 • Nếu được phép đại diện cho nhân viên của nhà thầu độc lập, và họ đồng ý, có mặt tại:
  • buổi phỏng vấn về OHS giữa người đó và thanh tra viên
  • buổi phỏng vấn về OHS giữa người đó và người chủ hoặc đại diện của người
 • Tìm sự trợ giúp của bất cứ người nào khi cần thiết.

HSR chỉ có thể làm những điều này cho các mục đích sau:

 • Đại diện thành viên DWG về những vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn.
 • Theo dõi các biện pháp người chủ thực hiện để tuân thủ Đạo luật OHS hoặc các quy định OHS.
 • Điều tra bất cứ điều gì tại nơi làm việc mà:
  • có khả năng hoặc có thể có khả năng gây nguy cơ cho sức khỏe và an toàn của thành viên DWG
  • có khả năng hoặc có thể có khả năng gây nguy cơ cho sức khỏe và an toàn của nhà thầu độc lập làm việc tại nơi làm việc
  • có khả năng hoặc có thể có khả năng gây nguy cơ cho sức khỏe và an toàn của nhân viên của nhà thầu.
 • Điều tra bất cứ điều gì từ cách quản lý doanh nghiệp của người chủ mà:
  • có khả năng hoặc có thể có khả năng gây nguy cơ cho sức khỏe và an toàn của thành viên DWG
  • có khả năng hoặc có thể có khả năng gây nguy cơ cho sức khỏe và an toàn của nhà thầu độc lập làm việc tại nơi làm việc
  • có khả năng hoặc có thể có khả năng gây nguy cơ cho sức khỏe và an toàn của nhân viên của nhà thầu
 • Tìm cách, cùng với người chủ hoặc đại diện của người chủ, giải quyết bất cứ vấn đề sức khỏe và an toàn nào tại nơi làm việc ảnh hưởng:
  • Thành viên DWG
  • nhà thầu độc lập làm việc tại nơi làm việc, nếu được phép đại diện họ
  • nhân viên của nhà thầu, nếu được phép đại diện họ.

Thêm thông tin về HSR và quyền của họ có sẵn tại trang mạng WorkSafe.

Số lượng HSR và DWG

Một DWG có thể có nhiều hơn một HSR. Có nhiều hơn một HSR có thể giúp khi, ví dụ, thành viên của DWG làm việc theo ca hoặc khi DWG có nhiều thành viên.

Một nơi làm việc có thể có nhiều hơn một DWG nhưng phải có một HSR cho mỗi DWG.

HSR chỉ có thể thực hiện quyền liên quan đến các vấn đề ảnh hưởng thành viên của DWG. Nhưng có những ngoại lệ. Những ngoại lệ là nếu:

 • có nguy cơ cấp thiết cho sức khỏe và an toàn của một thành viên của một DWG khác
 • một thành viên của một DWG khác yêu cầu HSR giúp và điều này không thực tiễn để yêu cầu HSR hoặc phó HSR cho DWG khác.

WorkSafe khuyến khích nơi làm việc thành lập DWG và bầu chọn HSR.

Liên lạc WorkSafe

WorkSafe luôn sẵn sàng giúp quý vị hiểu trách nhiệm và quyền hạn của mình tại nơi làm việc. Hãy gọi cho WorkSafe Advisory qua số 1800 136 089 hoặc liên lạc WorkSafe trực tuyến.