Thông tin, hướng dẫn, huấn luyện và giám sát trong ngành nghề tình dục

Tài liệu hướng dẫn này dành cho người chủ trong ngành nghề tình dục.
Tài liệu giải thích nhiệm vụ cung cấp thông tin, hướng dẫn, huấn luyện và giám sát của họ.
Hướng dẫn cũng có thể có lợi cho nhân viên và nhà thầu độc lập.
 

Shape

Trách nhiệm về sức khỏe và an toàn của quý vị

Đạo luật Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp 2004 là luật giúp giữ cho nơi làm việc an toàn.
Luật này được biết đến là Đạo luật OHS.
Đạo luật OHS quy định trách nhiệm của nhiều người khác nhau, bao gồm:
người chủ
người quản lý hoặc kiểm soát nơi làm việc
người tự làm chủ
nhân viên
Quý vị sẽ có trách nhiệm khác nhau theo Đạo luật OHS tùy vào vai trò của mình.
Tìm hiểu về vai trò và trách nhiệm tại nơi làm việc của quý vị.
Hãy đọc tài liệu hướng dẫn của WorkSafe, Trách nhiệm Sức khỏe và An toàn Ngành nghề Tình dục.


Nhiệm vụ cung cấp thông tin, hướng dẫn, huấn luyện và giám sát

Đạo luật OHS quy định nhiệm vụ về sức khỏe và an toàn của người chủ và những người khác.
Nhiệm vụ yêu cầu người chủ cung cấp cho nhân viên:

  • thông tin
  • hướng dẫn
  • huấn luyện
  • giám sát.

Là người chủ, quý vị phải đáp ứng một tiêu chuẩn cụ thể khi hoàn thành nhiệm vụ này.
Quý vị phải cung cấp những gì 'cần thiết' cho nhân viên để họ làm việc được an toàn và không có nguy cơ cho sức khỏe.
Thể theo Đạo luật OHS, nhân viên của quý vị có thể bao gồm:

  • nhà thầu độc lập quý vị hợp tác
  • nhân viên của nhà thầu độc lập.


Cung cấp những gì

Mức độ của thông tin, hướng dẫn, huấn luyện và giám sát cần thiết có thể khác nhau.
Điều này tùy thuộc vào loại nguy hiểm tại nơi làm việc.
Đồng thời sẽ tùy thuộc vào nhân viên biết được bao nhiêu về rủi ro và cách kiểm soát chúng.
Thông tin, hướng dẫn và huấn luyện phải được xem xét theo tình trạng của nhân viên.
Ví dụ như kỹ năng hoặc kinh nghiệm, tình trạng khuyết tật, ngôn ngữ, trình độ đọc viết và tuổi tác.
Một cuộc thẩm định nguy cơ sẽ giúp quý vị hiểu những gì cần thiết.
Quý vị phải cung cấp giám sát khi việc giám sát là cần thiết để làm việc an toàn.
Điều này đặc biệt quan trọng cho nhân viên dễ bị tổn thương.
Nhân viên dễ bị tổn thương bao gồm, ví dụ, người làm ngành tình dục là người:

  • mới
  • không kinh nghiệm
  • còn trẻ

thuộc các nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ khác.
Cũng vậy, cuộc thẩm định nguy cơ sẽ giúp quý vị hiểu việc giám sát nào là cần thiết.

Việc giới thiệu công việc cho nhân viên mới nên bao gồm chi tiết về nơi làm việc.
Điều này bao gồm cung cấp chi tiết về thông tin, hướng dẫn, huấn luyện và giám sát.
Bảo đảm cho cơ hội đặt câu hỏi, ngay cả sau thời gian thử việc.


Ví dụ những gì bao gồm

Thông tin, hướng dẫn và huấn luyện quý vị cung cấp nên bao gồm, ví dụ:
các chính sách và quy trình cho nơi làm việc của quý vị
chi tiết về nơi làm việc, gồm cả lối ra trong tình huống khẩn cấp, thiết bị và thực hành tại nơi làm việc
quy trình quản lý rủi ro
các nhóm làm việc được chỉ định, còn gọi là DWG
người đại diện về sức khỏe và an toàn, còn gọi là HSR
cách xử lý trong tình huống khẩn cấp tại nơi làm việc, bao gồm bạo hành hoặc bắt nạt khách hàng hoặc nhân viên
thông tin về việc nhận ra sự việc hành hung về tình dục và thể chất và cách báo cáo chúng
thông tin về việc bóc lột người làm ngành tình dục, bao gồm việc nhận biết và báo cáo sự việc
quy trình áp dụng để xử lý những khách hàng từ chối thanh toán hoặc tuân thủ dịch vụ đã được thỏa thuận
quy trình di tản trong tình huống khẩn cấp
các mối nguy hiểm có thể xảy ra tại nơi làm việc, bao gồm cách nhận biết và cách thẩm định và kiểm soát nguy cơ
thực hành quan hệ tình dục an toàn
cách xử lý tình trạng tiếp xúc với máu và chất dịch cơ thể
sơ cứu
cách phòng ngừa việc sử dụng tay có tính nguy hiểm
kỹ thuật xoa bóp an toàn
cách cung cấp các dịch vụ nô lệ, trừng phạt, ác dâm và bạo dâm (BDSM)
cách sử dụng, làm vệ sinh và bảo trì thiết bị
cách báo cáo vụ việc hoặc vấn đề bảo trì và báo cáo cho ai
các quy trình hiện áp dụng để bảo vệ quyền riêng tư của người làm ngành tình dục
các quy trình hiện áp dụng để phòng ngừa nhân viên bị rình rập và quấy nhiễu
thông tin về việc ép buộc khách hàng.
Đây chưa phải là danh sách đầy đủ.
Những gì quý vị cung cấp sẽ tùy thuộc vào mối nguy hiểm tại nơi làm việc của mình.
Quý vị có thể làm việc với nhân viên để cung cấp thông tin, hướng dẫn, huấn luyện và giám sát.
Trong trường hợp này, bảo đảm những người đó có kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết.
Cũng phải bảo đảm họ quen thuộc với chính sách và quy trình của doanh nghiệp.


Xem xét lại thường xuyên

Xem xét lại các chương trình hướng dẫn và huấn luyện thường xuyên.
Cũng cần xem xét lại chúng khi:
có sự thay đổi tiến trình hoạt động hoặc thiết bị
có sự cố
giới thiệu biện pháp kiểm soát mới
một HSR yêu cầu tái duyệt
luật có liên quan thay đổi
bất cứ vấn đề nào khác ảnh hưởng đến cách thực hiện công việc
Lưu giữ hồ sơ thử việc và huấn luyện của nhân viên.
Cung cấp thường xuyên huấn luyện để gợi nhớ, ít nhất mỗi 12 tháng.


Liên lạc WorkSafe

WorkSafe luôn sẵn sàng giúp quý vị hiểu trách nhiệm và quyền hạn của mình tại nơi làm việc.
Hãy gọi cho WorkSafe Advisory qua số 1800 136 089 hoặc liên lạc WorkSafe trực tuyến. 

Những trang liên quan