វាមិនដែលជារូបអ្នកទេ រហូតដល់ពេលវាកើតឡើងចំពោះអ្នក។

Shape