Không bao giờ là quý vị, cho đến khi việc đó xảy đến với mình

Shape