جلوگیری از قرار گرفتو د معرض گرد و خاک سیلیکای کریستالی د کار ساختمانی:

بلده درک طریقه کار ایمن با سیلیکای کریستالی ای ویدیو ره تماشا کید.

Shape

اگه مالومات زیادتر می خوایید قد صاحب کار خو توره بوگید یا از خدمات ترجمانی مفت استفاده کید.

خدمات ترجمانی: TIS - به 131450 تاکه مالومات ازی پیوند ره بوفامید:

https://www.worksafe.vic.gov.au/preventing-exposure-crystalline-silica-dust