Phòng chống bụi tinh thể silica trong xây dựng

Xem video này để hiểu cách làm việc an toàn với tinh thể silica.

Shape

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin, hãy nói chuyện với người chủ của quý vị hoặc sử dụng dịch vụ Thông dịch Miễn phí Dịch vụ Thông dịch: TIS - 131 450 để hiểu thông tin tại đường liên kết này:

https://www.worksafe.vic.gov.au/preventing-exposure-crystalline-silica-dust