ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ

ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ (ਸੁਪਰ) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Shape
 
Published: 26 Apr 2023
 
File type: PDF
 
File size: 63.37 kB
 
Length: 2 pages
 
Reading level: Medium

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ