ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ

ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ (ਸੁਪਰ) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Shape

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ