درخواست کردن برای حمایت یا خدمات دولتی

سنترلینک دارای انواع وسیعی از خدمات و پرداخت های مختلف است که ممکن است بتوانید پس از پایان حق معاش هفتگی خود به آنها دسترسی داشته باشید.

Shape
 
Published: 20 Apr 2023
 
File type: PDF
 
File size: 78.05 kB
 
Length: 2 pages
 
Reading level: Medium

شامل چه چیزی است؟

معلومات برای کارگران