ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ

Centrelink ਕੋਲ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵੇਤਨ ਹੱਕਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Shape

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ