ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ

Centrelink ਕੋਲ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵੇਤਨ ਹੱਕਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Shape
 
Published: 26 Apr 2023
 
File type: PDF
 
File size: 69.66 kB
 
Length: 2 pages
 
Reading level: Medium

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ