Nộp đơn xin các trợ giúp hoặc dịch vụ của chính phủ

Centrelink có các dịch vụ và khoản trợ cấp khác nhau mà quý vị có thể xin được sau khi khoản tiền lương trả cho quý vị hàng tuần chấm dứt.

Shape

Nó chứa những gì

Thông tin dành cho nhân viên.

Trường hợp xin trợ cấp Centrelink của mỗi người mỗi khác và Centrelink sẽ có quyết định sau cùng về những gì mỗi người có thể được lãnh.

Ngoài ra còn có những trợ giúp qua Chương trình Bảo hiểm Người Khuyết tật Toàn quốc (National Disability Insurance Scheme, viết tắt là NDIS).