Thay đổi để bảo vệ người dân Tiểu bang Victoria làm việc với đá nhân tạo

Thông tin về các yêu cầu mới khi làm việc với đá nhân tạo, được trình bày trong Những Quy định Sửa đổi về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (Tinh thể Silica) 2019. Tài liệu này bằng tiếng Việt.

Shape

Nội dung tài liệu

Bụi tinh thể silica có thể hấp thu là một chất độc hại có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe nếu hít phải. Đá nhân tạo, đôi khi còn được gọi là đá tái tạo, chứa ít nhất 80% tinh thể silica.

Tài liệu này trình bày những thay đổi về các quy định và tầm quan trọng của những thay đổi đó đối với công nhân khi làm việc với đá nhân tạo.