حمایت خدمات اجتماعی

خدمات رایگان در جامعه وجود دارند که می تواند شما را در موارد مالی، مسکن، مراقبت صحی و تخفیف ترانسپورتی کمک کنند.

Shape
 
Published: 20 Apr 2023
 
File type: PDF
 
File size: 74.98 kB
 
Length: 2 pages
 
Reading level: Medium

شامل چه چیزی است؟

معلومات برای کارگران