حمایت خدمات جامعه محلی

خدمات رایگان در جامعه محلی وجود دارند که می توانند شما را در موارد مالی، مسکن، مراقبت بهداشتی و تخفیف ها در حمل و نقل  کمک کنند.

Shape
 
Published: 26 Apr 2023
 
File type: PDF
 
File size: 72.44 kB
 
Length: 2 pages
 
Reading level: Medium

شامل چه چیزی است؟

اطلاعات برای کارگران