ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Shape

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ