ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Shape
 
Published: 26 Apr 2023
 
File type: PDF
 
File size: 62.41 kB
 
Length: 2 pages
 
Reading level: Medium

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ