Trợ giúp của các dịch vụ cộng đồng

Trong cộng đồng có những dịch vụ miễn phí có thể trợ giúp quý vị về tài chính, chỗ ở, chăm sóc sức khỏe và giảm giá khi di chuyển.

Shape
 
Published: 06 May 2022
 
File type: PDF
 
File size: 99.15 kB
 
Length: 2 pages
 
Reading level: Easy

Nó chứa những gì

Thông tin dành cho nhân viên.