Giám định sức khỏe liên quan đến tinh thể silica

Điều quan trọng là những người làm việc với tinh thể silica phải được đánh giá sức khỏe đường hô hấp. Tài liệu này bằng tiếng Việt.

Shape

Nội dung tài liệu

Tài liệu này mô tả quá trình giám định sức khỏe đường hô hấp được khuyến nghị cho công nhân tiếp xúc với tinh thể silica, bao gồm các xét nghiệm cụ thể.