Giám định sức khỏe liên quan đến tinh thể silica (Crystalline silica health assessments - Vietnamese)

Điều quan trọng là những người làm việc với tinh thể silica phải được đánh giá sức khỏe đường hô hấp. Tài liệu này bằng tiếng Việt.
Last updated

Mar 2019

Reading level

easy

File type and size

PDF, 103.45 kB

Document length

2 pages

Nội dung tài liệu

Tài liệu này mô tả quá trình giám định sức khỏe đường hô hấp được khuyến nghị cho công nhân tiếp xúc với tinh thể silica, bao gồm các xét nghiệm cụ thể.