Tờ thông tin về nguy cơ tâm lý xã hội: Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính bao gồm quấy rối tình dục

Shape

Nội dung gồm

Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính là bất kỳ hành vi nào, nhằm vào bất kỳ người nào hoặc ảnh hưởng đến một người, vì phái tính, xu hướng tính dục hay bản sắc giới của họ, hoặc vì họ không tuân thủ các khuôn mẫu về giới đã được xã hội quy định, và điều đó gây ra những rủi ro cho sức khỏe và sự an toàn.

Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính có thể nhắm trực tiếp vào một cá nhân hoặc một nhóm người. Đó cũng có thể là hành vi không nhắm vào bất kỳ ai nhưng lại ảnh hưởng đến người tiếp xúc với hành vi đó hoặc chứng kiến hành vi đó.

Tờ thông tin này nêu sơ lược các loại bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính, bạo hành do kỳ thị giới tính có thể diễn ra như thế nào tại nơi làm việc và cung cấp thông tin để nhân viên báo cáo các vụ bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính và những việc cần làm nếu nhân viên chứng kiến bạo hành do kỳ thị giới tính tại nơi làm việc.