Tờ thông tin tâm lý xã hội của nhân viên: Bạo lực liên quan đến công việc

Hướng dẫn cung cấp cho nhân viên thông tin về bạo lực liên quan đến công việc, nhiệm vụ của họ và những việc cần làm nếu họ gặp phải vụ việc bạo lực liên quan đến công việc.

Shape

Nội dung bao gồm

Bạo lực liên quan đến công việc bao gồm các sự cố khi một người bị lạm dụng, đe dọa hoặc hành hung trong các tình huống liên quan đến công việc của họ. Bạo lực liên quan đến công việc có thể đến từ đồng nghiệp, khách hàng, bệnh nhân, nhà thầu, người bị giam giữ và người trong cộng đồng.

Tờ thông tin này xác định các mối nguy hiểm có thể làm gia tăng bạo lực liên quan đến công việc và hỗ trợ nhân viên cân nhắc sức khỏe và sự an toàn của bản thân và những người khác tại nơi làm việc.