ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਖਤਰਾ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ: ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ

Shape

ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਗੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।