ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੱਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

Shape
 
Published: 26 Apr 2023
 
File type: PDF
 
File size: 73.7 kB
 
Length: 3 pages
 
Reading level: Medium

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ