خدمات کاریابی

ارائه دهندگان WorkSafe خدماتی را ارائه می دهد تا به شما کمک کند تا زمانی که نمی توانید به کار پایدار با کارفرمای قبل از آسیب خود بازگردید، کار ایمن و دوامدار با یک کارفرمای جدید پیدا کنید.

Shape
 
Published: 20 Apr 2023
 
File type: PDF
 
File size: 80.76 kB
 
Length: 3 pages
 
Reading level: Medium

شامل چه چیزی است؟

معلومات برای کارگران