Chăm sóc sức khỏe tâm thần của quý vị

Nếu quý vị hoặc người quen của quý vị cảm thấy lo lắng hoặc có thể cần được trợ giúp, quý vị nên cố gắng tìm dịch vụ trợ giúp càng sớm càng tốt.

Shape

Nó chứa những gì

Thông tin dành cho nhân viên.