Lukaotem gud yu wan: Toksave blong ol sisenol wokman

Infomesen blong ol sisenol wokman blong lukaotem gud helt blong olgeta long saed blong bodi, tingting mo spirijel laef taem oli stap long ples blong wok.

Shape

Wanem i stap insaed

Helt mo sefti blong yu i impoten taem yu stap long ples blong wok. Toksave ya i givhan blong save lukaotem yu wan taem yu wok mo blong no fraet blong talemaot taem wok i no sef. Hem i tokbaot:

  • ol rod blong lukaotem yu wan long wok
  • olsem wanem blong talemaot taem wok i no sef
  • olsem wanem blong kasem help