Những khoản thanh toán tạm thời: Dữ kiện dành cho công nhân

Shape

Nội dung

Thông tin dành cho công nhân về cách tìm kiếm sự điều trị và hỗ trợ trong lúc chờ kết quả hồ sơ khai xin bồi thường vì bị thương tổn về tâm thần, những quyền lợi họ được hưởng và cách thức tìm kiếm ý kiến cố vấn.

Nhanh chóng và dễ dàng nhận được hỗ trợ thích đáng cho thương tổn về tâm thần là yếu tố quan trọng để giúp quý vị trở lại tình trạng bình thường.

Bản dữ kiện này hướng dẫn quý vị từng bước đi qua tiến trình tìm kiếm sự chữa trị sớm và hỗ trợ cho hồ sơ khai xin bồi thường vì bị thương tổn tâm thần. Những vấn đề được trình bày gồm:

  • quyền được nhận những khoản thanh toán tạm thời
  • cách tìm kiếm hỗ trợ thích đáng
  • trở lại làm việc

Nếu muốn nhận được ấn bản miễn phí của những thông tin này, xin gửi điện thư – email – về  [email protected]