ព័ត៌មានដល់និយោជិតស្ដីពីប្រាក់ជំនួយបណ្តោះអាសន្ន

Shape

ឯកសារ​នេះ​មានព័ត៌មាន​​អ្វី​ខ្លះ

ការ​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ត្រឹម​ត្រូវ​លើ​របួស​ផ្លូវ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ​បាន​លឿន និង ​ងាយ​ស្រួលមាន​សារៈសំខាន់ណាស់​ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ឆាប់​ជា​សះ​ស្បើយ។

ព័ត៌មាន​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជាការ​ណែនាំ​ពី​របៀប​ទទួល​ការ​ព្យាបាល និង​ជំនួយ​​ផ្សេងៗ​ឲ្យ​បាន​លឿន​​ចំពោះការ​ទាម​ទារ​សំណង​របួស​ផ្លូវ​ចិត្ត។ ព័ត៌មាន​នេះ​រួម​មាន ៖

  • សិទ្ធិទទួល​ប្រាក់​ជំនួយ​​បណ្តោះ​អាសន្ន
  • របៀប​ស្វែង​រក​ជំនួយ​ត្រឹម​ត្រូវ
  • ការ​ត្រឡប់​ទៅ​ធ្វើ​ការ​វិញ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ស្នើសុំខិត្តប័ណ្ណ​​ព័ត៌មាន​​​នេះ​ដោយ​មិន​អស់ប្រាក់​ សូម​ផ្ញើ​សារ​អេឡិច​ត្រូនិក (Email)ទៅ [email protected]