Truyền đơn giải thích những khoản thanh toán tạm thời dành cho công nhân

Truyền đơn này có phần tóm tắt ngắn gọn về những khoản thanh toán tạm thời.

Shape
 
Published: 16 Nov 2021
 
File type: PDF
 
File size: 193.63 kB
 
Length: 2 pages
 
Reading level: Medium

Nội dung

Thông tin về những khoản thanh toán tạm thời, gồm cả nơi để tìm thêm thông tin.

Truyền đơn này có thể in bằng giấy khổ A4 và A5.

Nếu muốn nhận được ấn bản miễn phí của những thông tin này, xin gửi điện thư – email – về  [email protected]