តារាងបង្ហាញពីនីតិវិធីទទួលប្រាក់ជំនួយបណ្តោះអាសន្នដល់និយោជិត ៖ ជំហានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការទទួលជំនួយកាន់តែប្រសើរដល់សុខភាពផ្លូវចិត្ត

តារាងនេះបង្ហាញផ្លូវដល់អ្នកដើម្បីទទួលបានជំនួយត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើការងារអ្នកបានបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នក។

Shape

ឯកសារ​នេះ​មាន​ព័ត៌មាន​អ្វី​ខ្លះ

ប្រាក់​ជំនួយ​បណ្តោះ​អាសន្ន​មាន​គោល​បំណង​​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ដល់​គាំពារ​​របួស​ផ្លូវ​ចិត្ត​ដោយ​ផ្តល់​នូវ​ការ​ព្យា​បាល និង​ការ​គាំ​ពារ​ផ្សេងៗ​ឲ្យ​បាន​កាន់តែលឿន​ដើម្បី​ឲ្យ​ជំងឺ​របស់​អ្នក​​ឆាប់​ជាសះស្បើយ និង​អាច​ត្រឡប់​ទៅ​ធ្វើ​ការ​វិញ។ ឯកសារ​នេះ​ជួយ​​អ្នកឱ្យ​យល់​ពី​នីតិវិធី​ជាបន្តបន្ទាប់​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ជំនួយ​បណ្តោះ​អាសន្ន។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ស្នើសុំខិត្តប័ណ្ណ​​ព័ត៌មាន​​​នេះ​ដោយ​មិន​អស់ប្រាក់​ សូម​ផ្ញើ​សារ​អេឡិច​ត្រូនិក (Email)ទៅ [email protected]