Ενημερωτικό φυλλάδιο ψυχοκοινωνικού κινδύνου: Βία που σχετίζεται με την εργασία

Αυτή η καθοδήγηση παρέχει στους εργοδότες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντά τους να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να ελέγχουν τους κινδύνους και το ρίσκο που συνδέονται με τη βία που σχετίζεται με την εργασία. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών βίας που σχετίζονται με την εργασία.

Shape

Τι περιέχει

  • Τι είναι η βία που σχετίζεται με την εργασία;
  • Τυπικοί κίνδυνοι που προκαλούν βία που σχετίζεται με την εργασία
  • Η διαδικασία διαχείρισης του ρίσκου
  • Εξασφάλιση μιας επιτυχημένης διαδικασίας διαχείρισης του ρίσκου
  • Απόκριση στη βία που σχετίζεται με την εργασία