សន្លឹកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ផ្លូវចិត្ត៖ អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងការងារ

ការណែនាំនេះផ្តល់ឱ្យនិយោជកនូវព័ត៌មានអំពីភារកិច្ចរបស់ពួកគេដើម្បីកំណត់ វាយតម្លៃ និងគ្រប់គ្រងគ្រោះថ្នាក់ និងហានិភ័យនានា ដែលទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងការងារ។ វាក៏ផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីការទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតបទៅនឹងឧប្បត្តិហេតុនៃអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងការងារផងដែរ។

Shape

អ្វីដែលវាមាន

  • តើអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងការងារជាអ្វី?
  • គ្រោះថ្នាក់ធម្មតាដែលបង្កឱ្យមានអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងការងារ
  • ដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
  • ការធានាឱ្យដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានប្រកប ដោយជោគជ័យ
  • ការឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងការងារ