Tờ thông tin về mối nguy hiểm tâm lý xã hội: Bạo lực liên quan đến công việc

Hướng dẫn này cung cấp cho người chủ lao động thông tin về nghĩa vụ của họ trong việc xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy hiểm cũng như rủi ro liên quan đến bạo lực liên quan đến công việc. Hướng dẫn cũng cung cấp thông tin về cách ngăn ngừa và ứng phó với các vụ bạo lực liên quan đến công việc.

Shape

Nội dung bao gồm

  • Bạo lực liên quan đến công việc là gì?
  • Những mối nguy hiểm điển hình làm phát sinh bạo lực tại nơi làm việc
  • Quy trình đối phó với các nguy cơ
  • Đảm bảo quá trình quản lý rủi ro thành công
  • Ứng phó với nạn bạo lực liên quan đến công việc