Kế hoạch hành động về an toàn

Bản mẫu để ghi lại các vấn đề về an toàn tại nơi làm việc của bạn và các hành động để giải quyết những vấn đề này.

Shape

Nội dung của văn bản

Hãy sử dụng bản mẫu này để ghi lại các mối nguy hiểm hoặc vấn đề về an toàn mà bạn phát hiện ở nơi làm việc của mình. Sau đó, bạn có thể xác định mức độ ưu tiên của vấn đề và đồng thời lưu lại:

  • hành động cần thực hiện
  • người chịu trách nhiệm
  • ngày phải hoàn tất hành động
  • ngày đánh giá