Pousitā ‘o e kau ngāue fakafa‘ahita‘uˊ: Faka‘uli he ‘ū me’aleleˊ mo e ‘ū taulaniˊ

Shape

Ko e me‘a ‘oku ‘i ai

‘E lava ke kau ‘i he ‘ū me‘a angamaheni ‘oku hoko ‘i ha faama ‘a hono faka‘uli ‘o e ‘ū me‘aleleˊ mo e ‘ū taulaniˊ. ‘Oku ‘i he pousitā ko ‘eniˊ ha fakamatala fekau‘aki mo e ‘ū fakatu‘utāmaki ‘e ala hoko ‘i he ngāue mo e faka‘uli he ‘ū me’aleleˊ mo e ‘ū taulaniˊ, pea mo e founga ke malu ai he lolotonga e ngāueˊ.