Pousitā ‘o e kau ngāue fakafa‘ahita‘uˊ: Me‘angāue malu‘i fakatāutahaˊ

Ngāue‘aki ‘a e pousitā ko ‘eniˊ ke ‘oatu ai ha fakamatala ki hono mahu’inga ‘o hono tui ‘o e me‘angāue malu‘i fakatāutahaˊ he lolotonga ‘a ho‘o ngāueˊ.

Shape

Ko e me‘a ‘oku ‘i aiˊ

‘Oku tokolahi ‘a e kau ngāue fakafa‘ahita‘u ‘oku nau ngāue ‘i tu’aˊ. ‘Oku ‘i he pousitā ko ‘eniˊ ha fakamatala fekau’aki mo e me‘angāue malu‘i fakatāutahaˊ pea mo e founga ‘a hono ngāue‘akiˊ.