Posta blong ol Sisenol wokman: Lada mo wok we masin i leftemap yu blong mekem

Shape
 
Published: 07 Mar 2022
 
File type: PDF
 
File size: 829.54 kB
 
Length: 1 page
 
Reading level: Easy

Wanem i stap insaed

Taem yu wok long wan fam, yu yusum ol lada o masin we i leftemap yu blong mekem wan wok. Posta ia i gat infomesen abaot ol denja we i save tekem ples taem wokman i yusum lada mo masin we i leftemap man blong mekem wan wok, mo olsem wanem blong stap sef long ples blong wok.