Pousitā ‘o e kau ngāue fakafa‘ahita‘uˊ: Ngāue‘aki ‘o e ‘ū tu’unga kaka pe ‘ū misini hikiˊ

Ngāue‘aki ‘a e pousitā ko ‘eniˊ ke ‘oatu ai ha fakamatala ki he founga ke nofo malu ai ‘i he taimi ‘oku ngāue‘aki ai ‘a e ‘ū tu‘unga kakaˊ pe ‘ū misini hikiˊ.

Shape

Ko e me‘a ‘oku ‘i aiˊ

‘Oku lava ke fa’a kau ‘i he ngāue ‘i ha faama ‘a hono ngāue‘aki ‘o e ‘ū tu’unga kakaˊ pea mo e ‘ū misini hikiˊ. ‘Oku ‘i he pousitā ko ‘eniˊ ha fakamatala ki he ‘ū fakatu’utāmaki ‘e ala hoko ‘i hono ngāue‘aki ‘o e ‘ū tu‘unga kakaˊ mo e ‘ū misini hikiˊ, pea mo e founga ke nofo malu ai ‘i he ngāueˊ.