Posta blong ol Sisenol wokman: Wok wetem ol masin mo trak

Shape

Wanem i stap insaed

Oltaem long fam, i gat ol problem long saed blong ol trakta, ol trak, mo ol nara masin olsem. Posta ia i gat ol infomesen abaot ol kaen denja wan wokman i save kasem taem hem i wok wetem ol trakta, trak mo ol nara trak olsem, mo hao blong stap sef long ples blong wok.